Budování webových aplikací v WeED

Pro mnoho webov½ch v½voj¡Å™Å¯, kter mohou b½t obezn¡meni pouze s HTML, CSS a JavaScriptem, rozv­jen­m rodn mobiln­ aplikace by mohlo b½t nezn¡m½m ºzem­m. Technicky mluv­, mobiln­ aplikace v Android, IOS a Windows telefon jsou postaveny pomoc­ zcela odliÅ¡n½ch programovac­ch jazyků; Aplikace pro Android použ­v¡ Java, AOS aplikace IOS použ­v¡ objektivu-C, zat­mco Windows Phone App použ­v¡ .NET.

Ale teď nÄ›kdo s sluÅ¡nou znalost­ HTML, CSS a JavaScript může vybudovat mobiln­ aplikaci. Jednou z kl­Äov½ch v½hod využit­ webov technologie pro sestaven­ aplikace je pÅ™enositelnost. Pomoc­ packageru / kompil¡toru, jako je telefonika, budete moci portovat a nainstalovat aplikaci na mnoha různ½ch platform¡ch.

Existuje Å™ada r¡mců, kter to umožňuj­. Oni tak udÄ›lali polovinu tvrd pr¡ce pÅ™eklenout mezeru mezi webov½mi a mobiln­mi platformami. Zde jsme dohromady 10 z nejlepÅ¡­ch mobiln­ch r¡mců, kter bychom mohli naj­t. Pokud jste pÅ™ipraveni vybudovat dalÅ¡­ miliardu dolaru, pod­vejte se na seznam.

knihy

VytvoÅ™en­ webov str¡nky nemus­ b½t komplikovan. AÅ¥ už je to statick¡ informačn­ str¡nka nebo složitÄ›jÅ¡­ s videem, animovanou grafikou a interaktivitou, nejdůležitÄ›jÅ¡­ je m­t dobr½ pl¡n. Pot, co jste načrtli ºÄel a funkce sv½ch webov½ch str¡nek, pak budova potÅ™ebuje spr¡vn webov str¡nky stavitele pro vaÅ¡e c­le. Adobe Creative Cloud nab­z­ n¡Å™ad­ od jednoduchho sofistikovanho.

webov str¡nky pro desktop a mobiln­, stejnÄ› jako aplikaci Design Creative Cloud jste zahrnuli

Ano, to je spr¡vn - k³dov¡n­ na zaÅ™­zen­ Android je nejen možn, ale tak popul¡rn­. Top HTML redaktoÅ™i v obchodÄ› Google Play byly staženy miliony kr¡t, což dokazuje jak profesion¡lov, tak pro nadÅ¡ence st¡le v­ce zobraz­ operačn­ systm jako životaschopn¡ platforma produktivity.

vytvoÅ™it nebo kop­rovat a vložit html. Stač­ vložit k³d HTML do formul¡Å™e. Pokud chcete vytvoÅ™it pÅ™ist¡vac­ str¡nku, můžete použ­t Å¡ablony z tÄ›chto str¡nek. UjistÄ›te se, že jste nahradili vÅ¡echny zdroje a informace. Tip: Chcete naj­t v½klenek pro vaÅ¡i aplikaci? Zkuste aplikaci pro vaÅ¡i soci¡ln­ skupinu / jazyk. Pokud zn¡te nÄ›kolik jazyků, použijte mnÄ› popul¡rn­ jeden. C­len­ mal½ch skupin lid­ může vaÅ¡e aplikace mnohem popul¡rnÄ›jÅ¡­. Budete moci naj­t v½klenky, kter jsou bez velk½ch hr¡ÄÅ¯ na trhu App a udÄ›lali skvÄ›lou aplikaci pro vaÅ¡i soci¡ln­ skupinu.

budovat Android Apps s JavaScript, HTML a CSS na z¡kladÄ› uzlu JS

Pokud můžete vybudovat webovou str¡nku, můžete vytvoÅ™it aplikaci Android. Android JS je r¡mec pro vytv¡Å™en­ nativn­ aplikace s webov½mi technologiemi, jako je JavaScript, HTML a CSS. Postar¡ se o tvrd č¡sti, takže se můžete zaměřit na j¡dro vaÅ¡­ aplikace.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.