Stát se webovým vývojářem

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

  • webov½ v½voj bootcamplearn k³du vlastn­ch n¡padů
  • UX / UI Design Bootcamplearn VÅ¡e o uživatelskm prostÅ™ed­ a rozhran­ Design
  • datov¡ analytika bootcamplearn vÅ¡e o zpracov¡n­ dat
  • cybersecurity bootcamplearn vÅ¡e o systmech zabezpečen­ a virtu¡ln­ ochranu
  • < Li Class = "All-Option"> Nejste si jist½ jeÅ¡tÄ›? Proch¡zet vÅ¡echny kurzy

V­Å¡, že m¡te dovednosti dÄ›lat pr¡ci. Ot¡zkou je, jak sdÄ›lujete, že naj­m¡n­ manažerů? Jak dojem na f¡zi rozhovoru? Jak se ujist­te, že jste dokonce dostali rozhovor na prvn­m m­stÄ›?

Jak mohu z­skat cenn zkuÅ¡enosti, kter mi pomůže pÅ™ist¡t?

Dobrovolnictv­ je skvÄ›l½ způsob, jak z­skat zkuÅ¡enosti s re¡ln½mi svÄ›ty a pÅ™idejte do portfolia nÄ›kter zaj­mav projekty. Nejenže budete z­sk¡vat cenn zkuÅ¡enosti; Budete tak nÄ›co vr¡tit do komunity. Win-win!

Když se snaž­te vytvoÅ™it jako bonafide v½voj¡Å™, freelance gigs v¡m pomohou vybudovat důvÄ›ryhodnost. Zkontrolujte str¡nky, jako je upwork a Fiverr pro projekty ad-hoc. Může tak b½t za to, že se bl­Å¾­ menÅ¡­ m­stn­ společnosti, aby zjistili, zda by mohli využ­t vaÅ¡e služby. To nemus­ b½t nejv­ce lukrativn­ ºsil­ vaÅ¡­ kariry, ale poÅ¡le jasnou zpr¡vu zamÄ›stnavatelům: M¡te re¡ln dovednosti a jste pÅ™ipraveni je použ­vat!

Open Source projekty se skl¡daj­ z veÅ™ejnÄ› dostupnho zdrojovho k³du, kter½ může nÄ›kdo upravit - a jsou skvÄ›l­ pro nov v½voj¡Å™e. StejnÄ› jako d¡vat sv dovednosti do praxe, Open Source projekty v¡m d¡vaj­ pÅ™­ležitost spolupracovat s dalÅ¡­mi v½voj¡Å™i. Můžete naj­t Å¡irokou Å¡k¡lu open source projekty na GitHub.

Pokud jde o pÅ™esvÄ›dčiv zamÄ›stnavatele, kter jste pÅ™ipraveni na pr¡ci, je to vÅ¡echno o tom, že se dostanete na ruce a d¡vat sv dovednosti do akce. Je proto opravdu důležit udržet učen­ a budov¡n­. ÄŒ­m v­ce projektů pracujete - buďte IT Open Source, dobrovoln­k nebo na voln noze - č­m v­ce budete muset hovoÅ™it v pohovoru.

Kde bych mÄ›l hledat pr¡ci na v½voji webu?

V½voj webu je extrmnÄ› Å¡irok½ pole a existuje tolik různ½ch cest, kter můžete sledovat. Než začnete prohl­Å¾en­ pracovn­ch m­st, mus­te zv¡Å¾it, co hled¡te a použijete jej k zefektivnÄ›n­ vyhled¡v¡n­.

VaÅ¡e hled¡n­ zamÄ›stn¡n­ by mÄ›lo b½t pÅ™izpůsobeno vaÅ¡im st¡vaj­c­m dovednostem a vaÅ¡im c­lům do budoucna. Pokud se chcete zaměřit na v½voj frontend, m¡ smysl pož¡dat o role frontend. Pokud vÅ¡ak m¡te pl¡ny na rozvoj backendu pozdÄ›ji, zkontrolujte role, kter by to mohlo ubytovat.

PÅ™­stup byl odepÅ™en

Coronavirus (Covid-19) Aktualizace - jaro 2021: TÅ™­dy jsou prov¡dÄ›ny online, osobnÄ› a hybridn­. Vyberte (osobnÄ›) Studentov služby jsou dostupn podle schůzky v Hannelly Center a knihovnÄ›. VÅ¡echny služby jsou k dispozici Remote / Online. DalÅ¡­ informace naleznete v n¡sleduj­c­ch odkazech. Webov¡ str¡nka Maricopa Coronavirus | Cares Funding FAQs | PotÅ™ebovat pomoc? | Vzd¡len služby a podpora | Hodiny knihovny

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.