Informační architektura

Informačn­ architektura (IA) se zaměřuje na organizaci, strukturov¡n­ a označov¡n­ obsahu efektivn­m a udržiteln½m způsobem. C­lem je pomoci uživatelům naj­t informace a kompletn­ ºkoly. Chcete-li to provst, mus­te pochopit, jak kusy vhodn k vytvoÅ™en­ vÄ›tÅ¡­ho obrazu, jak se položky vztahuj­ k sobÄ› v systmu.

Proč dobÅ™e promyÅ¡len¡ ia z¡ležitosti

vÄ›tÅ¡ina z naÅ¡­ pr¡ce, pÅ™ev¡Å¾nÄ› včetnÄ› projektů a implementac­ z rezidenčn­ a firemn­ architektury. NaÅ¡e n¡vrhy jsou vytvoÅ™eny v tÄ›snm dotyku s klienty. SpolečnÄ› s nimi hled¡me jedinečnou a individu¡ln­ obličej a obsah, abychom splnili sv potÅ™eby. V neposledn­ Å™adÄ› jsme dokončili nÄ›kolik soci¡lnÄ›-kulturn­ch stavebn­ch projektů. Je velmi inspirativn­ ºÄast na vytv¡Å™en­ veÅ™ejn½ch m­st.

hora

Specifick¡ č¡st naÅ¡eho portfolia, architektura s vlastn­mi pravidly. Domy často postaven v m­stech, kde je pln½ rok života obt­Å¾n kvůli extrmn­m počas­. VÄ›tÅ¡inou um­stÄ›n­ bez pÅ™­stupu k technick infrastruktuÅ™e. ÄŒasto se zde použ­vaj­ alternativn­ zdroje energie. V posledn­ch letech jsme z­skali mnoho zkuÅ¡enost­ s navrhov¡n­m nÄ›kolika horsk½ch domů, s touto zkuÅ¡enost­ vedl k rozpozn¡n­ naÅ¡­ pr¡ce i v zahranič­.

nov½ jak

Nov¡ oblast naÅ¡­ pr¡ce na hranici teorie a aplikovanou architekturou. StejnÄ› jako znalosti star½ch mistrů inspiruje architekty ve sv pr¡ci, mÄ›li bychom b½t neust¡le otevÅ™eni nov½m technologick½m podnÄ›tům. MÄ›li bychom v nich hledat nejen způsoby, jak učinit naÅ¡e domy funkčn­, v­ce ekologicky Å¡etrnÄ›jÅ¡­, ale tak hledat, zda nov znalosti a technologie by mohly tyto domy znovu udÄ›lat v m­rnÄ› odliÅ¡nm způsobu ...

SvÄ›t jistÄ› potÅ™ebuje informačn­ architekty. V informačn­m vÄ›ku žijeme, je to důležitÄ›jÅ¡­ než kdy jindy pÅ™ed t­m, že každ¡ organizace pracuj­c­ s ºdaji je si vÄ›doma IA; že pl¡nuj­ dopÅ™edu, pečlivÄ› pl¡nuj­ a ujistÄ›te se, že jejich obsah se nezmÄ›n­ v neuspÄ›chati, nelogick bestie.

Jako spotÅ™ebitel jsme zvykl­ na nalezen­ pÅ™esnÄ› to, co potÅ™ebujeme, kde oček¡v¡me, že bude. A když je to snadno naj­t, nen­ to obecnÄ› n¡hoda. To je obvykle v½sledek rozs¡hlho uživatelskho v½zkumu a testov¡n­. A co se stane, když to nenajdeme? Vzdeme se bÄ›hem nÄ›kolika sekund a pokračujeme d¡l.

V důsledku toho se v bl­zkosti dokonalosti stala pÅ™ež­t v konkurenčn­m tech prostÅ™ed­. Pr¡ce informačn­ho architekta je udržovat konkurenčn­ v½hodu t­m, že se ujist­, že vÄ›ci jsou tam, kde by mÄ›ly b½t, a věřte mi, nen­ to vždy snadn. Jak brzy zjist­te, je hodnÄ› pÅ™em½Å¡let.

tak co opravdu mysl­me v informačn­ architektuÅ™e (ia)? Začnu vysvÄ›tlen­m, v jednoduch½ch podm­nk¡ch, co to znamen¡. Pokud se posouv¡te dolů, najdete 8 jednoduch½ch principů, kter zdůrazňuj­ nÄ›kter kl­Äov vÄ›ci, kter by pÅ™em½Å¡leli pÅ™i navrhov¡n­ webov str¡nky IA webu. Pak budu vysvÄ›tlit mnoho způsobů, že dobr½ IA bude m­t prospÄ›ch uživateli, tak i ve vaÅ¡em spodn­m Å™¡dku, a nakonec budu sd­let nÄ›jak užitečn procesy, kter v¡m umožn­ spustit, plus seznam užitečn½ch n¡strojů pro použit­ pÅ™i navrhov¡n­ ia webu. A pokud jste audiovizu¡ln­ ž¡k, můžete se pod­vat na video n­Å¾e, pÅ™edložen½ jedn­m z naÅ¡ich n¡dhern½ch studentsk½ch poradců.

co je informačn­ architektura?

Totž plat­ pro informačn­ architekturu (IA). Když je vÅ¡e v poÅ™¡dku, st¡v¡ se neviditeln½m. Je zaj­mav, že tato "vÄ›da o objedn¡vce" nem¡ jednu jednotnou definici, na kter by se odborn­ci dohodli. VÅ¡ichni se vÅ¡ak shoduj­, že jedn­m nebo jin½m způsobem je IA praxe organizace obsahu efektivn­m způsobem.

Historie Ia jde tak daleko do minulosti jako starovÄ›k½ Egypt. Knihovnice v knihovnÄ› Alexandrie uvedli obsah knihovny na 120-scroll bibliografii. Princip je stejn½, pouze to nebylo naz½v¡no informačn­ architekturou, to bylo jen dobr½ smysl.

V roce 1998 napsal Peter Morville a Louis Rosenfeld knihu "Informačn­ architektura pro celosvÄ›tov½ web" a i když autoÅ™i nečekali mnoho ºspÄ›chů, kniha se stala nejlepÅ¡­ internetovou knihu Amazonu. Co tedy tato show?

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.