Principy navrhování pro vytváření efektivních webových zdrojů v geosciencesuniversity Michigan Ann Arbor, Mi

Nemůžete přistupovat k softwaru SMARTOSSIGHTSCOM

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Aktivn­ skenov¡n­ vlastnost­ zaÅ™­zen­ pro identifikaci. Použ­vejte pÅ™esn geolokačn­ data. Uložen­ a / nebo pÅ™­stup k informac­m na zaÅ™­zen­. Vyberte personalizovan½ obsah. VytvoÅ™te personalizovan½ profil obsahu. Změřte v½kon reklamy. Vyberte z¡kladn­ reklamy. VytvoÅ™te personalizovan½ profil reklam. Vyberte personalizovan reklamy. Použ­t v½zkum trhu s generov¡n­m pohledu div¡ků. Změřte v½kon obsahu. Rozv­jet a zlepÅ¡ovat produkty. Seznam partnerů (dodavatelů)

tutori¡ly

 • HOME
 • VÅ¡echny rozd­ly
 • IT rozd­ly
 • LkaÅ™sk rozd­ly
 • VÄ›deck rozd­ly
 • kv­z
 • projekty
 • rozhovor q
 • f³rum
 • Å¡kolen­

rozd­ly

V tomto čl¡nku diskutujeme o v½znamn½ch rozd­lech mezi webovou str¡nkou a webovou str¡nkou, což n¡m pomůže pochopit hodnotu obou. To n¡m tak pomůže pochopit, když proch¡z­me webovou str¡nku a navigujete prostÅ™ednictv­m webov str¡nky. / p >.

Co je to webov¡ str¡nka?

 • tmata
  • tmata kurzu
  • atmosfrick¡ vÄ›da
  • biogeoscience
  • ekologie
  • Environment¡ln­ geologie
  • environment¡ln­ vÄ›da
  • geochemie
  • geodzie
  • geomorfologie
  • geofyzika
  • GIS / d¡lkov½ sn­m¡n­
  • hydrologie / hydrogeologie
  • mineralogie
  • oce¡nografie
  • paleontologie
  • paleontologie
  • petrologie
  • planet¡rn­ vÄ›da
  • sediment¡rn­ geologie
  • půda
  • struktur¡ln­ geologie
  • Zahrnut­ společensk½ch ot¡zek
  • klima ZmÄ›nit
  • Komplexn­ systmy
  • Energie
  • Etika a environment¡ln­ justice
  • geologie a zdrav­
  • nebezpeč­
  • VeÅ™ejn¡ politika
  • udržitelnost
  • Pos­len­ vaÅ¡eho oddÄ›len­
  • Rozvoj kariry
  • Diversity
  • Pos­len­ oddÄ›len­
  • Studentsk½ n¡bor
  • PÅ™­prava učitele
  • V½uka tmata
  • biocomplexity
  • Deep ZemÄ›
  • Brzy zemÄ›
  • zemÄ›tÅ™esen­
  • hydraulick½ Zlomen­
  • miner¡ly
  • deska tektonika
  • rockov½ cyklus
  • tsunami
  • sopky
  • Water
  • počas­
  • v½uka prostÅ™ed­
  • intro geoscience
  • k12
  • online v½uka
  • V½uka v poli
  • dvoulet vysok Å¡koly
  • Urbanisty
  • zv½Å¡en­ v½uky
  • Afektivn­ domna
  • Posouzen­
  • Design kurzu
  • Data, simulace, modely
  • geofotography
  • Google Earth
  • metakognition
  • NGSS
  • online hry
  • Å™eÅ¡en­ problmů
  • kvantitativn­ dovednosti
  • sazby a čas
  • Servisn­ učen­
  • Prostorov myÅ¡len­
  • V½uka metod
  • V½uka s videem
  • Undergradsk½ v½zkum
  • vizualizace

  Struktura vaÅ¡ich str¡nek určuje, jak snadn je pro uživatele navigovat vaÅ¡e str¡nky a naj­t informace, kter hledaj­. Tento čl¡nek vysvÄ›tl­, proč je struktura str¡nek důležit¡ pro n¡vrh¡Å™e a jak designÅ™i mohou vytv¡Å™et efektivn­ stavebn­ struktury.

  Co je to webov¡ str¡nka?

  Struktura vaÅ¡­ str¡nky je, jak jsou různ str¡nky na vaÅ¡ich str¡nk¡ch propojeny a jejich hierarchie. To je, jak jsou informace na vaÅ¡ich str¡nk¡ch organizov¡ny a prezentov¡ny. Dobr¡ webov¡ str¡nka Struktura usnadňuje snadnou navigaci pro uživatele i prohled¡vače, kter zlepÅ¡uj­ SEO poÅ™ad­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. / p >.

  Proč je struktura webov½ch str¡nek důležit¡ pro n¡vrh¡Å™e?

  Role n¡vrh¡Å™e je vytvoÅ™it webovou str¡nku, kter¡ m¡ velk½ UX a je snadno ovladateln½. Velk¡ struktura webov½ch str¡nek zlepÅ¡uje použitelnost nebo uživatelskou pÅ™­vÄ›tivost vaÅ¡ich webov½ch str¡nek t­m, že usnadňuje pro uživatele, aby naÅ¡li to, co hledaj­. Chcete-li vytvoÅ™it strukturu webov½ch str¡nek, mus­te mapovat, jak zorganizujete obsah na vaÅ¡ich str¡nk¡ch (domovsk¡ str¡nka, kategorie, jednotliv¡ str¡nka, blogov pÅ™­spÄ›vky).

  Jak si vybrat nejlepÅ¡­ strukturu pro vaÅ¡e webov str¡nky

  Z¡kladn­ princip ve velk struktuÅ™e webov½ch str¡nek je informačn­ architektura (IA). IA zajiÅ¡Å¥uje, že obsah je organizov¡n, strukturovan½ a ºÄinnÄ› a důslednÄ› označen. Chcete-li vytvoÅ™it nejlepÅ¡­ informačn­ architekturu pro vaÅ¡e webov str¡nky, mus­te zv¡Å¾it n¡sleduj­c­ faktory:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.