JavaScript a reagovat podcasty Ultimate Guide to Web Development Podcasts Část 1

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Hostoval dobÅ™e respektovan instruktory a YouTubers WES BOS a Scott Tolinski tvůrci nÄ›kter½ch z nejlepÅ¡­ch webov½ch v½vojov½ch obsahů online. Doporučujeme syntaxi nejen pro učen­, ale tak pro z¡bavu.

Syntaxe nen­ jen nutnost­ pro jak½koli typ webovho v½voj¡Å™e, kter½ je obzvl¡Å¡tÄ› užitečn½ pro v½voj¡Å™e JavaScriptu, protože Wes a BO jsou dva z nejlepÅ¡­ch pÅ™i vysvÄ›tlov¡n­ vÄ›c­, jako je GraphQL, reagovat, nodejs a n¡strojů. Můžete tak rozpoznat Scott jako tvůrce v½uky na ºrovni, online zdroj pro vzory a pÅ™ich¡zej­c­ v½voj¡Å™e.

Chovujeme s meredydd Luffem, gener¡ln­m Å™editelem kovadliny, o tom, proč se domn­v¡, že webov programov¡n­ se stalo pÅ™­liÅ¡ složit½m. Pokud chcete vytvoÅ™it webovou aplikaci v Pythonu a nebudete starat o datab¡ze, bočn­ k³d serveru nebo web design, je čas d¡t kovadlov½ pokus. / p >.

epizoda pozn¡mky

Spousta lid­, kteÅ™­ pracuj­ mimo programov¡n­ naučit se Python jako souč¡st jejich pr¡ce. Když lid z telekomunikac­, akademie nebo lkaÅ™sk vÄ›dy chtÄ›j­ vybudovat webovou aplikaci, kter¡ pom¡haj­ s jejich prac­ nebo se podÄ›lit o sv zjiÅ¡tÄ›n­ se svÄ›tem, mohou se c­tit, že se mus­ naučit JavaScript, CSS, HTML a půl tuctu r¡mců .

Anvil je platforma, kter¡ douf¡, že umožn­ vytv¡Å™en­ skvÄ›l½ch webov½ch aplikac­ s nič­m jin½m než pythonov½m k³dem. Můžete pÅ™et¡hnout sv uživatelsk prvky a spolhat se na kovadlov½ server a datab¡zi.

On tak vytvoÅ™il Skulpt, kter½ se zde můžete pod­vat. Je to decscribed n¡sledovnÄ›, "Python. Strana klienta. Skulpt je ºplnÄ› v prohl­Å¾eči implementace Pythonu. Ž¡dn pÅ™edzpracov¡n­, pluginy nebo podpora na stranÄ› serveru, stač­ napsat Python a znovu nač­st.

Real Actionable Digit¡ln­ marketingov poradenstv­ pro vÅ¡echny firmy

Chcete dostat svou prvn­ pr¡ci jako webov½ v½voj¡Å™ nebo ºroveň ve vaÅ¡em webu dev kariÅ™e? No, StarThere: V½voj webu je pro v¡s v½stava! Dain Miller je v¡Å¡ nov½ mentor, protože sd­l­ jeho průmyslov½ z¡Å¾itek, vhled a prostÅ™edky, kter v¡m pomohou dostat od vÄ›dÄ›t, že se stane nič­m na pln½ ºvazek. Každ½ zač­n¡ nÄ›kam a zač­n¡Å¡ tady. / p >.

Statistiky: Statistiky jsou produkov¡ny kotvou, kter¡ v¡m pomohou zač­t zde: v½voj webu, aby pochopil, kolik stažen­ je dostat, nebo kolik lid­ poslouch¡. IP adresa IP a agent uživatele se použ­v¡ k v½počtu tohoto obr¡zku. Kotva je certifikovan¡ IAB V2. / p >.

Dynamick¡ vložen­ obsahu: Kotva může použ­vat omezen¡ data, kterou o v¡s vÄ›dÄ›li - zaÅ™­zen­, kter použ­v¡te, pÅ™ibližujete, nebo jin¡ data, kter¡ mohou b½t odvozena z toho, jako je aktu¡ln­ PÅ™edpověď počas­ pro vaÅ¡i oblast - ke zmÄ›nÄ› č¡st­ zvuku. Zač¡tek zde: Rozvoj webu může to udÄ›lat pro reklamu nebo pro jin formy obsahu, jako jsou novinov pÅ™­bÄ›hy. / p >.

Start zde: V½voj webu je schopen použ­t v½Å¡e uveden n¡stroje, protože jeho podcast hostitelsk¡ nebo měřic­ společnost nab­z­ tuto službu. To neznamen¡, že toto individu¡ln­ podcast použ­v¡, nebo m¡ pÅ™­stup k tto funkci. Použ­v¡me otevÅ™en¡ data. / p >.

poslouchat nyn­

Technick½ advecethe n¡zev tohoto podcastu by mohlo b½t kl­Äov½m slovem. Může se dostat z Apple podcastů. Zvuk podcastu nen­ na domnÄ› s podporou IPv6. To teď nen­ problm, ale může b½t v budoucnu. (Testovali jsme poč¡tečn­ domnu kotvy. M, kter¡ může b½t analytick¡ pÅ™edpona.)

My a naÅ¡i partneÅ™i použ­vaj­ soubory cookie pro pÅ™izpůsoben­ vaÅ¡ich zkuÅ¡enost­, zobrazit v¡m reklamy založen na vaÅ¡ich z¡jmech a pro měřen­ a analytick ºÄely. Pomoc­ naÅ¡ich webov½ch str¡nek a naÅ¡ich služeb souhlas­te s naÅ¡­m využit­m cookies, jak je pops¡no v naÅ¡­ politice cookie.

Alex Merced podcasting s­tÄ›

Vyrovnejte sv dovednosti pro rozvoj webu naslouch¡n­m podcastů ze v½voj¡Å™Å¯ Google. NaÅ¡e podcasty zdůrazňuj­ nejnovÄ›jÅ¡­ v modern­m v½voji webu s pro-tipy, postÅ™ehy a techniky, kter v¡m pomohou naučit se, co je novho a jak stavÄ›t s nejlepÅ¡­mi postupy.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.