Interní serverová chyba

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Jako Å¡pičkov¡ služba pro PSD na HTML na webu hod­me pojem "PSD" docela trochu. OdpovÄ›dÄ›li jsme na ot¡zku, co je PSD na HTML? 'A poskytl seznam definic definic společn½ch term­nů pro rozvoj webu, ale nyn­ to rozbijeme jeÅ¡tÄ› d¡l. / p >.

Co je to PSD?

JednoduÅ¡e Å™ečeno, PSD je soubor n¡vrhu aplikace Photoshop. Technicky, to znamen¡ photoshop dokument, kter½ je propriet¡rn­ typ souboru od společnosti Adobe. Adobe's Photoshop je software nejrozÅ¡­Å™enÄ›jÅ¡­ pro web design a funguje nejlpe pro proces designu-kodexu. / p >.

Soubory PSD jsou typicky otevÅ™eny a upravov¡ny s Adobe Photoshop, ale mohou b½t otevÅ™eny pomoc­ Adobe Photoshop Elements, a dokonce i určit½mi non-Adobe produkty, jako je Corel's PaintShop Pro a GIMP. Programy jin než Photoshop vÅ¡ak nebudou moci plnÄ› upravovat nebo dokonce pÅ™eč­st komplexn­ vrstvy využ­van v mnoha souborech PSD. DalÅ¡­ pokročil funkce v r¡mci designu PSD nemus­ b½t Å™¡dnÄ› rozpozn¡ny. DůraznÄ› doporučujeme pracovat s photoshopem od zač¡tku, abychom zajistili, že bude vÅ¡eobecnÄ› pÅ™­stupn¡ designÅ™i a v½voj¡Å™i, kteÅ™­ mohou b½t zapojeni do vaÅ¡eho projektu. / p >.

Pokud m¡te z¡jem o voln½ program jednoduÅ¡e zobrazit soubory PSD jako ploch½ch obr¡zků (bez vrstev), Quicktime Apple, kter½ obsahuje prohl­Å¾eč obr¡zků, bude dÄ›lat trik, ale program nelze použ­t šprava souboru PSD. Je to čistÄ› pro prohl­Å¾en­ souborů PSD jako sn­mků. / p >.

Jak mohu vytvoÅ™it webovou str¡nku s PSD?

PSD soubory mohou b½t "nakr¡jen" a obr¡tit se na k³d HTML pomoc­ zdatnho webovho v½voj¡Å™e. PSD do služby HTML, jako je Site Slinger, specializuj­ se na to. Bereme soubory PSD a ruku zpÄ›t HTML / CSS Markup, kter½ je pÅ™ipraven k implementaci jako živ str¡nky. / p >.

NÄ›kdy dalÅ¡­ typy souborů použ­vaj­ n¡vrh¡Å™i. I když můžeme pracovat s typy souborů PNG, IDD nebo AI, doporučujeme soubory PSD. Pracovn­ formul¡Å™ DalÅ¡­ typy souborů mohou vyžadovat pÅ™idan½ krok konverzačn­ch n¡vrhů do souboru PSD. / p >.

A "Good" PSD je vrstven½ a dobÅ™e organizovan½ pomoc­ složek a vrstev Comps uk¡zat různ str¡nky a stavy. Nezapomeňte navrhnout vÅ¡echny animačn­ stavy a stavy tlač­tka (kliknÄ›te, vzn¡Å¡ete, vypnuto). PÅ™ečtÄ›te si v­ce naÅ¡ich webov½ch tipů a pod­vejte se na dalÅ¡­ zdroje n­Å¾e. Nakonec vezmeme svůj design a otoč­me se do k³du, produkuj­ webovou str¡nku, kter¡ odpov­d¡ vaÅ¡emu designu pixelu-perfektn­. / p >.

