Nejlepší CSS knihy

JavaScript a knihy

PÅ™em½Å¡lejte o jazyc­ch učen­. Jste s vÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ uspÄ›t, pokud jste se rozhodli učit francouzÅ¡tinu jen proto, že jste se vždy chtÄ›li naučit jin½ jazyk nebo protože se pohybujete do Francie po dobu tÅ™­ mÄ›s­ců pro pr¡ci? Skutečn projekty ... Real "dÄ›lat" pÅ™­stupy jsou, jak se lid uč­. To je to, co byste mÄ›li hledat v knize. NÄ›co, co v¡m pomůže naučit se JavaScript bez učen­ JavaScriptu.

chytÅ™ejÅ¡­ způsob, jak se naučit javascript: nov½ pÅ™­stup, kter½ použ­v¡ technologii, aby sn­Å¾il sv ºsil­ na polovinu, značkou myers

Toto je můj obl­ben½ javascript učen­ knihy zdaleka. Proč? Je to 100% založen½ na projektu. To trv¡ velmi, velmi z¡kladn­ pÅ™­stup, za pÅ™edpokladu, že nic o vaÅ¡­ znalostn­ b¡zi, ale st¡le se dostane až k funkc­m konstruktorů. Každ¡ kapitola je rozdÄ›lena do 2-3 stran praktick½ch, snadno pochopiteln½ch pÅ™­kladů. To je velmi pÅ™­stupn a nastavuje čast zar¡Å¾ky, pokud potÅ™ebujete odpočinout. Pokud se chcete naučit JavaScript, koupit tuto knihu a udÄ›lat každou kapitolu.

javascript a jquery: interaktivn­ v½voj webu front-end, od jon duckett

Nauč­te se z toho nÄ›jak½ Javascript a jQuery, protože moderňuje způsob, jak½m se uč­, že je to dobr. Nakonec to nÄ›kdo pÅ™iÅ¡el. Nic nen­ neÅ¡Å¥astnÄ›jÅ¡­, zastraÅ¡uj­c­ a odrazuj­c­ pro nov½ kodr než vyzvednut­ 100-page knihy, kter¡ nem¡ nic jinho než psac­ stroj vypadaj­c­ text uvnitÅ™ nÄ›j. Prezentace nen­ jen "hezk¡", je tak dobÅ™e organizovan¡. IT vrstvy dobÅ™e a buduje dalÅ¡­ koncepty logick½m způsobem. PÅ™echod na jQuery je pÅ™irozen a dobÅ™e proveden.

To nen­ opravdu JavaScript kniha. Vzhledem k tomu, že n¡zev naznačuje, je ºvod do programov¡n­ a použ­v¡ JavaScript. Z tohoto důvodu je velmi dobr. Je velmi čast m­t poč­tačov vÄ›dy student, kter½ nev­, jak k³dovat JavaScript. Je velmi běžn naj­t v½voj¡Å™e, kter½ může ps¡t JavaScript, ale nev­ nic o informatice. To pomůže vytvoÅ™it dobrou poč­tačovou vÄ›du nadaci (jeho prim¡rn­ ºÄel) prostÅ™ednictv­m učen­ JavaScriptu. To je položeno, ale trp­ problmem, kter½ jsem zm­nil v½Å¡e: bude to vyžadovat, abyste se chtÄ›li naučit, jak programovat, což bude vyžadovat houževnatost a motivaci mimo v½lučnÄ› projektov½ pÅ™­stup.

JavaScript: Definitivn­ průvodce, Davidem Flanaganem

Pokud se dostanete do k³dovac­ch knih, začnete si vÅ¡imnout tento kryt barevnho schmatu. O'Reilly vytyčuje nÄ›kter skvÄ›l vÄ›ci (s občasnou chybou) a tato kniha je vynikaj­c­ referenčn­ pÅ™­ručka pro lidi, kteÅ™­ jsou za z¡kladem. Ř­k¡m odkaz, protože jsem nemohl proj­t touto knihou pokryt­, jak bych mohl "chytÅ™ejÅ¡­ způsob, jak se naučit Javascript." Z­sk¡te v­ce informac­, než potÅ™ebujete, pokud jste pr¡vÄ› po učen­ jazyka. Pokud vÅ¡ak hled¡te n¡stroj, kter½ v¡m pÅ™ipom­n¡, jak uz¡vÄ›rka pr¡ce, prototypov¡n­, grafika atd., To je vynikaj­c­ zdroj.

Naučte se JavaScript vizu¡lnÄ›, Ivelin Demirov

Mnoho z nejlepÅ¡­ch k³duj­c­ch knih využ­vaj­ univerzity a profesion¡ln­ v½voj¡Å™i ke zlepÅ¡en­ jejich dovednost­. Pokud se uč­te, jak k³dovat na vlastn­ pÄ›st, nen­ nic, co by nemohlo Å™­ct, že nemůžete samostatnÄ› vyzvednout nÄ›kolik top knih o programov¡n­ a dÄ›lat totž.

Můžete se pod­vat na tento seznam a myslet si "Jak se nauč­te programov¡n­ z knih?" VlastnÄ›, knihy o informatiky mohou b½t stejnÄ› z¡bavn a užitečn jako kurz. Mnoho z nejlepÅ¡­ch programovac­ch knih maj­ praktick v½zvy a projekty, kter v¡m pomohou realizovat to, co jste se naučili. Plus, alespoň čten­ k³dovac­ knihy v¡m d¡v¡ pÅ™est¡vku od z­r¡n­ na obrazovce!

NejlepÅ¡­ knihy naučit k³dov¡n­ se mohou liÅ¡it v jakm jazyce, kter½ sledujete, takže č¡sti n­Å¾e jsou odpov­daj­c­m způsobem rozdÄ›leny. Bez dalÅ¡­ho ADO, zde jsou nÄ›kter knihy každ½ program¡tor by mÄ›l č­st.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.