Osmnáct způsobů nalezení zákazníků

Můžete tak prodat bal­Äek pomoc­ funkce Quick Checkout, což je užitečn způsob, jak prod¡vat bal­Äek, pokud klient nem¡ ž¡dn schůzky v knih¡ch. Pod­vejte se na ikonu "$" podl lev stranÄ› pÅ™­strojov desky ScheduLicity nebo vyhledejte tlač­tko Quick Checkout pÅ™­mo na profilu klienta.

Jakmile m¡ klient kreditn­ kartu v jejich profilu, a to buď z rezervace požadovan služby online nebo pokud byla jejich kreditn­ karta zaps¡na na business boku, budete moci nab­jet na bal­Äek online s kartou, kterou maj­ v souboru.

z pÅ™edplatnho do tÄ›locvičny do luxusn­ch vozů, wookommerce je plnÄ› pÅ™izpůsobiteln½. PÅ™idat funkce a rozÅ¡­Å™it funkčnost vaÅ¡eho obchodu s ofici¡ln­mi rozÅ¡­Å™en­mi z tržiÅ¡tÄ› WoCommerce.

DůvÄ›ryhodn agentury a vlastn­ky obchodu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Prodej vaÅ¡ich služeb jako freelancer nebo mal½ obchod je dostatečnÄ› tvrd½, jak je. Prodej do malho mÄ›stskho podnik¡n­, kter½ by ani nevidÄ›l potÅ™ebu webov½ch str¡nek pÅ™id¡v¡ dalÅ¡­ ºroveň obt­Å¾nosti pÅ™i ot¡Äen­ zisku. / p >.

Posadil jsem web design služby pro mal mÄ›stsk podniky za posledn­ch nÄ›kolik let, když mÄ›l mnoho Å¡Å¥astn½ch v½sledků, ale tak spoustu negativn­ch zkuÅ¡enost­, z nichž jsem se naučil těžk lekce. Jedn­m z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch vÄ›c­, kter jsem se naučil, je, jak prodat hodnotu webu. Mnoz­ z m½ch klientů potÅ™eboval b½t pÅ™esvÄ›dčen, že webov str¡nky by vlastnÄ› byly dobr pro jejich podnik¡n­. Mnoho z nich bylo tměř naivn­ o webu ao dopadu a dos¡hly, že profesion¡ln­ webov str¡nky a online strategie by mÄ›ly pro sv mal firmy, a to i ten, jehož c­lov½ trh lež­ v polomÄ›ru 15 kilometrů. / p >.

DalÅ¡­ čten­ na smashingmag:

s velk½m produktem nebo službou, že jste si jisti, že mnoho lid­ bude potÅ™ebovat, nen­ dost dobr½. Z¡kazn­ci v¡s nenajdou, v¡Å¡ obchod, vaÅ¡e webov str¡nky nebo str¡nku Facebookov str¡nky jen proto, že začnete podnik. Mus­te j­t ven a naj­t potenci¡ln­ z¡kazn­ky a klienty. Ve skutečnosti mus­ b½t akvizice z¡kazn­ků pokračuj­c­m zaměřen­m na vÄ›tÅ¡inu podniků. Dokonce i ºspěšn­ podniky budou m­t z¡kazn­ky nebo klienty, kteÅ™­ pÅ™estanou kupovat z jednoho důvodu nebo jinho. Ti z¡kazn­ci mus­ b½t nahrazeni jen proto, aby vaÅ¡e podnik¡n­ udržovali na dokonce k½lu.

způsob, jak naj­t z¡kazn­ky pro vaÅ¡e podnik¡n­

Když je podnik mal, hled¡n­ způsobů, jak pÅ™inst podnik¡n­, obvykle spad¡ na ramena vlastn­ho majitele podnik¡n­. Majitel podniků vÅ¡ak často nemaj­ mnoho zkuÅ¡enost­ v oblasti marketingu nebo prodeje. Pokud jste spuÅ¡tÄ›n­ nebo existuj­c­ podnik¡n­, kter½ hled¡ v­ce způsobů, jak růst z¡kaznick z¡kladny, tyto strategie pomohou. / p >.

Rozv­jet pl¡n pro akvizici z¡kazn­ka

Tajemstv­ k vytvoÅ™en­ ºspěšnho akvizičn­ho pl¡nu je vÄ›dÄ›t, kdo by učinil ide¡ln­ z¡kazn­k. Pokud prod¡v¡te podnikům, zvažte, jak oddÄ›len­ je s nejvÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ nakupovat vaÅ¡e produkty nebo služby, a co jednotlivec (jak¡ ºroveň odpovÄ›dnosti) by bylo rozhodnout konkrtn­ požadavky na n¡kup. (UdÄ›lejte si nÄ›kter¡ vol¡n­, pokud nebudete vÄ›dÄ›t!) Určete, jak dlouho je cyklus n¡kupu. Kupuje svůj produkt rozhodov¡n­, kter může b½t rychle provedeno jedinou osobou? Nebo prod¡v¡te nÄ›co, co m¡ dlouh½ n¡kupn­ cyklus, pÅ™­padnÄ› zahrnuj­c­ v­ce jedinců?

D¡le pÅ™em½Å¡lejte o tom, jak typick½ kupuj­c­ obvykle najde produkty nebo služby, jako je vaÅ¡e. V jak½ch kruz­ch cestuj­? Jsou aktivn­ v soci¡ln­ch mdi­ch? Kdo pravdÄ›podobnÄ› poslouchaj­ nebo kde se d­vaj­, když chtÄ›j­ koupit v¡Å¡ typ v½robku nebo služby. Co byste mohli udÄ›lat, abyste z­skali doporučen­ a doporučen­ z tÄ›chto zdrojů? NapiÅ¡te vÅ¡echny tyto informace dolů a hledejte vzory. Potom z­skat v­ce z¡kazn­ků, pl¡novat způsoby, jak se d¡t sami a vaÅ¡e informace, kde lid na vaÅ¡em c­lovm trhu ho mohou naj­t, když jsou pÅ™ipraveni koupit.

voln½ trh v½zkumn½ list z obchodn­ho know-how

nesnažte se jim prodat na sv½ch soci¡ln­ch mdi­ch. Nam­sto toho se pokuste rozv­jet vztahy s potenci¡ln­mi z¡kazn­ky. Nebo komentovat jejich pÅ™­spÄ›vky. Zmiňuj­ je, pokud je to vhodn ve vaÅ¡ich vlastn­ch pracovn­ch m­stech soci¡ln­ch mdi­ (tj. "Joesmith dal ºÅ¾asnou prezentaci na maloobchodn­ bezpečnosti na dneÅ¡n­ komorn­ setk¡n­") VaÅ¡e c­le: Zn¡me se a považovat za pÅ™­tele. Prodej je mnohem jednoduÅ¡Å¡­, když prod¡te lidem, kteÅ™­ c­t­, že v¡s znaj­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.