13 webových stránek Design osvědčené postupy pro 2021

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Proto jsme provedli tento v½bÄ›r nejlepÅ¡­ch n¡vrhů webov½ch str¡nek na svÄ›tÄ› (včetnÄ› ocenÄ›n½ch webov½ch str¡nek). Tvůrci každho webovho designu z tohoto seznamu dÄ›lali jejich nejlepÅ¡­ experimentovat s neobvykl½m pÅ™­stupem k vytvoÅ™en­ n¡vrhu, hr¡t s v½buÅ¡nou animac­, vynikaj­c­m obrazem, n¡pady čerstv struktury, hry, pÅ™­bÄ›hy ... zde najdete design webov½ch str¡nek pro každho chuÅ¥!

Jsme si jisti, že budete m­t nÄ›jak½ dobr½ čas odhl¡Å¡en­ nejlepÅ¡­ch webov½ch str¡nek (y) z tohoto seznamu, a vsad­me se, že se stanou inspirac­ designu, kter¡ v¡s bude motivovat k vytvoÅ™en­ vlastn­ch webov½ch str¡nek s jedinečn½m Design!

Každ½ web m¡ svůj vlastn­ ºÄel. Pouze dobr½ design webov½ch str¡nek to nebude dokonal½; M­sto mus­ m­t jasn½ c­l, kter½ mu pomůže splnit svou prim¡rn­ misi - pÅ™il¡kat maximum potenci¡ln­ch z¡kazn­ků.

trendy designu webov½ch str¡nek

(to je sponzorovan½ čl¡nek.) N¡vrh¡Å™i maj­ podivn½ vztah s trendy. Na jedn stranÄ›, když n¡vrh¡Å™i n¡sleduj­ dav, mohou pocit, že nejsou schopni vyj¡dÅ™it dost kreativity. Na druhou stranu, trendy mohou Å™­ct n¡vrh¡Å™Å¯m hodnÄ› o uživatelsk½ch preferenc­ch - co lid miluj­, co nen¡vid­ - a nakonec pom¡haj­ n¡vrh¡Å™Å¯m vytv¡Å™et produkty s lepÅ¡­mi sazbami pÅ™ijet­.

Lid jsou vizu¡ln­ stvoÅ™en­ a vizu¡ln­ design m¡ v½znamn½ dopad na způsob, jak½m ch¡peme produkty. V tomto čl¡nku se chci zaměřit na nejdůležitÄ›jÅ¡­ trendy webovho designu a ilustrovat každ½ trend pomoc­ tmatu, citliv½m v­ceºÄelov½m tmatem.

digit¡ln­ ilustrace

Digit¡ln­ ilustrace se staly jednou z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch trendů v oblasti vizu¡ln­ho designu. Relevantn­ ilustrace mohou v¡Å¡ design vyniknout z davu a vytvoÅ™it skutečnÄ› emocion¡ln­ spojen­ s n¡vÅ¡tÄ›vn­ky. Ilustrace jsou docela univerz¡ln­ n¡stroj; N¡vrh¡Å™i produktu mohou použ­vat digit¡ln­ ilustrace pro různ ºÄely: pro sekce HERO, pro popisy prvků, nebo dokonce jako jemn¡ ikona v navigačn­m panelu.

Dva typy ilustrac­ jsou popul¡rn­ mezi digit¡ln­mi designry: ručnÄ› tažen ploch ilustrace a trojrozmÄ›rn. Ploch ručnÄ› tažen d¡vaj­ dojem jemnho Å™emeslnho zpracov¡n­, ručnÄ› vyrobenho designu; Je to pomÄ›rnÄ› snadn vidÄ›t osobn­ styl ilustr¡tora prostÅ™ednictv­m jejich pr¡ce. Slack, Intercom a Dropbox jsou jen m¡lo společnost­, kter použ­vaj­ ploch ručnÄ› tažen ilustrace.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.