Podrobný srovnání softwarového inženýra a softwarového vývojáře

V½voj¡Å™i back-end a back-end inžen½Å™i nesou mnoho stejn½ch odpovÄ›dnost­. Jejich sjednocuj­c­ charakteristiku je sada dovednost­ souvisej­c­ch s č¡stmi v½voje, kter se vyskytuj­ na stranÄ› serveru. JeÅ¡tÄ› důležit je důležit si b½t vÄ›domi rozd­lů mezi back-end Engineer vs. back-end developer.

Nyn­, že informačn­ technologie (IT) se t½kaj­, může b½t do značn m­ry Å™eÅ¡eny softwarem bez k³du a infrastruktury cloudů, je to snadn pro dobÅ™e v½znamn technick pÅ™ilehl strany, aby mÄ›ly pouze v¡gn­ pochopen­ toho, co vlastnÄ› znamen¡ v½voj.

PodobnÄ›, zat­mco linie mezi back-end engineering vs. back-end rozvoj byly rozmazan v důsledku rozs¡hlho miscomprehensions z outsiderů do průmyslu, pozn¡n­ rozd­lů v¡m pomůže pÅ™i budov¡n­ ºspěšnho v½voje softwaru t½m.

Webov designry, webov v½voj¡Å™e a webov inžen½ry: Zat­mco se mohou zd¡t jako podobn role, jsou ve skutečnosti obrovsky odliÅ¡n. V z¡vislosti na n¡Å™ad­ jednotlivce vůči n¡vrhu, programov¡n­ nebo architektuÅ™e může b½t pro nÄ› použitelnÄ›jÅ¡­ role. Pochopen­ Rozd­l mezi tÄ›mito poli je nezbytn, protože bočn­ pohyby mezi nimi jsou vz¡cn. / p >.

Co je web designer?

Webov½ n¡vrh¡Å™ je jedinec, kter½ se zaměřuje na vzhled a použitelnost webov aplikace. Jsou určeny k form¡tov¡n­ vizu¡ln­ho odvol¡n­ webov½ch str¡nek a navrhnout webovou str¡nku, kter¡ je čist¡ a intuitivn­. Webov designÅ™i maj­ obecnÄ› umÄ›leck nebo kreativn­ z¡zem­ a často pracuj­ v ilustraci nebo designov½ch apartm¡nech. Mohou m­t m¡lo bez znalosti o skutečn funkčnosti webov½ch str¡nek; M­sto toho mohou poskytovat Å¡ablony soubory pro v½voj¡Å™e a inžen½ry. Webov designÅ™i mohou pracovat v HTML, HTML5, CSS nebo dokonce JavaScriptu, ale obecnÄ› nebudou zn¡t hodnÄ› programov¡n­. / p >.

co je webov½ inžen½r?

Webov½ inžen½r je jedinec, kter½ se zaměřuje na funkčnost webu. Vezmou Å¡ablonu web designer a dÄ›laj­ to fungovat; Tam, kde web designer udÄ›l¡ formul¡Å™, kter½ může uživatel d¡t sv informace, bude webov½ inžen½r zajistit, aby data formul¡Å™e byla vhodnÄ› dezinfikov¡na a že je spr¡vnÄ› vložena do datab¡ze. Webov­ inžen½Å™i pracuj­ na konstrukci aplikac­ ze z¡kladu nahoru a uv¡zat je do mdi­, kter poskytuje web designer. Webov­ inžen½Å™i maj­ obecnÄ› rozs¡hl zkuÅ¡enosti v jejich průmyslu. Mnoz­ z nich jsou schopni navrhnout webov str¡nky, ale obecnÄ› se rozhodnou. / p >.

Co je to webov½ v½voj¡Å™?

