Jak používat ikony na podporu obsahu v designu webu

Favicon (/f¦v.ɪˌkÉ’n/; kr¡tk½ pro obl­ben ikony), tak zn¡m½ jako ikona zkratky, ikona webov str¡nky, ikona karty, ikona adresy url nebo ikony z¡ložek, je soubor obsahuj­c­ jeden nebo v­ce mal½ch ikon, spojen½ch s konkrtn­ webov¡ str¡nka nebo webov¡ str¡nka. [2] Webov½ n¡vrh¡Å™ může vytvoÅ™it takovou ikonu a nahr¡t ji na webovou str¡nku (nebo webovou str¡nku) nÄ›kolika prostÅ™edky a grafick webov prohl­Å¾eče pak budou použ­vat. [3] Prohl­Å¾eče, kter poskytuj­ podporu Favicon, obvykle zobrazuj­ favicon str¡nek v adresn­m Å™¡dku prohl­Å¾eče (nÄ›kdy v historii) a vedle n¡zvu str¡nky v seznamu z¡ložek. [3] Prohl­Å¾eče, kter podporuj­ rozhran­ pro z¡ložku, typicky ukazuj­ favicon str¡nek vedle n¡zvu str¡nky na kartÄ› a prohl­Å¾eče specifick½ch pro str¡nky, použ­vaj­ favicon jako ikona pracovn­ plochy.

Obsah

Každ½ může z­skat pÅ™­stup k milionům vysoce kvalitn­ch ikon, ilustrac­ a 3D prostÅ™ednictv­m platformy pojmenovan iconscout. Iconcout je ikona tržiÅ¡tÄ› prod¡vat, sd­len­ a v½mÄ›ny ikon. Platforma m¡ vysoce kvalitn­ ikony navržen v¡Å¡niv½mi designry.

M¡ miliony ikon, z nichž v­ce než tÅ™icet sedm tis­c je bez n¡kladů a lid použ­vaj­ tyto ikony po celm svÄ›tÄ›. Je to jedna z nejjednoduÅ¡Å¡­ch str¡nek pro navigaci a poskytuje rychl a snadn Å™eÅ¡en­ infographic, potÅ™eby e-learningu a grafick projektov¡n­.

Iconout m¡ miliony ikon s vynikaj­c­ grafikou a tyto ikony jsou použiteln pro vÅ¡echny druhy uživatelů. Iconscout je z¡chran¡Å™ pro ty, kteÅ™­ potÅ™ebuj­ ikony a ilustrace ve Å¡kol¡ch a dalÅ¡­ch m­stech.

fontawesome

Ikony maj­ velkou dostupnost a jsou pÅ™¡telsk ke stole. Jedn­m z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch vÄ›c­ je, že ikony jsou pixel perfektn­. Ikony lze použ­t tak jako rodina fontů na webov½ch str¡nk¡ch. Takže můžete zmÄ›nit velikost, pÅ™idat barvu bez jakhokoliv problmu.

Nemůžete přistupovat k geekflarecom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Proč použ­vat ikony? Design je o komunikaci: Nez¡lež­ na tom, jak důležit nebo vzruÅ¡uj­c­ informace, kter sd­l­te, je, pokud se v¡m nepodaÅ™­ zavst sv n¡vÅ¡tÄ›vn­ky. Když zpoč¡tku prohl­Å¾en­ webov str¡nky, vÄ›tÅ¡ina uživatelů nejprve prohled¡ str¡nku pro vizu¡lnÄ› zaj­mav½ obsah, a teprve pot, co nÄ›co chytne, budou skutečnÄ› zač­t č­st. Ikony jsou jednoduch½, efektivn­ způsob kreslen­ uživatelů do obsahu vaÅ¡ich webov½ch str¡nek.

Ikony slouž­ stejn½ psychologick½ ºÄel jako odstavec pÅ™est¡vky: vizu¡lnÄ› rozkl¡daj­ obsah, což je mnÄ› zastraÅ¡uj­c­. DobÅ™e form¡tovan¡ str¡nka, s textem rozdÄ›len½m do snadno pÅ™­stupn½ch odstavců a akcentovan½ch ikonami, je snadn č­st a vizu¡lnÄ› zaj­mav, aby udržel pozornost uživatele. Takže pÅ™estaň ztr¡cet čas psan­ tolik obsahu, kter½ nikdo nebude č­st, a zač­t použ­vat ikony!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.