Promiň, byl jsi blokován

ÄŒten¡Å™i Zažijte webov str¡nky dvÄ›ma způsoby: jako pÅ™­m mdium, kde str¡nky jsou čteny online a jako doručovac­ mdium pro pÅ™­stup k informac­m, kter jsou staženy do textov½ch souborů nebo vytiÅ¡tÄ›ny na pap­r. VaÅ¡e oček¡v¡n­ o tom, jak čten¡Å™i obvykle použ­vaj­ vaÅ¡e str¡nky, by mÄ›ly ovl¡dat rozhodnut­ o n¡vrhu str¡nek. Dokumenty, kter maj­ b½t čteny online by mÄ›ly b½t stručn, s č¡stkou grafiky pečlivÄ› "naladÄ›n" na Å¡­Å™ku p¡sma k dispozici vaÅ¡emu hlavn­m publiku. Dokumenty, kter budou s nejvÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ vytiÅ¡tÄ›ny a pÅ™ečteny offline by se mÄ›ly objevit na jedn str¡nce a Å¡­Å™ka str¡nky by mÄ›la b½t dostatečnÄ› ºzk¡, aby byla snadno vytisknuta na standardn­ velikosti pap­ru.

Zahrnuje pevn prvky str¡nky

Každ¡ str¡nka by mÄ›la obsahovat n¡zev, autor, institucion¡ln­ pÅ™­sluÅ¡nost, datum revize, informace o autorsk½ch pr¡vech a odkaz na "domovskou str¡nku" vaÅ¡ich str¡nek. Webov str¡nky jsou často vytiÅ¡tÄ›ny nebo uloženy na disk a bez tÄ›chto informac­ neexistuje snadn½ způsob, jak určit, kde dokument vznikl. PÅ™em½Å¡lejte o každ str¡nce ve vaÅ¡ich str¡nk¡ch jako v½stÅ™ižek novin, a ujistÄ›te se, že informace potÅ™ebn k určen­ jeho provenience jsou zahrnuty.

neukl¡dat styl

Nenech¡vejte vyv­jet "styl" pro vaÅ¡e str¡nky a buďte opatrn­, abyste mohli jednoduÅ¡e importovat grafick prvky jinho webu nebo publikace tisku na "ozdobit" vaÅ¡e str¡nky. Grafick½ a redakčn­ styl vaÅ¡eho webu by se mÄ›l vyv­jet jako pÅ™irozen½ důsledek konzistentn­ a vhodn manipulace s obsahem a rozvržen­m str¡nky.

maximalizovat hlavn­ nemovitosti

v rozvržen­ str¡nky horn­ č¡st str¡nky je vždy nejv­ce dominantn­m m­stem, ale na webov½ch str¡nk¡ch je velmi důležit¡, protože horn­ čtyÅ™i palce str¡nky jsou viditeln na typickm displeji obrazovka. Tento prostor efektivnÄ› a efektivnÄ› použijte.

Použijte jemn barvy

Subtiln­ pastelov odst­ny barev typicky nalezen½ch v pÅ™­rodÄ›, aby nejlepÅ¡­ volby pro pozad­ nebo menÅ¡­ prvky. VyhnÄ›te se odv¡Å¾n½m, vysoce nasycen½m prim¡rn­m barv¡m s v½jimkou regionů maxim¡ln­ho důrazu, a dokonce je použ­vat je opatrnÄ›.

Dejte si pozor na grafick zdoben­

Horizont¡ln­ pravidla, grafick kulky, ikony a dalÅ¡­ vizu¡ln­ markery maj­ občasn použit­, ale aplikovat každ½ Å¡etrnÄ› (pokud vůbec), aby se zabr¡nilo paty a matouc­ rozložen­. Stejn½ ºvaha plat­ pro vÄ›tÅ¡­ velikosti typu na webov½ch str¡nk¡ch. Jedn­m z důvodů Profesion¡ln­ grafick designry jsou tak netrpÄ›liv­ s jednoduch½m HTML, je to, že H1 a H2 z¡hlav­ zobrazuj­ v grotesknÄ› velkm typu na vÄ›tÅ¡inÄ› webov½ch prohl­Å¾ečů. N¡stroje grafickho důrazu jsou v½konn a mÄ›ly by b½t použ­v¡ny pouze v mal½ch d¡vk¡ch pro maxim¡ln­ ºÄinek. Naduž­v¡n­ grafickho důrazu vede k "klaunsk kalhoty" efekt, ve kterm je vÅ¡e zaručeno a nic nen­ zdůraznÄ›no.

Pl¡nov¡n­ vaÅ¡eho webovho webu Rozpočet: švahy, kter potÅ™ebujete k vytvoÅ™en­

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.