Adobe Spark Review jsme našli 3 důvody pro a proti použití

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Nemůžete přistupovat k pcmagcom

Adobe Muse je typ webu stavitele webov½ch str¡nek, kter½ v¡m umožn­ navrhnout sv webov str¡nky sp­Å¡e než rozv­jet. Umožňuje uživatelům vytv¡Å™et n¡dhern, citliv webov str¡nky, aniž by se museli dotknout Å™¡dku k³du.

Adobe Muse je souč¡st­ apartm¡ kreativn­ho softwaru, kter½ je k dispozici pro mÄ›s­Än­ poplatek za pÅ™edplatn nazvan½ Creative Cloud. Tyto aplikace, kter pokr½vaj­ Å¡irokou Å¡k¡lu kategori­ z fotografick½ch a video editorů až po programy pro rozvoj webu, patÅ™­ mezi nejobl­benÄ›jÅ¡­ Å™eÅ¡en­ pro kreativy po celm svÄ›tÄ›.

Ž¡dn½ k³dov½ z¡Å¾itek nen­ nutn½

Budov¡n­ webov½ch str¡nek by nemÄ›lo b½t obt­Å¾n. Ve vÄ›ku, kde prakticky každ¡ značka a profesion¡ln­ potÅ™ebuje m­t nÄ›jakou online pÅ™­tomnost, maj­ webovou str¡nku prakticky mus­ b½t prakticky. VÄ›tÅ¡ina software pro rozvoj webu bohužel vyžaduje, aby jeho uživatel mÄ›li alespoň z¡kladn­ porozumÄ›n­ jazyk¡m pro v½voj specifick pro webov str¡nky, jako je HTML a CSS. To je m­sto, kde společnosti a jednotlivci často tr¡v­ nespočet dolarů na webov½ch v½voj¡Å™Å¯, kteÅ™­ mohou nebo nemus­ b½t schopni doručit nÄ›co, co vyhovuje vaÅ¡­ vizi. Pokud nezn¡te programovac­ jazyky, kter použ­vali k v½voji vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, jste často na jejich milosrdenstv­, když chcete udÄ›lat jeÅ¡tÄ› nejlpe zmÄ›n.

To je m­sto, kde se pÅ™ich¡z­ Adobe Muse. To v¡m umožn­ vytvoÅ™it kompletn­ webovou str¡nku, aniž by se museli starat o k³d za n­m. ZjednoduÅ¡uje pr¡ci, což v¡m umožn­ soustÅ™edit se na budov¡n­ kr¡sn webov str¡nky sp­Å¡e než bolesti hlavy, kter¡ pÅ™ich¡z­ s budov¡n­m v textovm editoru.

Ve svÄ›tÄ›, kde se firmy zač­naj­ obr¡tit na jejich in-house designÅ™i, aby nav­c k jejich pravideln½ch ºkolů, to je velk plus. Pomoc­ aplikace Adobe Muse, n¡vrh¡Å™ by mohl vytvoÅ™it funkčn­ webov str¡nky, kter splňuje vÄ›tÅ¡inu sv½ch potÅ™eb v nÄ›kolika minut¡ch než dnů.

N¡stroje Web Designery a webov projektov agentury by se mÄ›ly vyzkouÅ¡et v

Když jsem poprv začal, str¡vil jsem hodiny hledat nejjednoduÅ¡Å¡­ způsob, jak navrhnout webov str¡nky (pomoc­ aplikace Photoshop) a otočit ji na webovou str¡nku. Nakonec jsem se naučil dost o Wordpress, abych si koupil a instalovala tmata a boom, byl jsem "web designer".

Netrvalo dlouho, než jsem si uvÄ›domil, že budu muset postoupit svou hru, kdybych chtÄ›l zač­t dÄ›lat velk pen­ze. Tak jsem se rozhodl naučit se ps¡t k³d. I když se st¡le snaž­m udržet aktu¡ln­ informace s nov½mi v½vojov½mi n¡stroji a k³dov¡n­m jazyků / r¡mců, design je st¡le moje forte.

M¡me vybranou skupinu n¡strojů, kter použ­v¡me pro vÅ¡echny naÅ¡e projekty webovho designu, ale st¡le milujeme testov¡n­ nov½ch, kter pÅ™ich¡zej­ na trh. Pro tuto studii jsme testovali 57 různ½ch n¡strojů pro web design, aby se seznam tÄ›ch, kteÅ™­ si mysl­me, že jsou nejlepÅ¡­ nebo maj­ potenci¡l st¡t se l­drem průmyslu.

FlowMapp je jedn­m z naÅ¡ich obl­ben½ch n¡strojů kvůli sv jednoduchosti. S FlowMapp můžete snadno mapovat sv webov str¡nky. V naÅ¡em procesu vytvoÅ™­me n¡Å¡ Sitemap v FlowMapp a sd­lej­ ji s naÅ¡imi klienty, aby mohli vizu¡lnÄ› vidÄ›t jejich seznam str¡nek a jak budou seskupeny. D¡v¡ jim tak dobr½ n¡pad, jak v ºmyslu skupinov½ch str¡nek na navigaci webov½ch str¡nek.

