Jak vytvořit profesionální webové stránky s iPadem

Nemůžete přistupovat k tutspluscom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Rozvoj na iPadu může b½t n¡ročn½, ale st¡le v­ce a v­ce n¡strojů umožňuje dÄ›lat v¡Å¾nou pr¡ci na zaÅ™­zen­. Zde je nÄ›kolik aplikac­, kter byste chtÄ›li cht­t zkontrolovat, zda jste v½voj¡Å™. / p >.

Moje z¡kony žij­ v LouisianÄ› a vždy jsme udÄ›lali alespoň jeden v½jezdov½ v½let z Floridy. PÅ™ed lety to znamenalo, že bych se musel zach¡zet kolem stoln­ho poč­tače a pomÄ›rnÄ› velk½ monitor zakl­nÄ›n½ pod autosedačkou, takže jsem mohl drhnout s nÄ›kter½mi projekty, zat­mco na dovolen. NaÅ¡tÄ›st­, v průbÄ›hu let se vÄ›ci dostali menÅ¡­ a nyn­ bude dÄ›lat 13 "notebook.

Dnes, jsem se ocitl pro různ zaÅ™­zen­ pro různ ºÄely. Už nem¡m notebook na setk¡n­, je to jen snazÅ¡­ vz­t iPad; Když jsem na cest¡ch, můj důvÄ›ryhodn½ iPhone je vždy se mnou. PÅ™­ležitostnÄ› jsem v pokuÅ¡en­ dÄ›lat vÅ¡echno na mm ipadu. Takže jsem experimentoval s n¡stroji dostupn½mi pro v½voj webu na iPadu a mysl­m, že jsou nÄ›kter skutečn slibn aplikace. / p >.

Dropbox

Jedna vÄ›c, kterou potÅ™ebuje iPad pro v½voj webovho v½voje je souborov½ systm a nic nehod­ ºÄet jako Dropbox. VÄ›tÅ¡ina lid­ je obezn¡men s t­mto vynikaj­c­m n¡strojem, kter½ v¡m umožn­ synchronizovat položky mezi zaÅ™­zen­mi, ale pro v½voj na iPadu je to nezbytn. Na iPad Toto je v¡Å¡ systm souborů. Mnoho programů vestavÄ›n¡ podpora tto služby, kter¡ v¡m umožn­ dÄ›lat vÄ›ci, jako je uložit, exportovat a spravovat soubory do dropboxu. Je to schopnost prov¡dÄ›t verzi a dokonce nač­st soubory, kter jsem odstranil, uložil mou slaninu v­ce než jednou. DropboxFree

Když jsem na pl¡novac­ch f¡z­ch jakhokoliv projektu, miluji dobrou orlianer, kter½ mi pomůže dostat sv myÅ¡lenky organizovan. Mindnode z Markus Mller m¡ jen spr¡vnou smÄ›s moci a snadn použit­. Je to dobr½ pÅ™­klad toho, jak by mÄ›l b½t intuitivn­ program iPadu. M¡m r¡d schopnost exportovat mysli v různ½ch form¡tech včetnÄ› OPML obrysů nebo PNG. K dispozici je desktopov¡ verze (prod¡v¡ se samostatnÄ›), plus aplikace funguje na iPhone. Ačkoli synchronizace se st¡le c­t­ trochu lich mezi zaÅ™­zen­mi, je to užitečn¡ funkce. Mindnode $ 5. 9

imcockups pro iPad

Maketa jsou skvÄ›l½ způsob, jak se dostat organizovat na zač¡tku projektu a imocups dÄ›l¡ skvÄ›lou pr¡ci. Aplikace se c­t­ opravdu intuitivn­, což je pravdÄ›podobnÄ› nejvyÅ¡Å¡­ chv¡la za cokoliv na iPadu. L­b­ se mi dva prstov svitek a v½bÄ›r a schopnost snadno pÅ™izpůsobit zobrazen­ libovolnho prvku, plus bohatou knihovnu ikon a prvků rozhran­. Můžete dokonce pÅ™inst sv vlastn­ fotky z knihovny. To v¡m umožn­ exportovat jako BMML BMML BMML PNG nebo Balsamiq, kter½ je kl­Äov½, ale r¡d bych byl schopen exportovat do mho Dropboxu. Existuje nÄ›jak½ skvÄ›l½ vestavÄ›n½ v aplikaci Video tutori¡ly a schopnost vytv¡Å™et různ projekty s v­ce str¡nkami. imcowups pro iPad $ 6. 9

issh

z důvodu nedostatku souborovho systmu na iPadu, je nemožn st¡hnout jQuery, nainstalovat htmlreset nebo kotle pÅ™­mo na zaÅ™­zen­. Dobr½ program SSH v¡m alespoň umožn­ provst to na serveru pÅ™es Wget st¡hnout soubory a rozbalen­ do dekomprimovat. ISSH je zabalen s v½konn½mi funkcemi, jako je schopnost m­t v­ce pÅ™ipojen­ současnÄ›. Tak jsem se mi l­bil v½zvu z paniky za to, že je to jednoduchost, ale zd¡lo se, že běž­ pomalu na mm zaÅ™­zen­ ... a je jednou, když nÄ›kter dalÅ¡­ funkce ISSH jsou důležit. ISSH $ 9. 9