Nemůžete přistupovat k dumescom

    • NepÅ™edpokl¡d¡ se do jazyka WebWebSite maj­ spoustu dynamick½ch prvků: Stavy, str¡nky, rozev­ky, pÅ™echody, animace ... Seznam pokračuje a zapne. Co tedy dostaneme do Photoshopu? Vrstvy, složky, skupiny a inteligentn­ objekty. Kter½ z nich použ­v¡m pro zmÄ›nu stavu? Co rozev­rac­? Stav­m vÅ¡echny sv str¡nky v jednom souboru nebo jako samostatn soubory? Použ­v¡m skupinu, inteligentn­ objekt nebo složku pro toto tlač­tko? A co obraz z¡hlav­? Jazyk použ­van½ ve Photoshopu nepÅ™edstavuje jazyk použ­van½ v budov¡n­ webov½ch str¡nek, což způsobuje nekonzistenci a zmatek mezi projekty.
    • Terrible Vector ManagementCreating vektorov sn­mky jsou nezbytnou dovednost­, že designÅ™i se mus­ naučit vytv¡Å™et Å¡k¡lovateln prvky, jako je grafika a loga. A jakmile jste zažili skutečn½ vektor workflow (pomoc­ n¡stroje jako Adobe Illustrator) se budete divit, jak jste nÄ›kdy postavili s proti-intuitivn­ vektorov n¡stroje uvnitÅ™ photoshopu. Standardn­ vektorov prvky jsou stylizov¡ny a Å™­zeny s použit­m zcela odliÅ¡n½ch d­lč­ch nab­dek a dialogov½ch oken a m¡te extrmnÄ› omezenou kontrolu nad t­m, co můžete s nimi udÄ›lat bez použit­ stylů vrstev. Chcete nakreslit nÄ›co na zak¡zku s n¡strojem pera? Je to dalÅ¡­ v­cestr¡nkov½ proces nebo speci¡ln­ možnost, aby se v¡Å¡ pero n¡stroj pÅ™evst na vektorov½ tvar m­sto cesty nebo v½bÄ›ru.
    • Terrible typografie ManagementMuch jako učen­ Skutečn½ vektor workflow zdůrazňuje Photoshopovy vektorov nedostatky, pr¡ce s dobr½mi typografick½mi n¡stroji, jako je Adobe InDesign (kter½ podporuje panel SSS-Styl a panel Styl pro modul¡rn­ editaci) čin­ vady v typu Photoshopu veden­ extrmnÄ› zÅ™ejm. V průbÄ›hu let je lepÅ¡­, ale st¡le nen­ způsob, jak se uk¡zal / duplikovat specifick nastaven­ typografie, odkaz textov½ch pol­ nebo znovu použ­t styly textu.
    • hrozn barvy veden­Nototicing tma tady? Dobr½ designov½ program usnadňuje zjistit, kter½ (hex) byla použita, na kterm prvku, a extrapolovat, že snadno k CSS pro stavbu skutečnho m­sta. Color Management Photoshop je po celm m­stÄ› v z¡vislosti na tom, co použ­v¡te (standardn­ vrstva? Vektorov¡ vrstva? Text? Smart Object? Gradient?) A vÅ¡echny jsou skryt v r¡mci samostatn½ch dialogov½ch schr¡nek, naruÅ¡en­ pracovn­ho postupu v nejlepÅ¡­m pÅ™­padÄ› a nutit lidi Použijte alternativn­, mnÄ› pÅ™esn metody odbÄ›ru vzorků barev (jako n¡stroj kap¡tko) v nejhorÅ¡­m pÅ™­padÄ›. A to nen­ ani včetnÄ› možnost­ stylů vrstev pro barevn a okrajov pÅ™ekryt­! <
    • Terrible Slice / Asset ManagementWhile To se dostal trochu lpe s nejnovÄ›jÅ¡­ aktualizac­ Creative Cloud (za pÅ™edpokladu, že jste se rozhodli pÅ™epnout na mÄ›s­Än­ Licenčn­ model Chcete-li z­skat nejnovÄ›jÅ¡­ aktualizace), spr¡vu aktiv ve Photoshopu chyb­ docela nÄ›jak½ čas. Dokonce i nÄ›co tak jednoduchho jako kr¡jen­ obrazu pro web zahrnuje n¡vÅ¡tÄ›vu v­ce sekund¡rn­ch dialogov½ch oken pro ovl¡d¡n­ n¡zvu Å™ezu, typ souboru, kter½ bude uÅ¡etÅ™it jako, a jak bude vykreslit pÅ™i exportu. Dobr½ web designov½ program by v¡m umožnil vidÄ›t a upravit tuto inline.
    • Neefektivn­ Å™eÅ¡en­ pro v­ce propojen½ch instanc­ jednotliv½ch prvků, jako jsou dobr CSS c­lem je modul¡rn­ a opakovanÄ› použiteln, takže minim¡ln­ ºpravy jsou nutn k proveden­ zmÄ›n, dobr½ program webovho designu by v¡m umožnil znovu použ­t prvky na v­ce m­stech, kde by ºpravy jednoho prvku mÄ›lo za n¡sledek zmÄ›ny vÅ¡ech z nich. Photoshop může provst tento (druh) pomoc­ funkce inteligentn­ch objektů, ale to vyžaduje, abyste otevÅ™eli objekt v nov kartÄ› (nebo dokonce jin½m programem Adobe Program), kter½ naruÅ¡uje pracovn­ postup, protože zmÄ›ny nejsou provedeny inline.
    • Prakticky neexistuj­c­ prototypov¡n­ Schopnosti Good Web Design Program by v¡m umožnil rychle prototyp pracovn­ verzi vaÅ¡eho n¡vrhu, aÅ¥ už poskytnut­m nÄ›jakho interaktivn­ho panelu nebo export vaÅ¡eho n¡vrhu pÅ™­mo do HTML / CSS pro n¡hled v prohl­Å¾eče. Velk½ program webovho designu by dokonce export optimalizoval, inteligentn­ a standardy kompatibiln­ HTML / CSS (včetnÄ› typografie, barev, tlač­tek atd.) Pro použit­ na v½robn­m m­stÄ›. Photoshop nic z toho. Nelze exportovat HTML vůbec, ani table-založen rozložen­ s inline styly. Jedin, co dostanete, jsou (Å¡patnÄ› spravovan) pl¡tky statick½ch obrazů.
    • NepÅ™edpokl¡d¡ se k citliv½m nebo agiln­m designem cel½ koncept doslovnho, ​​pixel-perfektn­ maketa je napaden v Å™e velikost­ v­ce zaÅ™­zen­ a konstantn­ iterace konstrukce. Photoshop neobsahuje ž¡dn nativn­ n¡stroje flexibility, kter umožňuj­ zmÄ›nit velikost a reflow obsah za mouchu (pokud jej integrujete externÄ› s Adobe Reflow). Ale i když se nezaj­m¡te o vytvoÅ™en­ plnÄ› citliv maketa uvnitÅ™ vaÅ¡eho n¡vrhu, skutečnost, že je to v­cestupňov½ proces v½vozu použitelnho obsahu z Photoshopu, dÄ›l¡ to mizern½ pro jak½koliv druh rychlho nebo agiln­ n¡vrhu procesu.