Mnoho jednotlivců použ­v¡ "Web Engineer" a "Web Developer" zamÄ›nitelnÄ›, ale podm­nky maj­ velmi jin konotace. Webov­ inžen½Å™i jsou vÅ¡ichni webov­ v½voj¡Å™i, ale ne vÅ¡ichni webov­ v½voj¡Å™i jsou webov­ inžen½Å™i. Webov½ inžen½r je webov½ v½voj¡Å™, kter½ m¡ v ternu v­ce zkuÅ¡enost­. ObecnÄ› maj­ titul a v­ce certifik¡tů a obvykle maj­ v­ce než pÄ›t let zkuÅ¡enost­. Každ½, kdo může naprogramovat webovou aplikaci, může se naz½vat webov½m v½voj¡Å™em, ale webov½ inžen½r je osoba vzdÄ›l¡v¡n­ a zkuÅ¡enost­. PochopitelnÄ› to může vypadat jako Å¡ed¡ oblast. Oček¡v¡ se, že webov inžen½Å™i budou schopni navrhnout a programovat extrmnÄ› složit webov aplikace. / p >.

Je tÅ™eba poznamenat, že se vzestupem plnho v½voje z¡sobn­ku, mnoho webov½ch n¡vrh¡Å™Å¯ jsou tak webov v½voj¡Å™i nebo webov inžen½ry. Ve skutečnosti, mnoho podniků se d­v¡ na talentovan jedince, kteÅ™­ mohou m­t design a pracovat pod kapotou. K tomu doÅ¡lo k tomu, že design se st¡v¡ neoddÄ›litelnÄ› spojen½ s programov¡n­m a uživatelsk½m zkuÅ¡enostem webov aplikace. Existuj­ vÅ¡ak st¡le jednotlivci, kteÅ™­ hledaj­ sv konkrtn­ role. AÅ¥ už hled¡te pozici jako web designer, webov½ v½voj¡Å™, nebo nÄ›kde mezi obÄ›ma, můžete se pod­vat na nejnovÄ›jÅ¡­ v½pisy pr¡ce na softwarov½ch specialistech. / p >.

World Wide Web se stal hlavn­ dodac­ platformou pro různ komplexn­ a sofistikovan podnikov aplikace v nÄ›kolika domn¡ch. KromÄ› jejich inherentn­ho mnohostrannho funkčnosti tyto webov aplikace vykazuj­ komplexn­ chov¡n­ a um­stit nÄ›kter jedinečn požadavky na jejich použitelnost, v½kon, bezpečnost a schopnost růst a vyv­jet se. Drtiv¡ vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto aplikac­ je vÅ¡ak st¡le vyvinuta v ad hoc, což pÅ™isp­v¡ k problmům použitelnosti, udržovatelnosti, kvality a spolehlivosti. [2] Zat­mco v½voj webu může těžit ze stanoven½ch postupů z jin½ch souvisej­c­ch oborů, m¡ určit rozliÅ¡ovac­ vlastnosti, kter vyžaduj­ zvl¡Å¡tn­ ºvahy. V posledn­ch letech doÅ¡lo k Å™eÅ¡en­ tÄ›chto ºvah.

Webov inžen½rstv­ se zaměřuje na metodiky, techniky a n¡stroje, kter jsou z¡kladem v½voje webov½ch aplikac­ a kter podporuj­ jejich design, v½voj, v½voj a hodnocen­. V½voj webov aplikace m¡ určit vlastnosti, kter se liÅ¡­ od tradičn­ho softwaru, informačn­ho systmu nebo v½voje poč­tačov½ch aplikac­.

Webov inžen½rstv­ je multidisciplin¡rn­ a zahrnuje pÅ™­spÄ›vky z různ½ch oblast­: Systmov¡ anal½za a design, softwarov inžen½rstv­, hypermedia / hypertextov inžen½rstv­, požadavky inžen½rstv­, interakce s lidmi-poč­tače, uživatelsk rozhran­, informačn­ inžen½rstv­, informačn­ indexov¡n­ a vyhled¡v¡n­, Testov¡n­, modelov¡n­ a simulace, projektov½ management a grafick½ design a prezentace. Webov½ inžen½rstv­ nen­ ani klonem ani podmnožinou softwarovho inžen½rstv­, i když oba zahrnuj­ programov¡n­ a v½voj softwaru. Zat­mco webov inžen½rstv­ využ­v¡ principy softwarov½ch inžen½rstv­, zahrnuje nov pÅ™­stupy, metodiky, n¡stroje, techniky a pokyny pro splnÄ›n­ jedinečn½ch požadavků webov½ch aplikac­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.