CSS FONTS Nejlepší 5 Webová bezpečná fonty pro použití s ​​CSS

Po porovn¡v¡n­ p­sma napÅ™­Ä různ½mi operačn­mi systmy a běžn½mi softwarov½mi bal­Äky jste ponech¡ni s velmi malou podmnožinou p­sma, označovan½ jako webov¡ bezpečn¡ fonty. Jedn¡ se o typy typů, kter lze rozumnÄ› jisti, jsou nainstalov¡ny na vÅ¡ech poč­tač­ch. / p >.

Webov¡ bezpečn¡ fonty

Každ¡ z tÄ›chto fontov½ch služeb funguje trochu jinak. S fonty Google můžete pÅ™idat jeden p­smo, pokud se v¡m l­b­, nebo vybudovat kolekci p­sem a importovat vÅ¡echna fonty pomoc­ prvku jednoho odkazu. Okrajov¡ p­sma mus­ b½t pÅ™id¡na jeden po druhm s nov½m skriptov½m prvkem pro každ p­smo, kter chcete použ­t na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch. TypeKit fonty mohou b½t pÅ™id¡ny pouze budov¡n­m p­sma na webov½ch str¡nk¡ch typekit, což je podobn¡ kolektoru fonty Google. Cel¡ sada fontů je pak pÅ™id¡na na vaÅ¡e webov str¡nky najednou. V pÅ™­kladu v½Å¡e, n¡zev souboru font_kit. S Byli by vlastnÄ› jedinečnou Å™adou č­sel a p­smen automaticky generovan½ch typekitem pro identifikaci sestavy p­sma, kterou jste vytvoÅ™ili. V praxi byste nepoužili vÅ¡echny tÅ™i tyto služby současnÄ›. To je nejčastÄ›jÅ¡­ pro webov str¡nky, aby se vÅ¡echny sv fonty z jedinho zdroje nebo self-hostitele p­sma použ­van¡ jejich webov½mi str¡nkami. / p >.

Ikona p­sma

Ikony se použ­vaj­ značnÄ› na webu. Zat­mco nÄ›kter ikony jsou obrazov soubory, nejpravdÄ›podobnÄ›jÅ¡­m způsobem, jak pracovat s ikonami, je použ­t ikonu p­smo jako font ºÅ¾asn. V minulosti byl pomoc­ ikon p­sma trochu komplikovan¡ a požadovan¡, že soubory p­sem Icon Be Self-Hosted. NicmnÄ›, d­ky CDN hosting sponzorovan Maxcdn a Bootstrap, každ½ může pÅ™idat p­smo ºÅ¾asn ikony na sv webov str¡nky, aniž by museli hostit soubory p­sem na vlastn­m serveru. špln pokyny pro Zač­n¡me jsou k dispozici u repozit¡Å™e Gont Awesome. Je to vÅ¡ak opravdu stejnÄ› snadn jako tyto dva kroky:

Co dÄ›l¡ ikonu fonty mnohem lpe pracovat, než jejich icon icon protÄ›jÅ¡ky je to, že mohou b½t stylizov¡ny se vÅ¡emi stejn½mi vlastnostmi CSS použ­van k stylu fonty. NapÅ™­klad, pokud chceme zv½Å¡it velikost ikony, pÅ™idat kulat barvy pozad­, zmÄ›nit barvu ikony a pÅ™idat nÄ›kter dalÅ¡­ polstrov¡n­ celou cestu kolem ikony, kterou můžeme udÄ›lat s nÄ›jak½m pomÄ›rnÄ› pÅ™­močar½m CSS. / p >.

č¡st: web typografie

Webov¡ bezpečn¡ fonty jsou fonty, kter jsou pÅ™edinstalov¡ny mnoha operačn­mi systmy. Zat­mco ne vÅ¡echny systmy hod­ stejn p­sma nainstalov¡ny, můžete využ­t Web Safe Font Stack pro vyÅ™eÅ¡en­ nÄ›kolika p­sem, kter vypadaj­ podobnÄ›, stejnÄ› jako jsou instalov¡ny v různ½ch systmech, kter chcete podpoÅ™it. AÅ¥ už chcete vlastnit fonty jin½m než nainstalovan½m, jako CSS3, můžete použ­vat webov¡ p­sma. / p >.

