žádný

Nemůžete pÅ™istupovat k z¡kazn­koviTorkcom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

  • Nechte z¡kazn­ky samoobslužn 24 — 7 prostÅ™ednictv­m značky B2B & Wholesale eCommerce port¡l nebo App
  • Doručit zkuÅ¡enosti specifick pro kupuj­c­ s vlastn­m katalogem, cenami, slevami a poÅ™ad­ Historie
  • Konsolidovat Omnichannel prodeje na jedn platformÄ› pro zefektivnÄ›n­ Å™­zen­ a poskytovat konzistentn­ z¡Å¾itky kupuj­c­ho
  • pochopit, co se dÄ›je napÅ™­Ä online a osobnÄ› kan¡ly: n¡kup trendů, prodeje, propagačn­ v½kon a v­ce

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Site off-line

Pokud jste spr¡vcem tÄ›chto str¡nek, zkontrolujte nastaven­ datab¡ze v souboru Settings.php a ujistÄ›te se, že je spuÅ¡tÄ›n datab¡zov½ server poskytovatele hostingu. V­ce n¡povÄ›dy naleznete v pÅ™­ručce nebo kontaktujte svho poskytovatele hostov¡n­.

Ne mnoho oblast­ funguje tolik inovac­ jako oblasti v½voje aplikace. Ned¡vno jsme prozkoumali různ mobiln­ aplikace trendy ze soci¡ln­ch mdi­ k virtu¡ln­m zkuÅ¡enostem. V½voj aplikac­ se časem stala inovativnÄ›jÅ¡­ - a m¡me efektivn­ technologie a platformy, kter n¡m pom¡haj­ rozv­jet, testovat a uvolnit ºspěšn aplikace.

VÄ›tÅ¡ina společnost­ si mysl­, že vytv¡Å™­ b2b nativn­ aplikace bez zv¡Å¾en­ dalÅ¡­ch dostupn½ch možnost­ - a to webov aplikace. S neust¡le se vyv­jej­c­ krajinou online technick½ch Å™eÅ¡en­, vzestup webov½ch aplikac­ nahrazuje to nativn­ aplikace.

Webov aplikace jsou levnÄ›jÅ¡­ pro v½voj, flexibilnÄ›jÅ¡­, a maj­ nižš­ n¡klady na ºdržbu. Mohou m­t rychlejÅ¡­ časy ke stažen­ a jsou velmi snadno aktualizov¡ny. PÅ™izpůsobuj­ se podle toho, kdy je uživatel zaÅ™­zen­ zobrazuj­. Nejsou nativn­ v konkrtn­m systmu a nemus­ b½t staženy nebo nainstalov¡ny.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.