Správné formáty souborů a velikosti obrazu pro návrh webu

Zvolte spr¡vn½ form¡t obr¡zku

  • Zvolte spr¡vn½ form¡t obr¡zku
  • Důsledky obrazovek s vysok½m rozliÅ¡en­m
  • funkce různ½ch rastrov½ch obrazov½ch form¡tů

Prvn­ ot¡zka, kterou byste mÄ›li zeptat sami sebe, je, zda je obraz, kter½ je ve skutečnosti potÅ™ebn½ k dosažen­ ºÄinku, po kterm jste po. Dobr½ design je jednoduch½ a vždy pÅ™in¡Å¡­ nejlepÅ¡­ v½kon. Pokud můžete eliminovat zdrojov½ prostÅ™edek, kter½ často vyžaduje velk½ počet bytů vzhledem k HTML, CSS, JavaScript a dalÅ¡­ aktiva na str¡nce, pak to je vždy nejlepÅ¡­ optimalizačn­ strategie. To znamen¡, že dobÅ™e um­stÄ›n½ obraz může tak sdÄ›lit v­ce informac­ než tis­c slov, takže je na v¡s, abyste zjistili, že zůstatek. / p >.

Pokud si nÄ›kdy ocitnete k³dov¡n­ textu v obrazovm prostÅ™edku, zastavte a znovu pÅ™ehodnotit. Velk¡ typografie je kritick¡ pro dobr½ design, branding a čitelnost, ale text-in-obrazy poskytuj­ Å¡patnou uživatelskou zkuÅ¡enost: Text nen­ voliteln½, nen­ prohled¡vateln½, nen­ zvÄ›tÅ¡iteln½, nen­ pÅ™­stupn½ a nen­ pÅ™¡telsk½ pro high-dpi zaÅ™­zen­. Použit­ webov½ch fontů vyžaduje vlastn­ sadu optimalizac­, ale zab½v¡ se vÅ¡echny tyto obavy a je vždy lepÅ¡­ volbou pro zobrazen­ textu. / p >.

Zvolte spr¡vn½ form¡t obr¡zku #

Naopak vektorov obr¡zky jsou vyrobeny z čar, tvarů a bodů cesty. Informace pro vektory nejsou uloženy v pixelech. Sp­Å¡e jsou uloženy v matematick½ch pokynech, kter jsou zcela nez¡visl na pixelu. Alex Walker to velmi dobÅ™e stav­, jak se odkazuje na SVG, nejobl­benÄ›jÅ¡­ vektorov½ form¡t pro web, n¡sleduj­c­m způsobem:

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Vizu¡ln­ obsah je "tajn¡ zbraň", když se snaž­te komunikovat se sv½m publikem online, aÅ¥ už budujete n¡dhern webov str¡nky, vzdÄ›l¡v¡n­ s infographic, nebo pomoc­ videa prod¡vat sv produkty a služby na webu.

Ide¡ln­ form¡ty obrazov½ch souborů z¡vis­ na tom, jak budou použity online. Snaž­te se uÅ¡etÅ™it prostor a zlepÅ¡it časy zat­Å¾en­? PotÅ™ebujete vysokou kvalitu, upraviteln½ obraz? Chcete animaci?

jpg / jpeg

Existuj­ tÅ™i form¡ty souborů pro grafiku použ­van na webu: jpg, gif a png. Každ¡ z tÄ›chto form¡tů souborů je navržena s ohledem na určit½ ºÄel, takže je důležit pochopit rozd­ly, když je použ­v¡me na naÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. / p >.

jpg

Form¡t obr¡zku JPG byl navržen tak, aby efektivnÄ› uložil a komprimoval realistick obrazy a umÄ›leck d­lo (jak v barvÄ›, tak v Å¡edopale). Form¡t JPG dÄ›l¡ velmi dobrou pr¡ci komprese sn­mků se spoustou barev a gradac­ v barv¡ch. PÅ™em½Å¡lejte o JPG jako vysoce komprimovan fotografie. / p >.

PÅ™i ukl¡d¡n­ sn­mků ve form¡tu JPG můžete vybrat ºroveň komprese pro vyv¡Å¾en­ velikosti souboru a kvalitu obrazu. Velikost souboru pÅ™­mo souvis­ s aktu¡ln­ velikost­ (v pixelech) obrazu. VÄ›tÅ¡­ velikost pixelu bude vždy m­t za n¡sledek vÄ›tÅ¡­ velikost souboru. / p >.

gif a png

Form¡ty obrazu GIF a PNG použ­vaj­ to, co se naz½v¡ "index-color". Minimalizovanou paletu barev ukl¡daj­ do obrazovho souboru a kl­ÄÅ¯, kam by mÄ›ly b½t tyto barvy um­stÄ›ny v obraze. Velikost souboru pro GIF a PNG obrazy obecnÄ› souvis­ s počtem použit½ch barev. Commons Počet barev jsou: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

Form¡ty obrazu GIF a PNG jsou ide¡ln­ pro obr¡zky s ploch½mi barvami (bez pÅ™echodů) a tvrd½mi hranami. Společn pÅ™­klady tÄ›chto typů obr¡zků jsou loga, logotypy a ilustrace bez pÅ™echodů. / p >.

