Nejnovější nástroje a technologie používané v průmyslu webového vývoje

V½voj webu je velmi vzruÅ¡uj­c­, jak se vždy vyv­jej­ a tam jsou vždy nov technologie, kter vytv¡Å™ej­ v½voj velmi snadn a efektivn­. Existuje mnoho n¡strojů, že webov v½voj¡Å™i mus­ použ­vat, pokud potÅ™ebuj­ z­skat to nejlepÅ¡­ v½sledky ºÄinn½m způsobem. / p >.

editory k³du

Jednou z prvn­ch vÄ›c­, kter potÅ™ebujete pro v½voj, je editor k³du. Jedn¡ se o aplikace, kter v¡m pomohou napsat k³d. Dobr½ editor kodexu by mÄ›l zv½Å¡it efektivitu v½voje. Editory k³du pom¡haj­ organizovat k³d tak, aby to usnadnilo čten­. / p >.

Editory k³du tak barevn½ k³d různ prvky k³du, kter tak usnadňuj­ čten­ a z¡pis k³du efektivnÄ›. Syntaxe zv½raznÄ›n­ a automatick odsazen­ k³du pom¡haj­ napsat čist½ k³d. VÄ›tÅ¡ina k³dů k³du bude m­t tak stromov½ pohled na složku, kde je projekt uložen. Existuj­ z¡suvn moduly editoru k³dů pro Å™­zen­ verz­, automatick kompletn­, kter mohou d¡le zlepÅ¡it rychlost a efektivitu v½voje. / p >.

Dva z nejobl­benÄ›jÅ¡­ch a nejpopul¡rnÄ›jÅ¡­ch editorů k³dů jsou vzneÅ¡en textov a atom. Oba tyto editory k³dů vypadaj­ stejnÄ› jako prvn­ vzhled, ale atom m¡ jednoduÅ¡Å¡­ rozhran­. Tyto editory k³du umožňuj­ program¡toÅ™i k³d s rychlost­ a efektivitou. Poskytuj­ tak funkce IDE

Chrome Developer Tools

Developerov n¡stroje zabudovan do služby Google Chrome v¡m pomohou upravit HTML a CSS v re¡lnm čase, pro mobiln­ a zobrazen­ na ploÅ¡e. Pom¡h¡ otestovat vaÅ¡e webov str¡nky a prov¡dÄ›t zmÄ›ny vidÄ›t, co funguje a zlepÅ¡uj­ vaÅ¡e webov str¡nky. Mezi z¡kladn­ funkce patÅ™­ inspektor Domov, panel Styles a inspektor JavaScript. Chrome Developer Tools jsou z¡chran¡Å™ pro ladÄ›n­ a odstraňov¡n­ problmů. Můžete vÄ›dÄ›t, jak prvky jsou použ­v¡ny, jak styly jsou použity, jak jsou chyby a jak je můžete opravit. Můžete tak zmÄ›nit styly, proveďte aktualizace DOM, Debug JavaScript a mnoho dalÅ¡­ch funkc­, kter mohou optimalizovat v¡Å¡ pracovn­ postup. / p >.

Google v½voj¡Å™ n¡stroje jsou opravdu snadno pÅ™­stupn. Můžete j­t na str¡nku, kterou chcete ladit. Ze webov str¡nky můžete pÅ™istupovat k n¡stroji pro v½voj¡Å™e kliknut­m na tÅ™i body v pravm horn­m rohu okna prohl­Å¾eče a z nab­dky pÅ™ejdÄ›te na dalÅ¡­ n¡stroje> N¡stroje pro v½voj¡Å™e. Nebo můžete klepnout prav½m tlač­tkem myÅ¡i na libovoln½ prvek a kliknÄ›te na Zkontrolujte. / p >.

Google v½voj¡Å™ n¡stroj Prim¡rn­ okno a okno Styles CSS. V prim¡rn­m oknÄ› m¡te 9 menu, kter¡ obsahuje prvky, konzole, s­Å¥, v½kon, paměť, aplikaci, zabezpečen­ a audity. Okno CSS Style můžete hr¡t se stylem webov str¡nky. Barvu můžete zmÄ›nit tÄ›snÄ› kliknut­m na v½bÄ›r barev, zmÄ›nit velikost prvku, okraj nebo polstrov¡n­ atd. Můžete tak vidÄ›t hranice, polstrov¡n­ a marže v vypoč­tan č¡sti. / p >.

front-end frameworks

Front-end r¡my mohou uÅ¡etÅ™it spoustu času a ºsil­ v oblasti v½voje front-end. To je zÅ™ejm¡ a hlavn­ v½hoda použit­ front-end r¡mec. Pomoc­ front-end framework nemus­te zač­t vyv­jet od nuly, tak pom¡h¡ udržovat konzistenci mezi t½mem v celm projektu. To zlepÅ¡­ ºÄinnost v½voje front-end. Nejen, že dostanete reagovat, kompatibilitu pÅ™es prohl­Å¾eče pÅ™­mo z krabice do aplikace. / p >.

Dva hlavn­ho html, CSS front-end rozvojov r¡mce jsou bootstrap a nadace. Oba r¡mce jsou skvÄ›l½ způsob, jak kickstart v¡Å¡ projekt a dostat pr¡ci v čase menÅ¡­ než to, že by to udÄ›lalo jinak. Bootstrap je nejobl­benÄ›jÅ¡­m r¡mcem rozvoje front-end, ale každ½ z r¡mců m¡ klady a nev½hody a jeden je lepÅ¡­ než jin, když vezmeme v ºvahu každou charakteristiku r¡mce. / p >.

Nemůžete přistupovat k sagipccomu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

  • pÅ™izpůsoben r¡mcům trendů tak, aby zůstal konkurenceschopn dle potÅ™eby průmyslu
  • optimalizace a Å¡k¡lov¡n­ webov½ch str¡nek
  • otestovat webov str¡nky V½kon

Webov v½voj¡Å™i mus­ neust¡le upgradovat sv dovednosti v technologii a shrom¡Å¾dit znalosti o nejnovÄ›jÅ¡­ch n¡stroj­ch pro zv½Å¡en­ jejich produktivity. Technologie se mÄ›n­ rychl½m tempem, takže zůstane konkurenceschopn, je důležit, aby v½voj¡Å™i upgradovali sv dovednosti.

Ale upgrady a v½voj se dÄ›j­ bezprecedentn­ sazba. V tomto čl¡nku budeme v roce 2018 diskutovat o nÄ›kter½ch technologi­ch trendů a n¡stroje, na kter mus­ webov½ v½voj¡Å™ zvyknout. Než budeme d¡le diskutovat, mus­me pochopit, že webov v½voj¡Å™i čel­ určit½m v½zv¡m. "Jak jsou v½zvy?".

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.