Top BB Web Design Agency Tools: Adobe XD

tak dlouho, dokud jsem byl profesion¡ln­ web designer, technologie se i nad¡le mÄ›n­. Ale je tu jedna vÄ›c, kter¡ se zd¡nlivÄ› nezmÄ›nila: proces navrhov¡n­ vlastn­ch webov½ch str¡nek. To Å¡lo takto:

Tyto rozložen­ nejsou dynamick, což znamen¡, že vyžaduj­ mnoho vysvÄ›tlen­, jak budou fungovat. Byli velmi neuvěřeni, a protože zdrojov soubory byly uloženy na vlastn­ch pevn½ch disc­ch, riskovali jste tyto soubory poÅ¡kozen nebo zničen, ztr¡c­ dobu pr¡ce. Byl to bod bolesti pro klienta i designr.

NaÅ¡tÄ›st­, v posledn­ch nÄ›kolika letech, dominance statick½ch n¡vrhov½ch programů, jako je Photoshop a Illustrator, začali b½t odÅ™­znuty prototypovac­mi programy. Software jako n¡prava, skica, figma a inzerci se st¡vaj­ Å¡iroce použ­van½mi v designu. Tyto programy jsou milov¡ny mnoha, ale maj­ tměř 20 let Adobe, naÅ¡el jsem mnoho z tÄ›chto programů, kter maj­ b½t Å¡patnÄ› navrženy nebo obt­Å¾n použ­vat a učit se. NaÅ¡tÄ›st­ v roce 2016 vydala Adobe ž¡dost s n¡zvem Adobe XD.

Prozkoumali jsme aplikaci zde v aplikaci Lform, protože v½hody prototypingov½ch programů na n¡s nebyly ztraceny. NaÅ¡tÄ›st­ pro n¡s, XD se stal seÅ¡­v¡n­m naÅ¡eho n¡vrhu procesu. Ale se vÅ¡emi možnostmi tam, co dÄ›l¡ Adobe XD, tak dobÅ™e do naÅ¡eho pracovn­ho postupu?

nÄ›co Å™­ct o tom, že je to specialista

Pokud existuje jeden deskriptor, mohu d¡t Adobe, je to monolitick½. Adobe je velk½ kluk na bloku a dÄ›laj­ velmi v½konn programy. Masivn­ velikost photoshopu, ilustr¡tora a InDesignu (Big 3) je nÄ›co, co může b½t velmi skličuj­c­ k novÄ›jÅ¡­m designrům. Dokonce i se dvÄ›ma desetilet­m použ­v¡n­ programů Adobe, jsem st¡le hledal funkce, kter jsem nikdy pÅ™edt­m nevidÄ›l.

NicmnÄ›, Adobe XD je nÄ›co jinho než velk. Na rozd­l od Photoshopu se XD se specializuje na vytv¡Å™en­ prototypů pro webov str¡nky, mobiln­ aplikace a hern­ rozhran­. To umožňuje uživatelům snadno naučit a master XD. Program je tak rafinov¡n, že mohu str¡vit asi půl dne učit z¡klady k dokonce i non-designer a umožnit jim b½t pÅ™esvÄ›dčen o tom, co dÄ›laj­, aniž by byly ohromeni rysy tečen­.

show, neÅ™­kej: Prototypy se c­t­ mnohem pÅ™irozenÄ›jÅ¡­

po cel¡ lta, nejtěžš­ č¡st o prodeji vaÅ¡ich n¡padů pro klienta je dostat je k tomu, aby si pÅ™edstavili, co statick½ web maketa m¡ udÄ›lat: Jak funguje funkce vyhled¡v¡n­ str¡nek, jak bude animace fungovat, a co Tlač­tko Rollover vypad¡. VÅ¡echny prvky, kter vytv¡Å™ej­ interaktivn­ webov str¡nky, mohou b½t nÄ›kdy obt­Å¾n ilustrovat nebo vysvÄ›tlit. Použit­ pÅ™­kladů tÅ™et­ch stran nikdy opravdu rezonuje s klienty, a vytv¡Å™en­ animac­ k prok¡z¡n­ může b½t nÄ›kdy pÅ™­liÅ¡ času spotÅ™ebov¡vat, aby jejich použit­ stoj­ za to.

v prototypn­m softwaru jako Adobe XD, pokud se vr¡t­te tlač­tko, může se zmÄ›nit. KliknÄ›te na toto tlač­tko a jste si vzali do novho rozložen­. Jednoduch animace, ukazuj­c­, jak rozev­rac­ navigačn­ pr¡ce, a umožnit klientovi prozkoumat rozložen­ bylo absolutn­ hern­ mÄ›nič. Pryč jsou dny, kdy bychom dokončili webovou str¡nku a zmatenÄ›, klient Å™­k¡: "Ach, j¡ jsem si nebyl vÄ›dom, že webov str¡nky fungovaly takhle?"

Nemůžete přistupovat k templlatemonstercom

Budoucnost webovho designu je zde. Adobe XD je vynikaj­c­ n¡stroj, kter½ umožňuje web designrům a v½voj¡Å™Å¯m ovl¡dat aspekty uživatelsk zkuÅ¡enosti pÅ™i vytv¡Å™en­ aplikac­, webov½ch str¡nek a Å™ady digit¡ln­ch produktů. K dispozici pro poč­tače MAC i Windows, spolu s mobiln­mi zaÅ™­zen­mi IOS a Android, aplikace tohoto Å™eÅ¡en­ UX design jsou zd¡nlivÄ› nekonečn. N­Å¾e jsou uvedeny nÄ›kolik kritick½ch detailů, kter si pÅ™edstavuj­, kdo dostane nejlepÅ¡­ využit­ z Adobe XD (vy!), A to, jak jej můžete d¡t do testu!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.