Nejlepší frameworks Python.

švod

Od roku 2003, Python se um­stil do top 10 programovac­ch jazyků, aby se učili a jeho poÅ™ad­ se od t doby trvale zlepÅ¡ovat. Podle statistiky je Python jedn­m z top 5 jazyků, kter se uč­ v roce 2019 a stal se podstatnou souč¡st­ programovac­ komunity d­ky sv jednoduchosti, flexibilitÄ›, robustnosti, snadnm použit­, kompatibilitÄ›, rychlosti a univerz¡lnosti. D¡le tech giganty jako Instagram, Spotify a Google Base, alespoň zč¡sti jejich architektury v Pythonu.

StručnÄ› Å™ečeno, Python se stal centr¡ln­ postavou programov¡n­ a podnikatelskho svÄ›ta se vzestupem Silicon Valley a Wall Street plak¡t D­tÄ›: Fintech. Důvody jsou mnoh, ale Python nab­z­ bezpečnost a Å¡k¡lovatelnost vyhled¡vanou digit¡ln­m trendem, kter½ pÅ™edpokl¡d¡ značnou č¡st obchodn­ch a finančn­ch sektorů.

Ačkoli python může b½t použit k v½konu různ½ch ºkolů od strojn­ch učen­ a vÄ›dy dat do programov¡n­ robotiky a hardwaru, v tomto čl¡nku budeme studovat, jak python může b½t použit pro v½voj webu.

v½voj webu pomoc­ pythonu

Python nab­z­ nÄ›co pro každho prostÅ™ednictv­m mnoha r¡mců. R¡mec je svazek bal­Äků a modulů, kter poskytuj­ abstrakci nebo generickou funkčnost, kter lze selektivnÄ› zmÄ›nit tak, aby vytvoÅ™il software specifick½ pro aplikaci.

 • Agile
 • AI
 • velk¡ data
 • cloud
 • datab¡ze
 • DEVOPS
 • integrace
 • iot
 • java
 • microservices
 • open source
 • V½kon
 • zabezpečen­
 • web dev

 • St¡hnout: EMM / UEM Dodavatel Srovn¡n­ grafu 2021
 • Enterprise mobilita 2021: UEM se st¡v¡ kl­Äem k hybridn­m pracoviÅ¡ti
 • ins a outs dat Obnoven­ v systmu Windows 10
 • 8 Doplňky aplikace Outlook pro zv½Å¡en­ spolupr¡ce

Vyplňte pros­m bezpečnostn­ kontrolu pÅ™­stupu wwwdatasciencecentralCom

Pokud jste jako mnoho lid­, kteÅ™­ poprv začali s Java, C, nebo Perl, kÅ™ivka učen­ pro Python je prakticky neexistuj­c­. Skutečnost, že je snadn se naučit, je tak důvodem, proč nÄ›kteÅ™­ lid nevid­ Python jako nezbytnou programovou dovednost.

Je to pravda: Python vypad¡, že to bylo navrženo pro nov¡Äci. ÄŒte jako matematika mateÅ™sk¡ Å¡kola a je tak snadn¡ pochopit, že byste mohli naučit sv z¡kladn­ pojmy nÄ›komu, kdo nezn¡ l­z¡n­ k³dov¡n­ za jeden den.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.