Programování a vývoj webu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

V­ce než 50 zaÅ™­zen­ je integrov¡na do blisku. Můžete použ­t mobiln­ telefony, tablety, notebooky a stoln­ poč­tače jak samostatn½ nebo n¡sobek současnÄ›. Je-li v­ce zaÅ™­zen­, n¡sledujte navz¡jem URL a posuvn­c­ polohou.

Co můžete udÄ›lat se zaÅ™­zen­mi:

Na rozd­l od nÄ›kter½ch iOS nebo nÄ›kter½ch typů v½voje aplikac­, n¡stroje pro v½voj webu jsou vÅ¡echny operačn­ systm agnostic. Můžete ps¡t HTML, CSS a JavaScript na Windows, Mac, Linux, a dokonce i Chromeos, pokud jste ochotni z­skat trochu kreativn­.

Windows

Okna je snadno nejobl­benÄ›jÅ¡­ operačn­ operačn­ systm, pokud jde o pod­l na trhu, s odhadem 87,89% poč­tačů prob­haj­c­ch nÄ›jakou formu operačn­ho systmu. ZaÅ™­zen­ Windows tak tendenci b½t levnÄ›jÅ¡­ a konfigurovatelnÄ›jÅ¡­ než zaÅ™­zen­ Apple.

NÄ›kteÅ™­ lid maj­ pot­Å¾e s t­m, že dÄ›l¡ pokročilejÅ¡­ v½voj s okny, jako je dostat kok¡Å™sk kontejnery ke spuÅ¡tÄ›n­, problmy s uzlem a npm a tak d¡le. Jedn­m z důvodů je to, že v½choz­ n¡stroj pÅ™­kazovho Å™¡dku pro Windows je PowerShell, což je zcela odliÅ¡n než bash nalezen na vÄ›tÅ¡inÄ› serverů, kter běž­ Linux.

Ned¡vno společnosti Microsoft obj­m¡ open source technologie a umožňuj­ instalaci vÄ›c­ jako bash termin¡l s podsystmem systmu Windows pro Linux. Tyto pokroky by mÄ›ly d¡le zavÅ™­t mezeru mezi okna a UNIX založil ossu jako MacOS a Linux.

macos

Zat­mco poč­tače Apple maj­ tendenci b½t dražš­ než ty, kter se systmem Windows, mnoz­ pÅ™­sahaj­ jejich kvalitou budov¡n­ a flexibilita BSD UNIX MACOS. Pro webov v½voj¡Å™e, zejmna ty, kter pracuj­ s backendem, je MacOS dostatečnÄ› bl­zko k Linuxu, že mnoho serverů běž­, takže rozvoj snadnÄ›ji skočit do.

Jeden z podceňovan½ch v½hod, kter MACOS PCS maj­, že se systmem Windows spuÅ¡tÄ›n­m v VM mohou spustit vÅ¡echny hlavn­ prohl­Å¾eče pro testov¡n­. Pokud je jeden z vaÅ¡ich c­lů jako webov½ v½voj¡Å™ stÅ™­let na kompletn­ kompatibilitu, schopnost otestovat vaÅ¡e projekty v Chrome, Firefox Safari, Opera, Internet Explorer a Edge je velk½ plus.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.