Desktop pÅ™ipojen­

Každ½ kdykoliv za chv­li zapomenete na sv z¡kladn­ stanici a budete muset dostat do svho iPadu. Možn¡ je to nÄ›co, co jste chtÄ›li kop­rovat do svho Dropboxu, takže by bylo pÅ™­stupn na vaÅ¡em iPadu. Jedn­m z problmů Dobr½ program VNC mus­ vyÅ™eÅ¡it, je podpora myÅ¡i a Desktop Connect to zvl¡dne dobÅ™e. To zach¡z­ s obrazovkami iPad jako velk½ trackpad, kter½ můžete použ­t k pohybu ukazatele kolem. Desktop Connect $ 14. 9

Pokud m¡te podnik¡n­, snaž­te se podporovat nebo provozovat a potÅ™ebovat webov str¡nky postaven, může to b½t velmi ohromuj­c­ podniku. Možn¡ to nen­ obchodn­ webov str¡nky možn¡ chcete vytvoÅ™it sv vlastn­ webov str¡nky sd­let s rodinou a pÅ™¡teli a si nejsou jisti, kde zač­t. Dobrou zpr¡vou je, že nen­ důvod k tomu, aby spÄ›chal a str¡vil bohatstv­ na firmu, aby veÅ¡kerou pr¡ci pro v¡s, když jsou aplikace, jako jsou tyto aplikace, kter v¡m mohou pomoci vytv¡Å™et profesion¡ln­, efektivn­ a obrovsk webov str¡nky bez pÅ™edchoz­ch znalost­ . / p >.

"Design je takov½ ºÅ¾asn½ mix umÄ›n­ a vÄ›dy, a pro mÄ›, web design je dokonal½m proveden­m obou tÄ›chto aspektů. Mus­te dÄ›lat hlubok½ UX design myÅ¡len­ a Å™eÅ¡en­ problmů z¡roveň vytv¡Å™­ nÄ›co, co je kr¡snÄ› označeno. "

Charli Marie prangley: Jsem marketingov½ design vedouc­ na ConvertKit - dÄ›l¡me e-mailov½ marketingov½ software pro tvůrce - a na stranÄ› jsem dÄ›lat YouTube videa o designu na mm kan¡lu Charlimirietv na tměř 7 let . Tak m¡m podcast nazvanho Design Life - o designov½ch a bočn­ch projektech - a v posledn­ dobÄ› pracuj­ na navrhov¡n­ p­sma. M¡m r¡d dobr½ projekt!

Pr¡vÄ› teď žiju ve Å panÄ›lsku po opuÅ¡tÄ›n­ Lond½na v loňskm roce pÅ™i hled¡n­ v­ce slun­Äků a nižš­ch cen n¡jemn½ch cen (pracuji na d¡lku, tak proč ne!), Ale původnÄ› jsem z Novho Zlandu. Å el jsem na Design School v NZ hlavn­m mÄ›stÄ› Wellingtonu a začal svou kariru v tiskovm grafickm designu pÅ™ed vstupem do technickho průmyslu jako marketingov½ n¡vrh¡Å™ pro m­stn­ softwarovou společnost Xero. DÄ›lat, že skok do Tech byl upÅ™­mnÄ› jedn­m z nejlepÅ¡­ch rozhodnut­, kterou jsem udÄ›lal v m kariÅ™e. / p >.

Webov str¡nky a pÅ™ist¡vac­ str¡nky jsou moje specialita, a jsou tak moje obl­ben¡ vÄ›c navrhovat! Design je takov½ n¡dhern½ mix umÄ›n­ a vÄ›dy, a pro mÄ›, web design je dokonal½m proveden­m obou tÄ›chto aspektů. Mus­Å¡ dÄ›lat hlubok½ UX design myÅ¡len­ a Å™eÅ¡en­ problmů, zat­mco současnÄ› vytv¡Å™­ nÄ›co, co je kr¡snÄ› značkov.

Pr¡ce v domÄ› v technick společnosti, můj hlavn­ projekt dÄ›l¡ neust¡l zlepÅ¡ov¡n­ naÅ¡ich marketingov½ch webov½ch str¡nek. Vždy hled¡m způsoby, jak učinit zpr¡vu jasnÄ›jÅ¡­ a zv½Å¡it m­ru konverze naÅ¡ich str¡nek. PravidelnÄ› se dostanu na v½zkumn hovory s tvůrci (naÅ¡e c­lov publikum), abych z­skal sv myÅ¡lenky na m n¡vrhy a naučit se, co je tÅ™eba zlepÅ¡it.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.