Jak zjistím, zda jsou moje webové stránky mobilní přátelské

Jak může extrmn­ průlom v mÄ›s­c­ch?

Kolo bylo vynalezeno pÅ™ed 6000 lety a kufr pÅ™ed 200 lety, ale kufr s koly vidÄ›l pouze denn­ svÄ›tlo v roce 1970 v Macy's v New Yorku. Proč jsme tak pomal­ pÅ™i pÅ™iveden­ st¡vaj­c­ch technologi­ do průlomov½ch průlomů? iPod a Tesla jsou novÄ›jÅ¡­ pÅ™­klady extrmn­ch kombinačn­ch průlomů, kter by se mohly st¡t mnohem dÅ™­ve, kdybychom nebyli drženi tradic­ starho a prodeje m­rnÄ› zlepÅ¡en pasti.

Tyto bariry jsou jeÅ¡tÄ› z¡važnÄ›jÅ¡­, pokud jde o rozvoj extrmn­ho průlomů v domÄ›, protože intern­ odborn­ci typicky odol¡vaj­ jakmukoli objevu, kter pÅ™esahuj­ jejich pohodl­ z³ny na z¡kladÄ› minul½ch zkuÅ¡enost­ a logiky odvozen od tohoto.

Na z¡kladÄ› vhledu Alberta Einstein, že "Logika v¡s může dostat z A do B. PÅ™edstavivost v¡s může dostat kdekoli", použ­v¡me unik¡tn­ interakčn­ model spojen½ s know-WHO s­dlem s­dlem, v¡Å¡eň a opr¡vnÄ›nou pÅ™edstavivost­ dÄ›lat extrmn­ průlomy.

Toto nen­ popis procesu, aby se to stalo. Definov¡n­ procesu vytv¡Å™en­ extrmn­ch průlomů je jako definovat proces pro zamilov¡n­. Jakmile pÅ™em½Å¡l­te o procesu, nebo dokonce horÅ¡­: Definujte inovačn­ n¡levku: Zabijete naruÅ¡en­ n¡padů a zavÅ™ete vÅ¡echny cesty na serendipity.

Ve vÄ›ku internetu, v½roba kontaktů je snadn, ale kontakty, kter jsou čistÄ› webov-založen zÅ™­dka pÅ™isp­vaj­ k naruÅ¡en­ inovac­. Ko-stvoÅ™en­ vyžaduje lidskou interakci mezi vÅ¡emi stranami, kter pÅ™isp­vaj­ a profituj­ z multidimenzion¡ln­ kÅ™­Å¾ov½ch hnojen­ jak explicitn­ch a tich½ch znalost­.

původ

DvÄ› desetilet­ pr¡ce s nejlepÅ¡­mi společnostmi v EvropÄ›, jako je Porsche, Nestl, Akzonobel, Bombardier, Tetra Pak a Philips, n¡m pomohl upÅ™esnit metodu, kter¡ aplikovala stejn principy - ale na univerzitn­ t½my. <

ale to nestač­

S pÄ›ti dodavatelům v soutěži k doručov¡n­ nejlepÅ¡­ho Å™eÅ¡en­ d¡v¡ inovačn­ integr¡tor dobr½ komfort, aby vynikaj­c­ Å™eÅ¡en­ od nejlepÅ¡­ho dodavatele. To st¡le nezaručuje, že průlom je spolu-vytvoÅ™en. IKNOW-kdo definuje ko-tvorbu n¡sleduj­c­m způsobem:

Tento prohl­Å¾eč nen­ podporov¡n pehenkem

IKNOW TECH byl založen s c­lem zv½Å¡it web design a pÅ™ispÄ›t k webov komunitÄ›. T½m technick¡ savies chtÄ›la zmÄ›nit způsob, jak½m je navržen web a v½sledek je Iknow Tech. PÅ™ijďte se zaž­t zmÄ›nu, kter¡ se dÄ›je vÅ¡ude v Iknow. IKNOW TECH je tam, kde technologie splňuje inovace a inteligence splňuje vyn¡lez. B½t souč¡st­ Iknow Tech. PodÄ›lme se o znalosti a opakujeme term­nov znalosti inteligentn­m pozn¡n­m. Specializujeme se na design a v½voj zvyk vyroben½ch webov½ch port¡lů, optimalizace pro vyhled¡vače (SEO), webov aplikace, webov služby, registrace domny a web hosting a v½voj aplikac­. M¡me specializovan½ t½m odborn­ků, kteÅ™­ pÅ™inese inovace v každm aspektu vyn¡lezu. Zvl¡Å¡tn­ pozornost je poskytov¡na v n¡vrhu a implementaci, stejnÄ› jako podpora (jak onSite & offsite). Použit­ myÅ¡len­ nad implementac­ je kl­Äem k naÅ¡emu ºspÄ›chu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.