9 Tipy pro navrhování webových stránek více jazyků

JavaScript je programovac­ jazyk. NÄ›kteÅ™­ jin­, o kter½ch jste slyÅ¡eli, jsou C, Python, Java a C #. ObecnÄ› plat­, že programovac­ jazyk je způsob, jak popsat poč­tač určit chov¡n­: nÄ›jak½ v½počet nebo jin¡ akce, kterou chcete poč­tač udÄ›lat pro v¡s. To znamen¡, že programovac­ jazyk popisuje program. / p >.

Existuje mnoho různ½ch programovac­ch jazyků, vÅ¡e s jejich vlastn­mi silami a slab½mi str¡nkami, ale v podstatÄ› vÅ¡ichni dÄ›laj­ stejnou pr¡ci, aby se program¡tor expresn­ch pokynů pro určit chov¡n­. Mus­ to udÄ›lat v pÅ™esnm způsobu, že je poč­tač skutečnÄ› n¡sledovat. / p >.

Porovnejte to do nÄ›kter½ch jin½ch jazyků, kter jsme vidÄ›li pro poč­tače: HTML a CSS. Oba jsou poč­tačovÄ› "jazyky", ale nejsou programovac­mi jazyky, protože nejsou použ­v¡ny k vytv¡Å™en­ programů. (Jedn¡ se o jazyk značen­ dokumentů a jazyk vizu¡ln­ho stylu.)

chov¡n­ na webov½ch str¡nk¡ch

JavaScript je programovac­ jazyk, kter½ je implementov¡n v modern­ch webov½ch prohl­Å¾eč­ch. To znamen¡, že můžete zahrnout k³d JavaScriptu jako souč¡st webov str¡nky nebo webu a webov½ prohl­Å¾eč slouž­c­ k zobrazen­ str¡nky spust­ k³d. / p >.

Druh "chov¡n­" chceme na webov½ch str¡nk¡ch, se může dostat docela hodnÄ›. JavaScript Code může upravit aktu¡ln­ str¡nku HTML (pÅ™id¡v¡n­, odebr¡n­ nebo zmÄ›nu obsahu), reagovat na uživatelsk ud¡losti (jako je zad¡v¡n­ nÄ›jakho textu, nebo kliknut­m nÄ›kam) a můžete tyto vÄ›ci d¡t společnÄ› s logikou vyj¡dÅ™enou v programech. / p >.

V tomto kurzu prozkoum¡me nÄ›kolik vÄ›c­, kter lze prov¡dÄ›t s JavaScriptem. UrčitÄ› je mnohem v­ce, než může b½t pokryto v jednom kurzu, ale doufejme, že alespoň dostanete smysl pro to, co lze udÄ›lat, stejnÄ› jako z¡klady toho, jak to udÄ›lat. / p >.

S schopnost­ zavst logiku a chov¡n­ do webov½ch str¡nek pÅ™ich¡z­ možnost vytv¡Å™en­ str¡nek, kter dÄ›laj­ velmi oÅ¡kliv a intuitivn­ vÄ›ci. To znamen¡, že můžete udÄ›lat velmi Å¡patn webov str¡nky s JavaScriptem, ale s nÄ›jak½m dobr½m designem můžete tak vytvoÅ™it velmi flexibiln­ webov str¡nky. / p >.

Možnosti internetu byly rozÅ¡­Å™eny a rozÅ¡­Å™eny pomoc­ programovac­ch jazyků s HTML. Tyto jazyky byly zodpovÄ›dn za dynamickou a interaktivn­ povahu s­tÄ›. Nov jazykov rozÅ¡­Å™en­ jsou vyv­jeny ke zv½Å¡en­ použitelnosti internetu. / p >.

Na tto str¡nce Poskytnu stručnÄ› na nÄ›kter½ch důležit½ch jazyc­ch, kter maj­ v průbÄ›hu let formovat internet. StručnÄ› Å™ečeno, existuj­ tÅ™i typy jazyků - HTML (což nen­ programovac­ jazyk, ačkoli zde uveden), jazyky na stranÄ› klienta a jazyky na stranÄ› serveru. / p >.

html - hypertextov½ jazyk

html (hypertext označen jazyk) je lingua franca internetu. Je jazyk použ­van½ k v½voji webov½ch str¡nek. Hypertext znamen¡, že nÄ›jak½ text v dokumentu HTML nese odkaz na jin m­sto, kter může b½t na stejn str¡nce nebo jin str¡nce. Kliknut­m na tento 'Hot Spot' je div¡k pÅ™enesen do tohoto um­stÄ›n­. Značkovac­ prostÅ™edky znamen¡, že specifick č¡sti dokumentu jsou označeny, což znamen¡, jak by mÄ›ly b½t zobrazeny v prohl­Å¾eči. Ccording to puristy, HTML nen­ jazyk s¡m o sobÄ› a jsou spr¡vnÄ› jedn­m způsobem. HTML se jednoduÅ¡e skl¡d¡ ze značek, kter jsou um­stÄ›ny kolem prvků, kter pak mÄ›n­ vlastnosti tÄ›chto uzavÅ™en½ch prvků. Existuj­ stovky HTML tagů a nÄ›kter z nich jsou propriet¡rn­, což znamen¡, že je to jen nÄ›kter prohl­Å¾eče rozpozn¡vaj­. / p >.

