Požadavky na grafický design

Katedra grafickho designu a průmyslovho designu na St¡t NC byl prvn­m programem na univerzitÄ› Severn­ho Carolina systmu, kter½ vyžadoval, aby studenti mÄ›li poč­tač pro sv studium. Tento požadavek umožnil naÅ¡im studentům z­skat ºroveň poč­tačov znalosti a důvÄ›ry, kter¡ je nezbytn¡ v praxi. Grafick½ design integruje poč­tače prakticky na každm kroku procesu n¡vrhu od koncepce na v½robu a v rozsahu mdi­ včetnÄ› tisku, videa a webu. Apple Macintosh je preferovan¡ platforma pole grafickho designu a je nutn¡ pro naÅ¡e studenty grafickho designu.

Každ oddÄ›len­ na vysok Å¡kole designu m¡ různ poč­tačov požadavky. PÅ™ečtÄ›te si pros­m informace o studentsk½ch poč­tačov½ch poč­tačov½ch požadavc­ch na vysok Å¡kole pro obecn informace pÅ™ed utr¡cen­m penÄ›z na poč­tačovm hardwaru nebo softwaru.

Doporučujeme, aby v¡Å¡ poč­tač splnil nebo pÅ™ekročil n­Å¾e uveden specifikace. Poč­tač s vÄ›tÅ¡­ schopnost­ (rychlost procesoru, pamÄ›ti RAM, kapacity disku) a rozÅ¡iÅ™itelnost bude pravdÄ›podobnÄ›jÅ¡­, že bude pokračovat v běžnm softwaru v pozdÄ›jÅ¡­ch letech vysok Å¡koly.

Tento graf poskytuje minim¡ln­ doporučen­ pro studenty zakoupen nov poč­tače. Požadavky na software jsou uvedeny v doln­ č¡sti grafu. DalÅ¡­ specializovan½ software může b½t vyžadov¡n v jin½ch kurzech, jak je určen instruktorem. Studenti mohou zv¡Å¾it n¡kup jinho softwaru na podporu jejich konkrtn­ch c­lů a stylů učen­.

poč­tače Macintosh

Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spustil bezpečnostn­ upozornÄ›n­ a zablokoval pÅ™­stup k tto str¡nce. To by mohlo b½t proto, že jste odeslali pÅ™­kaz SQL, určit slovo nebo fr¡zi nebo neplatn¡ data. Pokud se to stalo, vytvoÅ™te soubor archivace HTTP (postupujte podle tohoto kurzu) s reprodukovan½m problmem a odeÅ¡lete soubor do USA. Rayid: 662140AC8A3C5FE3 IP: 14.240.119.124

Acesso Negado   p¡gina

Uma a§£o realizada por vocª disparou um alerta de Seguran§a e bloquea seu Acesso   P¡gina. ISSO POODE ACONTECER PORIQUE VOCE ENVIOU UM COMANDO SQL, UMA Palavra OU FREESIFIEFICA OU DADOS INVLIDOS. SE ISSO Continuar Acontecendo, Crie Um Arquivo de Arquivo Morlo HTTP (Siga Esse tutori¡l) COM UMA reproduk£o do problematiky E Envie o ARQUIVO PARA A GENTE.

el Acceso a esta p¡gina ha Sido denegado

UNA ACCI“N QUE ACABA DE Realizar Activ³ Una Alerta de Seguridad Y Bloque³ Su Acceso a Esta P¡gina. Podr­a Ser Debido Que Envi³ Un Comando SQL, Una Cierta Palabra o frase, O DATOS No V¡lidos. SI SIGUE OCURIENDO, Cree Un Archivo de ALMACENAMIENTO HTTP (SIGA ESTE TUTORIAL) CON EL Problema Reproducido y Env­menos el Archivo.

Zugriff auf diese seite verweigert

Eine Aktion, Die Sie Soeben Ausgefhrt Haben, Hat Eine Sicherheitswarnung Ausgelst. Ihr Zugriff auf diese seite wurde blockiert. Mglicherweise Haben Sie Einen SQL-Befehl, Ein Bestimmtes Wort, Einen Bestimmten Ausdruck Oder Ungltige Daten Eingereicht. Wenn Dies Andauert, Erstellen Sie Eine HTTP-Archivdatei (Anweisungen Hier), in der das Produkt reprodukziert Wird, und Senden Sie Sie Dann An uns.

Acc¨s   cette Page refus

UNE Action Que Vous Venez D'efektuer A Dclench UNE ALLERTE DE S‰CURIT‰ ET A BLOQU‰ VOLETRE ACCYS   Cette Str¡nka. Vous Avez Peeut-ªtre Envoy UNE Commande SQL, UNE Expression OU UN OUN MOT DONN‰, OU DONNEES NONALIDS. SI Le Probl¨me persiste, Creez un fichier d'archiv http (Suivez ce didactiÅ¡kiel) Avec Le Probleme Reprodukci, EN Enroyez-Nouse Ce Fichier.

toegang tot deze pagina je geweigerd

Een Actie zemÅ™­t u Zojuist Hebt Uitgevoerd, Heeft Een Beveiligingsmelding Geactiveerd. UW TOEGANG TOT DEZE PAGINA je Geblokkeerd. Een Mogelijke Oorzaak je DAT u Een SQL-Opdracht, Een BEPAALD WOORD EEN BEPAALde Woordgroep of Ongeldige Gehegevens Hebt Verzonden. ALS DIT PROBLEEM ZICH BLIJFT VOOROEN, MAAK DAN EEN HTTP-ARCHIFESTAND (Volg Deze Zelfstudie) WAARININ HET PROBLEEM je gereproduče. Stuur Dit Bestand Vervolgens Naar ons.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.