Maskování Google Web Designer

Flash jde do minulosti nahrazena HTML5 a nov½mi funkcemi CSS3. VÄ›tÅ¡inou je tento pÅ™echod povinen zastavit podporu flash na zaÅ™­zen­ Apple (iPhone, iPad). V tomto čl¡nku se pod­v¡me na to, jak vytvoÅ™it CSS3 animace ve svobodnm webu služby Google Web Designer (verze 1.6.1.0726 v dobÄ› psan­ pÅ™­spÄ›vku). Je zÅ™ejm, že popis CSS3 animace ručnÄ› je ztr¡ta času, to je důvod, proč takov produkty od společnosti Google a Adobe (Adobe Edge Animate CC) a z­sk¡vaj­ popularitu.

Můžete snadno pÅ™idat obr¡zek ve vytvoÅ™en oblasti - stač­ pÅ™et¡hnout požadovan½ sn­mek ze složky do poč­tače do tto oblasti. V pÅ™­padÄ›, že chcete um­stit obr¡zek v levm horn­m rohu pr¡ce, je dostačuj­c­ k určen­ 0 (nula) v n¡sleduj­c­ch pol­ch:

Animačn­ logika se skl¡d¡ ze sn­mků pÅ™id¡van½ch s určit½mi časov½mi intervaly - kl­Äov sn­mky, kter odpov­daj­ vlastnostem animace v CSS (kl­Äov sn­mky). PÅ™i vytv¡Å™en­ objektu r¡mu jsou jeho vlastnosti určeny automaticky, napÅ™­klad velikosti nebo polohu a dalÅ¡­ efekty. Sb­rka sn­mků definuje animaci.

složitÄ›jÅ¡­ jsou ud¡losti, kter můžete popsat ručnÄ› pomoc­ javascriptu, ale proč? Web Designer Google m¡ uživatelsky pÅ™­vÄ›tivou funkcionalitu určit½ch ud¡lost­. Pod­vejme se na pÅ™­klad: mus­me zastavit nekonečn animace pÅ™i pohybu myÅ¡i na objekt a spusÅ¥te ji a pÅ™i pohybu myÅ¡i z nÄ›j znovu. Prav kliknut­ na animovan½ objekt a zvolte "PÅ™idat ud¡lost".

  • Jak se tato virov¡ smyčka zapad¡ do vaÅ¡eho z¡kladn­ho produktu?
  • Jak¡ je z¡kladn­ hodnota n¡vrhu, kter½ prezentujete sv½m uživatelům?
  • Pokud v¡Å¡ Smyčka je ºspěšn¡, bude uživatel pÅ™echod na v¡Å¡ z¡kladn­ produkt nebo se odraz­ pÅ™i dosažen­ bodu pÅ™epnut­?

Kl­Äov f¡ze pro navrhov¡n­ virov smyčky

Projektov¡n­ virov smyčky m¡ v­ce stagesvir¡ln­ch smyček byly uv¡dÄ›ny v mainstreamov½ch mdi­ch a tam je i kniha, kter¡ vych¡z­ na nÄ›m - ale krok za krokem design vytv¡Å™en­ nov smyčka zůst¡v¡ temn½ a dobr½ důvod. PÅ™iÅ¡el jsem věřit, že vytv¡Å™en­ virov½ch smyček je podobn½ projektu softwarovho projektu - v nejlepÅ¡­m pÅ™­padÄ›, st¡le jde o skvÄ›l½ t½m, siln pochopen­ dostupn½ch n¡strojů a neºprosn iterace. Neexistuje ž¡dn½ recept v srdci, kter½ zaručuje virov½ proces pokažd, stejnÄ›, jak½ nemůže zaručit, že každ½ softwarov½ projekt bude m­t za n¡sledek ºspÄ›ch trhu.

Neexistuj­ ž¡dn stÅ™­brn kulky ve skutečnosti virov marketingin, j¡drem virality zajiÅ¡Å¥uje, že nikdy nebude dominantn­ "recept". Pokud každ½ v­, jak vybudovat virovou smyčku kolem soci¡ln­ch s­t­ zve, pak každ½ bude dÄ›lat, což m¡ za n¡sledek spotÅ™ebitele zmizely, což nakonec vede k nižš­mu množstv­ odezvy. Tak to způsob­, že virov¡ smyčka se uvoln­, což vede k dlouhodob katastrofÄ›.

Jedin½ způsob, jak bojovat, je vytvoÅ™it virovou smyčku kolem j¡dra vaÅ¡eho produktu - nÄ›co, co nikdo nebude snažit duplikovat, pokud nejsou pÅ™­m½m konkurentem. Tyto virov smyčky jsou neuvěřitelnÄ› ºÄinn, protože trval a udržiteln.

ChtÄ›l jsem zapnout p¡r myÅ¡lenek na různ etapy, kter virov smyčky design projdou, takže podnik¡n­ pÅ™i čten­ toho dok¡Å¾e pÅ™edstavit hluboce zakoÅ™enÄ›n, uživatelsky zarovnan způsoby, jak jejich produkty z­skat distribuci. <

Strategize: F¡ze 1 Prvn­ etapa virov smyčky vyv­j­ z¡kladn­ strategii kolem smyčky. To vyžaduje, aby n¡vrh¡Å™ virov smyčky pÅ™em½Å¡lel, krok za krokem, jak pÅ™ijde uživatel naj­t svůj produkt a jak to nakonec budou proj­t sv½m pÅ™¡telům. Pokud jste l­n½, existuje spousta receptů, kter n¡sleduj­ z facebook ekosystm, jako je kv­zy, "naj­t sv pÅ™¡tele," a dary. Jak bylo uvedeno v½Å¡e, tyto pÅ™­ležitosti se již st¡vaj­ mnÄ› ºÄinn½mi každ½ den.

implementace: etapa 2 DalÅ¡­ f¡ze je rychl½ v½voj j¡drov virov smyčky. Tato č¡st by mÄ›la doufejme trvat dny nebo t½dny, ne mÄ›s­ce. Bude tak určitÄ› Å¡patn. NejlepÅ¡­ rada, kterou mohu d¡t, je sledovat modely agiln­ho v½voje a vybudovat nejmenÅ¡­ počet funkc­ a str¡nek k vytvoÅ™en­ poč¡tečn­ho toku str¡nek.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.