Proč "Web Beard" z¡lež­?

Je to jeden z bl­zk½ch Å¡iroce použ­van½ch sans-serif fonty (což znamen¡ ž¡dn mal kadeÅ™e na konci použ­van konzultace každho ze dvou nebo v­ce lid­ nebo vÄ›c­ dopisu). Je to často nahrazeno na Windows zaÅ™­zen­ pro jin zaj­mav (čten­: kr¡snÄ›jÅ¡­) volby p­sma. / p >.

helvetica

Vlastnost Font-Family by mÄ›la m­t nÄ›kolik n¡zvů p­sma jako systm "Fallback", aby byla zajiÅ¡tÄ›na maxim¡ln­ kompatibilita mezi prohl­Å¾eči / operačn­mi systmy. Pokud prohl­Å¾eč nepodporuje prvn­ p­smo, pokus­ se dalÅ¡­ p­smo. / p >.

 • ÄŒl¡nky
 • Jak
 • Voln¡ tmata
 • Ud¡losti
 • Freelaning
 • < LI> Grafick½ design
 • Ikony
 • Illustrator
 • inspirace
 • loga
 • fotografie
 • fotografie
 • Photoshop
 • typografie
 • tapeta
 • jeÅ¡tÄ› v­ce.

programů

Font-family vlastnost je různ¡ jmna p­sma jako systm "deformace", aby byla zajiÅ¡tÄ›na maxim¡ln­ kompatibilita mezi prohl­Å¾ečem / operačn­m systmem. Pokud v¡Å¡ prohl­Å¾eč nepodporuje prvn­ p­smo, pokus­ se dalÅ¡­ p­smo. / p >.

fonty serif

co sakra, že? Proč to neÅ™eknu tomu, co p­smo chci použ­t, a to je to? Cel¡ myÅ¡lenka je zde napaden­. Prohl­Å¾eč se pokus­ použ­t prvn­ font, kter½ jste zadali jako prvn­ (v tomto pÅ™­padÄ› LATO), ale pokud nem¡ k dispozici, že k dispozici, bude pokračovat v tomto seznamu. Takže b½t tady opravdu podrobn½, co toto pravidlo Å™­k¡, je:

Takže v jak situaci by prohl­Å¾eč nemÄ›l p­smo, o kter½ se pt¡te? To je docela běžn. Existuje jen hrstka fontů, kter jsou považov¡ny za "Web Safe" -meaning, že je pravdÄ›podobn, že vÄ›tÅ¡ina poč­tačů navÅ¡tÄ›vuje vaÅ¡e str¡nky, kter maj­ nainstalovan p­smo, a tak jej prohl­Å¾eč může použ­t. Mysl­Å¡: Arial, Times New Roman, kur½r, Gruzie, Verdana a hrstka druh½ch. / p >.

ale vÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek, v tÄ›chto dnech, použijte vlastn­ webov¡ p­sma. Vkl¡daj­ p­smo jako zdroj (stejnÄ› jako webov¡ str¡nka, zat­Å¾en­ CSS s¡m jako zdroj, nebo obr¡zek nebo JavaScript), pak je k dispozici p­smo. Å iroce popul¡rn­ fonty Google dÄ›l¡ to docela jasn:

I když včtete p­smo t­mto způsobem, je st¡le možn, že font nen­ načteno. Zat­mco Google je obecnÄ› velmi spolehliv½ hostitel, neovl¡d¡te jejich servery; dÄ›laj­. JeÅ¡tÄ› častÄ›ji, Å¡patn¡ s­Å¥ov¡ pÅ™ipojen­ může zabr¡nit vkl¡d¡n­ p­sma. V každm scn¡Å™i pro selh¡n­ vkl¡d¡n­ p­sma, to je dalÅ¡­ situace, kdy se hod­ z¡sobn­k font founback. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.