Ethan Marcotte Reagovat web design

Existuj­ tis­ce knih pro web designry a v½voj¡Å™e online. Neexistuje ž¡dn½ jazyk, ž¡dn½ bod diskuse, nebo ž¡dn½ trend, kter½ nen­, najednou nebo jin½, byl rozs¡hle prozkoum¡n a analyzov¡n, a nakonec publikov¡n jako ebook. Velk novinky je docela mnoho tÄ›chto knih jsou k dispozici zdarma! A my jsme shrom¡Å¾dili naÅ¡e obl­ben pro v¡s!

Chcete-li v¡m pomoci rychle naj­t to, co hled¡te, zorganizoval jsem voln e-knihy do n¡sleduj­c­ch kategori­: CSS & HTML, JavaScript, PHP, WordPress, Git, UX, Různ web design a konečnÄ› , v½bÄ›r starÅ¡­ch, ale vždy relevantn­ch knih.

Napsan½ pro program¡toÅ™i a non-designry, tato stručn¡, ale informačn­ kniha a kurz v¡m pomůže c­tit se pohodlnÄ› dÄ›lat design

Zač¡tečn­k Design Knihy pÅ™edpokl¡daj­, že se chcete st¡t odborn­kem. Co když se chcete naučit stač­ doplnit vaÅ¡i st¡vaj­c­ pr¡ci? Hello Web Design v¡s nauč­ z¡klady o designu (ž¡dn¡ historie!) A d¡t v¡m zkratky, takže se můžete okamžitÄ› stanovit lepÅ¡­ n¡vrh¡Å™.

funkce zahrnuj­

  • Actionable Guide vysvÄ›tluje prok¡zan reaguj­c­ designov techniky a zkratky.
  • PÅ™­padov studie analyzov¡n­ 35 RučnÄ› vybral citliv pÅ™­klady n¡vrhu z Uber, Virgin America, rozb­jen­ časopisu, Palantir, Mailchimp a dalÅ¡­.
  • osvÄ›dčen postupy pro: citliv½ pracovn­ postup, mobiln­-prvn­ design, navigace, rozložen­, obr¡zky, technick proveden­, typografie a dalÅ¡­.
  • V½ukov programy napsan reaguj­c­mi designry pro okamžitou aplikaci.

ben gremillion

Ben gremillion je projektant obsahu uxpin. DÅ™­ve byl designov½ spisovatel na ZURB. Začal v n¡vrhu novin, vidÄ›l digit¡ln­ budoucnost a naučil HTML / CSS v kr¡tkm poÅ™ad­. PozdÄ›ji z­skal certifikaci Adobe a naučil se Up Regex, PHP, MySQL a dalÅ¡­ impozantn­ znÄ›j­c­ zkratky. Stav­ tak a udržuje CMS pro webcomic umÄ›lce a pod­l­ se na bi-ročn­ch v½zev Nanowrimo.

jerry cao

Jerry Cao je UX Content strategist v UXPIN. Ve svm volnm čase se těš­ na hran­ elektrick kytary, sleduje zahraničn­ hororov filmy a rozÅ¡iÅ™uje sv znalosti o n¡hodn½ch faktech. Sledujte ho na Twitteru.

Kamil Zieba

V ltÄ› 2019 jsem mÄ›l obÄ›d s pÅ™­telem a Å™ekla, že se snaž­ pÅ™em½Å¡let o tom, co by udÄ›lala, kdyby nemÄ›la ž¡dn z¡vazky a nemusely pÅ™em½Å¡let o penÄ›z­ch. Zaj­malo by mÄ›, "Co bych udÄ›lal?"

O n¡s

Dreamco Design nab­z­ tis­ce pÅ™­kladů n¡vrhu webov½ch str¡nek k proch¡zen­ pro inspiraci. Z­skejte n¡pady na n¡vrh webu v½bÄ›rem kategorie a vezmÄ›te si pozn¡mky o sv½ch obl­ben½ch, nemysl­ch a celkov½ch webov½ch str¡nk¡ch. NaÅ¡i konzultanti jsou jen telefonn­ hovor, pokud potÅ™ebujete pomoc pÅ™i určov¡n­, jak webov str¡nky styl je nejlepÅ¡­ pro vaÅ¡e podnik¡n­. NapiÅ¡te n¡m dnes!

kategorie

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.