    Posuzov¡n­ množstv­m l¡sky se dostane do vÅ¡ech designov½ch mdi­, zd¡ se, že photoshop je perfektn­ designov½ n¡stroj. N¡vrh¡Å™i a Photoshop se pohybuj­ jako araÅ¡­dov m¡slo a žel, je to Svat½ gr¡l produktivity design, můžete ji použ­t k vybudov¡n­ cokoliv, co vaÅ¡e srdce touž­, a to bude pl¡tek, kostky, a učin­ z v¡s sendvič pÅ™i chůzi svho psa a voskov¡n­ auta . / p >.

    VÅ¡echno si srandu stranou, program, kter½ byl kdysi zpoč¡tku postaven jako fotografick½ editor a obrazov½ manipul¡tor (a velk½, na tom) se pomalu vyvinul do nad½manho, ​​pomalho a pÅ™eplnÄ›nho Å¡v½carskho arm¡dn­ho nože n¡stroj, kter½ se snaž­ b½t vÅ¡em. Ale ta vÄ›c o Å¡v½carsk½ch arm¡dn­ch noži je, že když jsou dobr nože, nezn¡m nikoho, kdo by je radÄ›ji použ­val pro Å™ez¡n­, Å™ez¡n­, odÅ¡roubov¡n­, odÅ¡roubov¡n­, n½tov¡n­ nebo otevÅ™en­ l¡hve nam­sto n¡stroje, kter½ byl speci¡lnÄ› navržen pro pr¡ce. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.