Elektronický obchod webové stránky Design 14 klíčových faktorů pro úspěch

Statistika jasnÄ› ukazuje, že majitel maloobchodn­ch obchodů d¡vaj­ pÅ™ednost online prodeji, aby z­skali v­ce prodeje. NapÅ™­klad v roce 2018 podle americk½ch zpravodajsk½ch prodejen, maloobchodn­ prodejny, jako jsou hračky "R" USA, Claire atd., UzavÅ™ely sv fyzick obchody kvůli menÅ¡­mu počtu kupuj­c­ch.

Jak se v­ce a v­ce maloobchodn­ků se zaměřuje na online prodej, průmysl elektronickho obchodu čel­ tuh konkurenci. Aby bylo možn vyÅ™ezat vlastn­ v½klenek v eCommerce, mus­te implementovat nÄ›kolik strategi­ v souladu s ohledem na nejdůležitÄ›jÅ¡­ faktory pro ºspěšn hacking.

To by bylo tak, jak aktivity budou vystupovat od vaÅ¡­ soutěže? Abychom v¡m pomohli vyÅ™eÅ¡it tuto tajemstv­, zde jsme uvedli 8 kl­Äov½ch faktorů, kter by mohly běžet vaÅ¡e online podnik¡n­.

kl­Äov faktory pro ºspÄ›ch v eCommerce

VytvoÅ™it pam¡tnou značku Jmno: Jako Amazon, Ebay, Flipkart atd., VaÅ¡e obchodn­ jmno a n¡zev domny by mÄ›ly b½t jednoduch (možn¡ jen jedno slovo) a chytlav. MÄ›lo by b½t snadn zapamatovat a vyslovit. Důvodem je, vÄ›tÅ¡ina z¡kazn­ků chce nakupovat vÄ›ci v obchodech značky. Proto je volba nezapomenuteln¡ značka n¡zvu je kl­Äov½m prvn­m krokem pÅ™i startu podnik¡n­ eCommerce.

UdÄ›lejte svou značku konzistentn­: ZmÄ›na n¡zvu online obchodu neust¡le ovlivňuje vaÅ¡i důvÄ›ryhodnost jako podnik¡n­ a vede k n­zkmu objemu provozu. VaÅ¡e značka je identitou vaÅ¡eho obchodu. Jakmile vyberete jmno, nezměňte, pokud nen­ nutn.

Vyvarujte se zmÄ›nu n¡zvu domny: Nen­ to jen vaÅ¡e značka, ale tak vaÅ¡e domnov jmno, kter mus­ b½t konzistentn­. VaÅ¡i z¡kazn­ci jsou obezn¡meni s vaÅ¡imi webov½mi str¡nkami, č­mž se zmÄ›n­ n¡zvu domny, bude vaÅ¡e str¡nky mnÄ› viditeln ve vyhled¡vač­ch. B½t v souladu s n¡zvem domny poskytuje důvÄ›ru mezi z¡kazn­ky.

Design obchodu

Atraktivn­ design: Pokud jde o vzhled a vzhled obchodu, n¡vrh by mÄ›l l¡kat z¡kazn­ky. Mus­te stavÄ›t obchody s nejnovÄ›jÅ¡­mi funkcemi a zobrazit pole produktů esteticky pÅ™­jemn½m způsobem.

VytvoÅ™it snadno použiteln rozhran­: Uživatelsk rozhran­ je ºÅ¾asn¡ vÄ›c, kter¡ čerp¡ pozornost n¡vÅ¡tÄ›vn­ků. Obchod můžete navrhnout tak, aby z¡kazn­ci využili produkty snadno a dokončili n¡kup v kr¡tkm časovm obdob­.

Transparency ve vaÅ¡ich informac­ch: Mus­te zobrazit kontaktn­ ºdaje na každ str¡nce obchodu jasnÄ› tak, aby z¡kazn­ci mohli s v¡mi v každm okamžiku komunikovat. DalÅ¡­ podrobnosti o obchodÄ› jako cena produktu, pÅ™epravn­ poplatky, doba pÅ™epravy by mÄ›l b½t zobrazen pÅ™esn½ způsob, protože transparentnost vytv¡Å™­ důvÄ›ru.

optimalizace pro vyhled¡vače (SEO)

UdÄ›lejte si sv str¡nky SEO-Friendly: mus­te vybudovat webovou str¡nku, kter¡ je vyhled¡vačem pÅ™¡telsk½, protože v¡m pomůže poÅ™izovat Å¡pičkov pozice ve vyhled¡vač­ch. NapÅ™­klad n¡kupn­ obchod je SEO-Friendly eCommerce platforma, kter¡ usnadňuje napsat podrobn½ popis produktu, což tak umožňuje jeho viditelnost ve vyhled¡vač­ch, když nÄ›kdo vyhled¡ tyto produkty.

pojďme to udělat

Každ½ st¡le mluv­ o "uživatelsky pÅ™­vÄ›tivm" z¡Å¾itku, ale skutečnÄ› vÄ›d­, co je to uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv prostÅ™edky? Pro mnoho podnikatelů a elektronick½ch podnikatelů, to obvykle znamen¡, že vaÅ¡e webov str¡nky lze snadno použ­vat. Pr¡ce s profesion¡ln­m webov½m designov½m t½mem v¡m může pomoci vytvoÅ™it uživatelsk zkuÅ¡enosti, kter nejsou jen pÅ™¡telsk, ale ziskov. / p >.

T½m webovho designu se zaměř­ na dalÅ¡­ m­sto eCommerce. Snadn použit­ znamen¡, že architektura, nebo způsob, jak½m je m­sto postaven, je intuitivn­. Pro mnoho z¡kazn­ků je pomoc­ poč­tačů tměř jako d½ch¡n­. Teď už tměř dvÄ› generace žij­ s poč­tači od sv½ch dÄ›tstv­. Ale to nen­ trh, na kterm se zaměřujete.

Každ½, kdo by mÄ›l b½t schopen použ­vat vaÅ¡e webov str¡nky - to je to, co dÄ›l¡ operačn­ systm Apple tak ºspěšn½. ECommerce webov str¡nky, kter snižuj­ počet kroků a usnadňuj­ v½bÄ›r a koupit jsou nejºspěšnÄ›jÅ¡­. TvrdÅ¡­ vaÅ¡e webov str¡nky slouž­, t­m mnÄ› prodeje.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.