Indieweb.

Můžete zavÅ™­t svůj termin¡l a webov½ server bude i nad¡le spustit. Bude restartov¡n automaticky, pokud bude hav¡rie nebo když server restartuje. Certifik¡ty TLS budou pro v¡s automaticky obnoveny podle potÅ™eby. / p >.

Podporovan platformy

 • 2019-12-28 - M¡te ot¡zky? M¡me odpovÄ›di! M¡me nyn­ podm­nky použit­ a FAQ Page! [Podrobnosti a koment¡Å™e]
 • 2019-01-19 - adres¡Å™ Inviewebring! Aktivn­ str¡nky, kter se nyn­ mohou zobrazit na str¡nce adres¡Å™e! [Podrobnosti a koment¡Å™e]
 • 2018-09-29 - Webrings bez hranic! New Emoji ID již nemaj­ vlajku zemÄ› Emoji. [Detaily a koment¡Å™e]

ned¡vn zmÄ›ny

 • IndiAuthSign in k vyj¡dÅ™en­ ostatn­ch webov½ch str¡nek s vlastn­ domnou pomoc­ webovho standardu zvanho indieauth.
 • mikroformatsenhance a zlepÅ¡it způsob, jak½m obsah vaÅ¡ich webov½ch str¡nek může b½t rozpozn¡n vyhled¡van½mi motory i agregovan½mi datov½mi zdroji a dalÅ¡­mi digit¡ln­mi platformami pomoc­.
 • WebmentionionSimplement Webov jmno na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch, abyste mohli komunikovat s ostatn­mi pÅ™es web: b½t schopen poslat a pÅ™ij­mat r¡da, akcie, koment¡Å™e a dalÅ¡­ druhy odpovÄ›di.

Už můžete m­t webovou str¡nku nebo m­t jeden v minulosti, kterou si buď hostujete nebo můžete spravovat prostÅ™ednictv­m sd­lenho hostingu. Prov¡dÄ›n­ dalÅ¡­ch kroků pÅ™i objet­ z¡sad IndiewEB MŮŽETE ZAPOJEN JEDEN NEBO DALÅ  z n¡sleduj­c­ch funkc­:

knihy

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • wishbender, n¡stroj pro vytvoÅ™en­ intro videa pro nov vzd¡len houpačky ve spolupr¡ci se sv½mi kolegy.
 • CallCounter, API Analytics n¡stroj, kter½ pomůže poskytovatelům a v½voj¡Å™Å¯m API pÅ™i ladÄ›n­ problmů s Å¡k¡lovatelnost­.

Webindie je společnost založen¡ Frank Groeneveld, zkuÅ¡en½m backendov½m webov½m v½voj¡Å™em a spr¡vcem systmu. Nez¡visle stav­: Wishbender, n¡stroj pro vytvoÅ™en­ intro videa pro nov vzd¡len naj­m¡n­ ve spolupr¡ci se sv½mi kolegy. CallCounter, API Analytics n¡stroj, kter½ pomůže poskytovatelům a v½voj¡Å™Å¯m API pÅ™i ladÄ›n­ problmů s Å¡k¡lovatelnost­.

Vzal jsem si radu v DDD East Midlands: Reproduktor workshop a rozhodl se napsat pÅ™epis talk, jako způsob, jak vyhodit obsah diskuse, stejnÄ› jako d¡vat mi dobÅ™e Blog Post, taky! To, co n¡sleduje, je pomÄ›rnÄ› podobn slovům, kter jsem Å™ekl živÄ› na jeviÅ¡ti, ale zahrnuje trochu podrobnÄ›ji, že bych neÅ¡el do nebo byl trochu spÄ›chal, abych Å™ekl!

funkce

NapÅ™­klad, pokud spust­te pÅ™­kaz na pÅ™ipojenm serveru, kter½ m¡ AR. l Domna ukazuje na to a Ar. L Nastavte v / etc / hostname (na Unix / Linux / Macos), budete m­t pÅ™­stup k webu na adrese https: ar. l. Když jste poprv zas¡hli, bude trvat o nÄ›co dle nač­st, jak se vaÅ¡e Å¡ifrovat certifik¡ty, kter se automaticky poskytnou ACME TLS. / p >.

API

sp­Å¡e než vys­l¡n­ obsahu na mnoha sila tÅ™et­ch stran, mÄ›li bychom vÅ¡ichni zač­t vlastnit data, kterou vytv¡Å™­me. Publikovat aktualizace kr¡tkho stavu ve sv vlastn­ domnÄ› a syndik¡t na Twitter. Publikovat fotografie ve sv vlastn­ domnÄ›, syndik¡t flickr atd. Atd.

Toto je z¡kladem "indie web" pohybu (viz proč-indie-web pro v­ce). Dostaneme se na v­kend, abychom mluvili o tom, co bylo dÄ›l¡no v oboru, a co je tÅ™eba udÄ›lat. Budou workshopy a breakout relace. / p >.

 • Austin King
 • Brian J. Brennan
 • Crystal Beasley (spoluzakladatel, IndiewebCamp)
 • TANTEK §ELIK (CO -Founder, IndiewebCamp)

IndiewEB je sb­rka nez¡visl½ch webov½ch str¡nek, běžnÄ› spustit jednotlivci, pro jednotlivce, pomoc­ uveden½ch webov½ch str¡nek reprezentovat jejich prim¡rn­ identitu a ukl¡d¡n­ / ºložiÅ¡tÄ› / hostov¡n­ obsahu na webu, na rozd­l od SCRECROPPING Soci¡ln­ mdia Silos.

mozillians

Jsme odhodl¡ni dÄ›lat sv zkuÅ¡enosti jako indie. EB klienta pozitivn­. Poskytujeme pÅ™idanou hodnotu naÅ¡ich klientů s mÄ›s­Än­mi informacemi a datab¡z­ pÅ™­sluÅ¡n½ch čl¡nků a konzultac­ na ºdržbÄ› webov½ch str¡nek, pomoc­ Adobe Business Catalyst a dalÅ¡­. / p >.

Adobe Business Catalyst

M¡m nov½ domov na internetu. Už nenavÅ¡tÄ›vuji Twitter Home Timeline nebo Facebook News Feed. Neotv­r¡m aplikaci Instagram s v½jimkou, když poÅ¡lu fotka. St¡le tam m¡m ºÄty - už nem¡m ž¡dn str¡nky. M­sto toho m¡m svůj vlastn­ nov½ prostor na internetu, kde je vÅ¡e, co mÄ› zaj­m¡, je konsolidov¡na a mohu č­st a odpovÄ›dÄ›t na vÄ›ci odtud. Ale než jdu pÅ™­liÅ¡ daleko do mho novho online domova - indiewebeb Reader - nÄ›kter pozad­. / p >.

Problm s algoritmick½mi lhůty

BÄ›hem posledn­ch nÄ›kolika let, Facebook, Twitter, Instagram a mnoho dalÅ¡­ch služeb pÅ™eÅ¡el na to, co je zn¡m jako "algoritmick¡ časov¡ osa," V½znam pÅ™­spÄ›vků se již nevykazuj­ v chronologickm poÅ™ad­. M­sto toho tyto služby použ­vaj­ propriet¡rn­ algoritmy, aby se rozhodli, co v¡m uk¡zat a kdy. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.