CGI - společn¡ br¡na rozhran­

Společn¡ br¡na rozhran­ (CGI) je po dlouhou dobu. To umožňuje softwaru webovho serveru komunikovat s jin½mi programy spuÅ¡tÄ›n½mi na serveru. Tyto extern­ programy se naz½vaj­ Skripty CGI nebo programy CGI a jsou obvykle naps¡ny v Perl nebo "C". Programy CGI se obecnÄ› použ­vaj­ ke zpracov¡n­ informac­ pÅ™edložen½ch n¡vÅ¡tÄ›vn­ky prostÅ™ednictv­m formul¡Å™e na webov str¡nce. Můžete napÅ™­klad použ­t vyhled¡vac­ formul¡Å™ na webu, abyste hledali, auta '. Po odesl¡n­ dotazu, server obdrž­ v¡Å¡ požadavek, proch¡z­ jej k programu CGI. Program pak vyhled¡ vyhled¡vac­ dotaz v datab¡zi a reaguje s pÅ™­sluÅ¡n½m v½sledkem form¡tovan½m v k³du HTML. / p >.

javascript / jscript

JavaScript je programovac­ jazyk, kter½ běž­ ve webovm prohl­Å¾eči. Byl vyvinut stejn½mi lidmi, kteÅ™­ n¡m dali Netscape a byl poprv implementov¡n ve verzi 2 prohl­Å¾eče. JScript je MicrosoftS 'implementace JavaScriptu pro aplikaci Internet Explorer. JavaScriptem nen­ podmnožinou Java, infact, dva jazyky sd­l­ m¡lo společnho (ano, sd­lej­ nÄ›kolik z¡kladn­ch pojmů, ale syntaxe je jin¡ a je takov¡ aplikace). Pojmenov¡n­ jejich jazyka "JavaScript", byl jen chytr½ marketingov½ trik by Netscape Communications. To bylo zpoč¡tku naz½v¡no LiveScript, ale když Sun Microsystems vydala Java a to se stalo velmi popul¡rn­, Netscape pÅ™ejmenoval jejich skriptovac­ jazyk do JavaScriptu. / p >.

Nemůžete přistupovat k tmatu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Ve st¡le spojenm svÄ›tÄ› jsou v­ce jazykov webov str¡nky st¡le běžnÄ›jÅ¡­. Ale navrhov¡n­ je? Je to trochu v­c zºÄastnÄ›n½ch, než byste si mohli myslet, zejmna když pÅ™estanete zv¡Å¾it zmÄ›ny webovho designu, budete muset udÄ›lat na vaÅ¡e str¡nky. / p >.

Z¡klady jsou jednoduch - s wllot, můžete pÅ™idat různ jazyky do m­sta eCommerce za mnÄ› než 5 minut. Ale pak mus­te pÅ™em½Å¡let o tom, kde se chyst¡te um­stit rozev­rac­ seznam jazykovho pÅ™ep­nače, jak pÅ™izpůsobit zmÄ›ny rozvržen­, když uživatel pÅ™epne z angličtiny do jazyka RTL a pomoc­ kulturnÄ› vhodn½ch barev, obr¡zků a ikon. / p >.

Použijte glob¡ln­ Å¡ablony pro konzistentn­ značky

Když nÄ›kdo pÅ™istane na sv v­cejazyčn str¡nky, chcete, aby mÄ›li konzistentn­ uživatelsk zkuÅ¡enosti, bez ohledu na jazykovou verzi vaÅ¡ich str¡nek pÅ™istane. To znamen¡, že indi¡nÅ¡t­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ci, kteÅ™­ navÅ¡tÄ›vuj­ vaÅ¡e anglick str¡nky by mÄ›li vidÄ›t stejn značky a design jako hindsk¡ verze. / p >.

Nemůžete zastavit dvojjazyčn nebo v­cejazyčn n¡vÅ¡tÄ›vn­ky, kteÅ™­ vid­ různ verze vaÅ¡eho v­ce jazykov½ch str¡nek, ale můžete se ujistit, že vid­ stejn branding, rozložen­ a webov konstrukčn­ prvky, když pÅ™epnete z v½choz­ho jazyka . / p >.

s wordpress a wllot s konzistentn­ webov str¡nky v­ce jazyků je snadn. Wllot se bezproblmovÄ› integrovat s vaÅ¡­m tmatem a automaticky pÅ™eložit v¡Å¡ obsah podobn½ Google Translate. Bude to tak integrovat s ostatn­mi z¡suvn½mi moduly eCommerce. Nen­ tedy důvod m­t různ¡ tmata nebo navrhnout různ jazyky, kter pÅ™id¡te na webov str¡nky v­ce jazyků. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.