12 fotografických webových stránek, které vás inspirují

Z¡jem o webov str¡nky fotografie explodovaly za posledn­ch 10 let, do značn m­ry d­ky v½voji v digit¡ln­ fotografii. Fotoapar¡ty a poč­tače se staly levnÄ›jÅ¡­ a silnÄ›jÅ¡­, software sofistikovanÄ›jÅ¡­ a tisk¡rny mohou nyn­ tisknout fotografie, kter jsou stejnÄ› dobr (pokud nejsou lepÅ¡­) než cokoliv, co bylo vyrobeno v chemick temn komoÅ™e. Jakmile jste z­skali digit¡ln­ nastaven­, byla odstranÄ›na ekonomick¡ omezen­ n¡kladů na film a v½voj a n¡klady na fotografie jsou prakticky nulov.

spolu s t­mto v½vojem ve fotografii je paraleln­ v½voj webu. PÅ™ed deseti lety byly webov str¡nky pÅ™ev¡Å¾nÄ› nemotorn, HTML Å™­zen konstrukce. Dnes, současn­ fotografov maj­ mocn n¡stroje, jako je WordPress a Dreamweaver, se kter½m maj­ rozv­jet sv webov str¡nky. Fotografov mohou tak prod¡vat svou pr¡ci prostÅ™ednictv­m firem, jako jsou Photoshelter nebo ImageKind, a prostÅ™ednictv­m fotografick½ch knihoven, jako jsou Alamy a IStockPhoto, otev­r¡n­ nov½ch proudů pÅ™­jmů.

V½sledkem je, že fotografov najdou nov a vzruÅ¡uj­c­ způsoby, jak pÅ™edvst svou nejlepÅ¡­ pr¡ci online. Pod­vali jsme se na nÄ›kter z kr¡sn½ch fotografick½ch webov½ch str¡nek, kter bychom mohli naj­t, analyzovat konstrukčn­ trendy a důvody, proč tyto webov str¡nky funguj­.

DalÅ¡­ čten­ na smashingmag:

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Navrhujeme, rozv­jet a tržn­ webov str¡nky pro profesion¡ln­ fotografov a videogerov materi¡ly. Mluvte s jedn­m z naÅ¡ich konzultantů, abyste dnes dostali nab­dku na vaÅ¡em projektu. Volejte 1-866-572-3434 nebo e-mail naÅ¡eho t½mu.

Webov½ server vr¡t­ nezn¡mou chybu

jako fotograf, vaÅ¡e webov¡ str¡nka portfolia je vaÅ¡e vizitka v digit¡ln­m svÄ›tÄ›. Online pÅ™­tomnost je nezbytn¡ pro zobrazen­ vaÅ¡­ pr¡ce na svÄ›tÄ› a dosažen­ potenci¡ln­ch klientů. Proto je důležit, aby každ½ fotograf pečlivÄ› pÅ™em½Å¡lel o designu a obsahu sv½ch portfolia webov str¡nky.

Zde jsou nÄ›kter tipy, kter je tÅ™eba zv¡Å¾it pÅ™i navrhov¡n­ vaÅ¡eho online portfolia, n¡sledovan¡ hrstkou designu konceptů, kter si můžete vybrat pro vaÅ¡e str¡nky. Nav­c pod­vejte se na tyto užitečn tipy pro fotografov¡n­ TFP ("Obchod s v½tiskem" nebo "ÄŒas na v½tisky"). Sessions TFP nab­zej­ rozpočet-pÅ™¡telskou cestu do s­tÄ› s ostatn­mi, jako modely, make-up umÄ›lci, ºÄesy, a dalÅ¡­, zat­mco budov¡n­ vaÅ¡eho portfolia a prospÄ›ch z nich.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.