Jak mohu být jistý, že webová stránka reaguje pouze při pohledu na kód

VÅ¡ichni mluv­ o ned¡vnm ozn¡men­ společnosti Google na aktualizaci mobiln­ch vyhled¡v¡n­, kter určitÄ› ovlivňuj­ hodnocen­ vyhled¡vače mnoha webov½ch str¡nek - zejmna pro ty, kteÅ™­ nejsou tak pÅ™ipraveni.

Od 21. dubna budeme rozÅ¡­Å™it naÅ¡e využit­ mobiln­ pÅ™¡telskosti jako hodnot­c­ho sign¡lu. Tato zmÄ›na ovlivn­ mobiln­ vyhled¡v¡n­ ve vÅ¡ech jazyc­ch po celm svÄ›tÄ› a bude m­t v½znamn½ dopad na naÅ¡e v½sledky vyhled¡v¡n­.

Mnoz­ se domn­vaj­, že to bylo v d­le dlouho. Ve skutečnosti, bÄ›hem posledn­ch nÄ›kolika let, Google nikdy neuspÄ›je na povzbuzov¡n­ webmasterů, aby vÄ›novali pozornost zlepÅ¡ov¡n­ uživatelsk zkuÅ¡enosti a tlač­ je na webov str¡nky mobiln­.

Zat­mco mnoz­ zajistili sv webov str¡nky "reagovat, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed ozn¡men­m uveden aktualizace, st¡le existuj­ ty, kteÅ™­ nebrali pozornost na pÅ™ipomenut­ společnosti Google, což čin­ nezbytn zmÄ›ny a ty, kteÅ™­ zajistili jejich webov str¡nky jsou mobiln­ PÅ™¡telsk½ jeÅ¡tÄ› nen­ jist½, pokud jsou pÅ™ipraveni na nejvÄ›tÅ¡­ mobiln­ vyhled¡vac­ aktualizace v tomto roce.

V­m, že jste pÅ™­liÅ¡ zanepr¡zdnÄ›ni ob¡vat o tto vÄ›ci, a pravdÄ›podobnÄ› nem¡te moc času, abyste se o tom dostali tak technick, ale co je dobr o tto generaci je, že jsme obklopeni tak Mnoho aplikac­, softwaru a n¡strojů, kter mohou skutečnÄ› zesvÄ›tlit naÅ¡e z¡těž, a umožnit n¡m dalÅ¡­ důležit vÄ›ci.

Tento n¡stroj je velmi snadno použiteln½, protože pouze zadejte adresu URL sv webov str¡nky, aby generoval zpr¡vu, kter¡ bude zjistit, zda je vaÅ¡e webov str¡nky mobiln­ nebo ne. Vid­ vaÅ¡e webov str¡nky stejn½m způsobem, jak½m GoogleBot sp­Å¡e než mobiln­ uživatel mohou vidÄ›t. KromÄ› toho umožňuje uživatelům tak vidÄ›t skutečn½ pohled na webov str¡nky na mobilu.

Pod­vejte se na nÄ›j na telefonu a tabletu. Je snadn č­st nebo mus­te seÅ¡it, pÅ™ibl­Å¾it a posouvat doleva a doprava, abyste vidÄ›li vÅ¡echno? To by mohlo b½t znamnko, že jste webov str¡nky, nen­ mobiln­ pÅ™¡telsk½ (technick½ term­n = citliv½, což znamen¡, že webov str¡nky reaguj­ na zaÅ™­zen­, ve kterm je vn­m¡na).

Nemůžete přistupovat k malmu ponoru

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Možn¡ jste slyÅ¡eli o term­nu mobiln­ reaguj­c­ dÅ™­ve. V podstatÄ› to znamen¡, že vaÅ¡e webov str¡nky budou m­t velikost, aby se veÅ¡ly na obrazovku, na kter se zobraz­. NicmnÄ›, mnoho lid­ si mysl­, že jejich webov str¡nky reaguj­, když ve skutečnosti nejsou.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.