Můžete být samostatný web vývojář

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Naučit se k³du se st¡v¡ velmi popul¡rn­ a potÅ™ebn. Existuje obrovsk¡ popt¡vka po webov½ch v½voj¡Å™Å¯ a to dÄ›l¡ myÅ¡lenku učit se, jak k³dovat si vlastn­ velmi zaj­mav. Je možn se st¡t webov½m v½voj¡Å™em, kter½ se jednoduÅ¡e uč­ doma?

Jak proces začal self-učil v½voj?

no, nevÅ¡­m¡m se obezÅ™etnÄ›nÄ› chytrho, nem¡m v nÄ›m vysokoÅ¡kolsk½ titul (nebo ž¡dn½ jin½ titul nyn­), neÅ¡el jsem do technick stÅ™edn­ Å¡koly (ve skutečnosti Bylo to v umÄ›n­) a nejsem obzvl¡Å¡tÄ› velk½ v matematice.

Bez ohledu na zemi původu, pÅ™edchoz­ pr¡ce, ekonomick¡ situace nebo studie, je zcela možn zač­t pracovat v tto oblasti, pokud m¡te pÅ™­stup k minim¡lnÄ› 20 voln½ch minut dennÄ›, internetu a / nebo knihy.

knihy

Studium v½voje webu je cesta s mnoha vzestupy a p¡dy. Můžete m­t jednoho dne, kde zjist­te tvrd½ problm a c­t­te naprosto ºÅ¾asn. Ale pak druh½ den, uv­znete na zd¡nlivÄ› snadn½ problm cel hodiny. Skonč­te pocit ºplnÄ› poraženho.

Můžete tak naj­t povzbuzen­ od ostatn­ch, kteÅ™­ jsou ve stejn lodi jako vy. S vÄ›dom­m, že existuj­ lid, kteÅ™­ bojuj­ se stejn½mi problmy, mohou b½t velmi povzbuzuj­c­. A vidÄ›t je bojovat s cestou by mohla b½t veÅ¡ker¡ motivace, kterou mus­te pokračovat.

protože budete vÄ›dÄ›t, že nejsi s¡m. To je jeden z nejvÄ›tÅ¡­ch v½hod komunit, jako je Freecodecamp. Nen­ to jen o lekc­ch k³dov¡n­. Je to o tom, že je souč¡st­ komunity, kde maj­ jin lidi stejn sny a c­le jako vy.

za t­mto ºÄelem jsem shrom¡Å¾dil sb­rku pÅ™­bÄ›hů odtud na freecodecampu. AutoÅ™i jsou lid, jako jste vy, kteÅ™­ bojovali do jejich konečnho c­le - nalezen­ v½voje webu.

PÅ™­bÄ›hy

Zapsala do treehouse a stala se pravideln½m ve společenstv­ Freecodecamp. Neust¡le se uč­ a vydala se tam. A jeden z kl­ÄÅ¯, kter j­ pomohlo, bylo pr¡ce, rozÅ¡­Å™ila ji v osobÄ› a online s­tÄ›.

PÅ™­bÄ›h Ken Rogers je inspiruj­c­ a praktick½. Učil se v½voj webu pÅ™i pr¡ci na pln½ ºvazek v ternn­ ºpravÄ›. Po pož¡d¡n­ informačn­ho rozhovoru na webu DEV obchodÄ› byl nab­dnut pln½ ºvazek.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.