Nejlepší notebook pro programování v roce 2021 Top ticks pro kodéry, vývojáře a sysadmins

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Notebook je n¡stroj, kter½ pom¡h¡ zlepÅ¡it svou pracovn­ efektivitu. Je to zÅ™ejm, že můžete nst svou pr¡ci. Z¡roveň vÅ¡ak v­me, že v½kon / hodnota dolaru notebooku je nižš­ než desktop.

Proto je kompromis. Vždy doporučujeme investovat do dobrho notebooku pro pr¡ci, protože to umožňuje vzd¡lenou pr¡ci. I když nejste typ cestov¡n­, prostÅ™ed­ notebooku je mnohem v­ce osobnÄ›jÅ¡­, a proto pÅ™isp­vaj­c­ k pr¡ci.

NÄ›kter z nejlepÅ¡­ch notebook pro v½voj webu mohou b½t tak použity efektivnÄ› pro softwarov k³dov¡n­ nebo pro informatiku obecnÄ›. Kl­Äem je dostat notebook, kter½ je spolehliv½, takže to br¡n­ vaÅ¡­ pr¡ci.

NejlepÅ¡­ notebook pro v½voj webu

Poč­tačov programov¡n­ nen­ vÅ¡e o algoritmech, v½vojov½ch diagramech a k³du, jeden mus­ pochopit hardware tak. Je to schopnost ps¡t k³dy a vyÅ™eÅ¡it problmy spolu s vynikaj­c­m notebookem, kter½ je opravdu rozhoduj­c­.

Dobr½ způsob, jak zůstat dopÅ™edu v k³duj­c­m svÄ›tÄ› je, aby se ujistil, že m¡te nejlepÅ¡­ notebook pro programov¡n­, což v¡m pomůže transformovat sv n¡pady do reality bez zpoždÄ›n­. StručnÄ› Å™ečeno, perfektn­ notebook urychluje ºkoly a procesy, kter pom¡haj­ zv½Å¡it produktivitu.

Objevte nejlepÅ¡­ notebooky pro programov¡n­, jeden by mÄ›l rozpoznat, co hledat. Jak jsou z¡kladn­ vÄ›ci, že vÅ¡ichni v½voj¡Å™i by mÄ›li vÄ›dÄ›t, než si koup­ notebook pro programov¡n­ a k³dov¡n­? Pod­vejme se.

pÅ™ezkoum¡me n¡sleduj­c­ notebooky:

Notebooky nahoru Line jsou skvÄ›l od tměř vÅ¡ech dodavatelů. Pokud jste pevnÄ› v rozpočtu, zkuste zkontrolovat "hern­ch" verz­ch notebooků. Ned¡vno tam "hern­" notebooky pÅ™ich¡zej­ s velk½mi obrazovkami, skvÄ›l kl¡vesnice a velk½ v½kon, protože jsou vyrobeny pro profesion¡ln­ hr¡Äe. A modern­ hr¡Äi n¡ročn­ vysokou performanci a vysokou kvalitu od notebooků! Jedna upozornÄ›n­ je, že hern­ notebooky jsou obvykle těžš­ a v­ce hlučn z důvodu vestavÄ›n siln karty GFX a pokročilejÅ¡­ho chladic­ho systmu. Ale pokud uchov¡v¡te svůj notebook doma tměř po celou dobu, pak to může b½t skvÄ›l¡ volba.

pevn½ disk

Pro programov¡n­ budete muset zv¡Å¾it z­sk¡n­ nejmnÄ› 256 GB SSD. Pokud jste vÅ¡ak pro v½voj¡Å™, pak z­sk¡te vÄ›tÅ¡­ hodnotu z jednotky 1TB. Rychlost je nadkritick¡ pro kompilaci a testov¡n­, zejmna velk programovac­ projekty. Můžete tak uÅ¡etÅ™it pen­ze, ale zakupit menÅ¡­ volbu pevnho disku a pot použ­t pevn disky USB. PÅ™ekvapivÄ› můžete dokonce spustit virtu¡ln­ stroje z extern­ch pevn½ch disků. Negativn­ vÄ›c je, že byste mÄ›li zapojit a odpojit extern­ pevn½ disk každ½ čas. Pohony). Pohony SSD jsou mnohem rychlejÅ¡­ a můžete tak rozÅ¡­Å™it ºložiÅ¡tÄ› s extern­m jednotkou pozdÄ›ji.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.