50 Úžasné nástroje a zdroje pro webové vývojáře

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Bootstrap nen­ pochyb o tom, že jeden z nejčastÄ›ji použ­van½ch front end r¡mec v roce 2013. Jsem si jist½, že mnoz­ z v¡s hr¡li nebo vyv­jeli v tomto konkrtn­m r¡mci. Zat­mco bootstrap je pevn½, neexistuje ž¡dn Å¡kody pÅ™i hled¡n­ v­ce n¡vrhov½ch n¡strojů, kter mohou pÅ™i rozvoji na tom trochu jednoduÅ¡Å¡­. To je důvod, proč jsem zaokrouhlen na tuto bandou n¡stroje pro n¡vrh bootstrapu, kter½ budete použ­vat v roce 2014 a d¡le. Jako obvykle, pokud m¡te v­ce n¡strojů doporučit, pros­m, zanechte koment¡Å™ a nechte zbytek komunity vÄ›dÄ›t. / p >.

knihy

Bootstrap je nepochybnÄ› jedn­m z nejobvlehlivÄ› použ­van½ch front end r¡mec v roce 2013. Jsem si jist½, že vÄ›tÅ¡ina z v¡s hr¡la nebo vyvinul v tomto konkrtn­m r¡mci. Zat­mco bootstrap je pevn½, neexistuje ž¡dn Å¡kody pÅ™i hled¡n­ v­ce designu n¡strojů, kter mohou dÄ›lat naÅ¡e životy o nÄ›co v­ce bez stresu pÅ™i v½voji na nÄ›m. To je důvod, proč jsem pÅ™iÅ¡el s n¡strojem pro n¡vrh bootstrapu, kter½ budete použ­vat v roce 2014 a d¡le. Jako obvykle, pokud m¡te v­ce n¡strojů pro potvrzen­, pros­m, zanechte koment¡Å™ a dovolte ostatn­m vÄ›dÄ›t. / p >.

Layoutlt! Je jedn­m z zÅ™­dka konstrukčn­ho n¡stroje, kter½ může použ­vat zač­naj­c­ n¡vrh¡Å™. VyhladovÄ›l s použit­m jedinho Å™¡dku k³du, můžete generovat design webov½ch str¡nek t­m, že použ­v¡te jejich pÅ™etažen­ vizu¡ln­ho editoru. U inovativn­ch uživatelů můžete st¡le st¡hnout k³d HTML a zač­t opravit vůbec, kter½ chcete. / p >.

stojan je osamocen½ v n¡stroji pro n¡vrh webovho prohl­Å¾eče pro bootstrap. Exekviznost navrhov¡n­ v prohl­Å¾eči se evading požadavek j­t tam a zpÄ›t mezi editorem a n¡hledem. Tento n¡stroj tak umožňuje sdružen­, takže fungov¡n­ nevyv­jeje mnoho bez stresu a rychlejÅ¡­. / p >.

Jetstrap je pÅ™evl¡daj­c­ n¡stroj, kter½ mohou web designÅ™i využ­t dÄ›lat maketa na r¡mec bootstrap. V­ce než Mock Up Tool, m¡ tak spoustu značek pro webov designry bez n¡mahy a rychle generovat speci¡ln­ efekty rozhran­, kter touž­. / p >.

Bootply je vizu¡ln­ editor, kter½ využ­v¡ rozhran­ Drag and Drop pro webov designry pro rychl generov¡n­ jejich n¡vrhu bootstrapu. Je neuvěřitelnÄ› siln½, snadno použiteln½ a nejvÄ›tÅ¡­ ze vÅ¡ech, je to zdarma. Vysoce uzn¡v¡m tento designov½ n¡stroj pro čten¡Å™e, kteÅ™­ chtÄ›j­ konstruovat na r¡mec bootstrapu. / p >.

Divshot je n¡stroj pro v½voje, kter½ funguje s Å™adou r¡mců obsahuj­c­ch bootstrap. M¡ spravedlivÄ› Å™adu v½hodn½ch funkc­, kter zahrnuj­ v½konn tma pÅ™ep­nače vizu¡ln­ editor a knihovny komponent. / p >.

bootstrapdesigner. Zdůrazn½ na umožňuj­c­ n¡vrh¡Å™Å¯m vybudovat HTML5 Å¡ablony bez n¡mahy pomoc­ r¡mce Bootstrap. M¡ z¡kladn­ k³d pro Å¡ablony, kter v¡m umožn­ bez n¡mahy mÄ›nit, aby se vytvoÅ™il vlastn­ bootstrap HTML5 Å¡ablony rychle. / p >.

kickstrap z¡sadnÄ› zabal­ pÅ™edn­ endovou vrstvu na vrcholu bootstrap tak, že v ž¡dnm pÅ™­padÄ› vn­m¡te původn­ k³d. Design je povinen zvolen, kter½ moduly JS nebo CSS budou použ­vat pÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek. / p >.

Pokud potÅ™ebujete pouze rychlou a volnou techniku ​​k vytvoÅ™en­ tlač­tek pro v¡Å¡ n¡vrh webu bootstrap, můžete s t­m j­t. Je to skromn, ale dostane pr¡ci rychle a zbavena nÄ›jakho pot­Å¾e. NejlepÅ¡­ ze vÅ¡eho, je k dispozici zdarma. / p >.

Zde je fascinuj­c­ n¡hrada navrhov¡n­ bootstrapu. Sp­Å¡e než k³du k³du si můžete st¡hnout Å¡ablony z tto webov str¡nky a provst prezentačn­ n¡stroj, jako je kl­Äov¡, v½konn¡ atd. Zhldnout po navrhov¡n­ str¡nek. Å ablona se skl¡d¡ vÄ›tÅ¡inou z komponent, kter budete potÅ™ebovat k proveden­ atraktivn­ makety pro vaÅ¡e webov str¡nky

Miloval jsem tento pokorn½, ale pohodln½ designov½ n¡stroj. Vyberete prvek, kter½ potÅ™ebujete ke zkroucen­ a fancy boot v¡m umožn­ vn­mat živ n¡hled o tom, jak bude prvek navržen jako schopnost zmÄ›nit barevn½ schma. Je k dispozici zdarma a může b½t sluÅ¡n½ způsob, jak barvy zkontrolovat svůj design

David Watson je zakladatelem DesignDrizzle a je profesion¡ln­ web designer pro v­ce než 9 let. M¡ kompetence pÅ™i vytv¡Å™en­ vizu¡lnÄ› pÅ™itažliv½ch a uživatelsky pÅ™­jemn½ch webov½ch str¡nek pro vÅ¡echny klienty. R¡d zkoum¡ nov a kreativn­ n¡pady pro projektov¡n­, fotografick efekty a dalÅ¡­ inspirativn­ pÅ™edmÄ›ty

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.