Promiň, byl jsi blokován

Obsah

Jak web pokračuje do formy a vyv­jej­, nov konstrukčn­ trendy, techniky a myÅ¡lenky jsou neust¡le povrchov. Anal½za n¡vrhu vaÅ¡eho webu, obsahu a funkc­ čas od času v¡m může pomoci b½t jisti, že vaÅ¡e str¡nky jsou efektivn­ a dosahuj­c­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ků nejlepÅ¡­m možn½m způsobem. Jako průvodce pro zajiÅ¡tÄ›n­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek je aktu¡ln­, zde jsou 14 trendů webov½ch str¡nek pro rok 2014.

trendy webu

trendy n­Å¾e nejsou určeny pro každho webu. To jsou prostÄ› nÄ›kter trendy, kter jsme vidÄ›li, implementovali a oček¡vali v pÅ™­Å¡t­m roce v­ce. Pokud jde o vaÅ¡e webov str¡nky, mal¡ kreativita může j­t dlouhou cestu. Nemus­te implementovat vÅ¡e, abyste mÄ›li velk½ dopad na uživatele. To znamen¡, že zde jsou nÄ›kter konstrukčn­ trendy udržet na vaÅ¡em radaru jako 2014 kresl­ bl­zko.

M¡me nÄ›kter z nejlepÅ¡­ch a nejsilnÄ›jÅ¡­ch r¡mců pro projektov¡n­ webu jen ček¡n­ na zkoum¡n­. Jedn¡ se o r¡mce, kter v¡m mohou pomoci vybudovat plnÄ› funkčn­ web Å¡ablony bÄ›hem nÄ›kolika minut a s extrmnÄ› minim¡ln­mi znalostmi CSS a k³dov¡n­ JavaScriptu.

Existuj­ velk¡ oček¡v¡n­ za rok 2014. Reagovat webov str¡nky jsou již dalÅ¡­ velkou vÄ›c. N¡vÅ¡tÄ›vn­ci z mobilu a tablet se stali důležit½m faktorem pro vÅ¡echny webov str¡nky. Každ¡ webov¡ str¡nka mus­ vypadat dobÅ™e a dobÅ™e pracovat v každm zaÅ™­zen­.

Twitter bootstrap

AÅ¥ už chcete navrhnout osobn­ portfolio, obchodn­ webov str¡nky nebo n¡kupn­ koÅ¡­k, flexibiln­ a citliv schopnosti Twitter Bootstrap budou ve vÅ¡ech pÅ™­padech užitečn. To je v­ce než jen pouh½ soubor pravidel CSS a JavaScript, Twitter Bootstrap m¡ v nÄ›m vestavÄ›n½ reaguj­c­ Powerhouse. S mnoha nov½mi funkcemi pÅ™idan½mi do tÅ™et­ verze Twitter Bootstrap, to opÄ›t prok¡zalo, že je zde ve webovm průmyslu pro dlouhodobÄ›.

JavaScript komponenty Twitter Bootstrap v¡m pomohou navrhnout posuvn­ky, kter mohou běžet v jakmkoli druhu zaÅ™­zen­. Komponenty, jako jsou mod¡ly, rozev­rac­, posunut­, z¡ložka, popisky, popovers a kolotoče jsou nÄ›kter z nejlepÅ¡­ch vÄ›c­, kter se v¡m bude l­bit o Twitter Bootstrap.

Fround Framework

Foundation Framework od firmy zurb se objevil ve druh polovinÄ› roku 2013 jako jeden z nejlepÅ¡­ch r¡mců pro navrhov¡n­ webu s verz­ 5.0. S vlastnostmi podobn tomu, co se t½Äe Twitteru Bootstrap - a nÄ›kter¡ v½znamn¡ vylepÅ¡en­ - oček¡v¡ se, že bude stoupat po žebÅ™­ku popularity v roce 2014.

Foundation Framework se může pochlubit 12 mÅ™­Å¾kov½m systmem podobn½m Twitterovi bootstrapu. Poskytuje tak opakovanÄ› použiteln komponenty HTML a moduly JavaScript ve svm bal­Äku. Na rozd­l od Twitter Bootstrap, nadace m¡ podporu pro SASS Stylesheets. Mus­te kompilovat SasSaseSheet, pÅ™evst jej do norm¡ln­ch souborů CSS a pak je použ­vat ve svm projektu. PÅ™id¡n­ podpory SASS umožňuje pÅ™izpůsobitelnÄ›jÅ¡­ pro projektanty, kteÅ™­ chtÄ›j­ poskytnout tento osobn­ dotek na webov str¡nky.

s funkcemi, jako je z pl¡tna a vylepÅ¡en¡ forma, bylo by zaj­mav vidÄ›t webov v½voj¡Å™e prozkoumat tento r¡mec nejv­ce v roce 2014. Pod­vejte se na čl¡nek Tahir Taousu, abyste vÄ›dÄ›li, co je novho v nadaci 5. VyzkouÅ¡ejte nadaci 5.

gumby framework

GUMBY Framework je postaven na pÅ™edprocesoru SASS, kter½ v¡m umožn­ pÅ™izpůsobit a vytv¡Å™et n¡vrhy na vrcholu gumovho r¡mce. Projektov¡n­ s Gumby bude vyžadovat pochopen­ z¡kladů Sass. Lze jej pÅ™izpůsobit zmÄ›nou hodnot promÄ›nn½ch pomoc­ SASS. Modul¡rn­ měř­tko je dalÅ¡­ skvÄ›l½ vestavÄ›n½ rys gumum, kter½ použ­v¡ zlat½ pomÄ›r n¡stroj pro typografii.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.