Použijte jako pÅ™­klad dobr logo potravin. To mus­ b½t obrazov½ soubor, protože použ­v¡me efektn­ typ a tak grafiku jablka na m­stÄ› A. Chceme naÅ¡e logo sedÄ›t na svÄ›tle zelen barvy pozad­. Zde je naÅ¡e barva pozad­ ukl¡d¡me logo. / p >.

Bezeztr¡tov½ web podporuje transparentnost (tak zn¡m½ jako alfa kan¡l) za cenu pouh½ch 22% dalÅ¡­ch bajtů. Pro pÅ™­pady, kdy je pÅ™­jemn¡ komprese RGB pÅ™ijateln¡, ztr¡ta webp tak podporuje transparentnost, typicky poskytuje 3 — menÅ¡­ velikosti souborů ve srovn¡n­ s PNG. / p >.

Obr¡zky na webu pÅ™ij­t v mnoha form¡tech, jako jsou JPEGS, GIF, PNGS a dalÅ¡­. Ve skutečnosti existuje tolik akronymů, kter maj­ sledov¡n­, mohou b½t komplikovan - nikdy nevad­, že je to nejlepÅ¡­ form¡t obrazu, kter½ je tÅ™eba použ­t na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. Tato pÅ™­ručka prozkoum¡ v½hody JPEG vs PNG VS GIF. / p >.

Je důležit d¡t nÄ›jakou myÅ¡lenku do tto z¡ležitosti, protože form¡ty, kter použ­v¡te pro obr¡zky vaÅ¡ich str¡nek, maj­ dopad. NÄ›kter typy grafiky vypadaj­ lpe a nemaj­ r¡di jako mnoho ºložnho prostoru, napÅ™­klad, kter½ se prom­t¡ k lepÅ¡­mu v½konu bez ztr¡ty kvality. / p >.

Pokud je obsah kr¡le, obr¡zky jsou stejnÄ› silnou kr¡lovnou na marketingovm trůnu. VÄ›dÄ›t, kter½ obrazov½ form¡t zvolit na zapnut­ a vypnut­ webu je nezbytnou souč¡st­ rozvoji a udržov¡n­ dobr½ch konstrukčn­ch postupů. Ačkoli vÄ›tÅ¡ina obrazov½ch form¡tů se bude zobrazovat v poÅ™¡dku na webu, pochopen­ z¡kladn­ch sil a slab½ch str¡nek tÄ›chto obrazov½ch form¡tů budou pos­lit vaÅ¡i důvÄ›ru v možn rozhodnout, co je nejlepÅ¡­ v každ situaci. Pod­vejme se na čtyÅ™i z nejčastÄ›jÅ¡­ch form¡tů obrazu a jak zvolit spr¡vn½ form¡t obr¡zku pokažd. / p >.

JPG je možn¡ nejběžnÄ›jÅ¡­ form¡t obr¡zku použit½ na webu. Je to velmi kompatibiln­ a může se pochlubit malou velikost­ souboru s velmi malou znatelnou kvalitou. JPG jsou komprimov¡ny pomoc­ toho, co se naz½v¡ "Lossy" komprese, což znamen¡, že je vždy ztr¡ta kvality, jak uÅ¡etÅ™­te. Tato ztr¡ta je zvl¡Å¡tÄ› viditeln¡ na textu a mal½ch detailech. Zn¡m½ jako "artefakty," Tato ztr¡ta v kvalitÄ› se jev­ jako mal, blokov prvky. Pod­vejte se na rozd­l v n¡sleduj­c­m srovn¡n­, zejmna kolem podrobn½ch okrajů okvÄ›tn­ch l­stků. / p >.

komprese jpg je st¡le optimalizov¡na pro fotografie, takže artefakty prakticky neviditeln pouh½m okem. Nezapomeňte, ale pokažd, když je fotografie znovu uložena, počet artefaktů se zv½Å¡­. Je to vždy dobr udržet kopii původn­ fotografie je "bezeztr¡tov½" form¡t komprese. / p >.

JPG Uložen­ DPI (Dots Per Inch) informace a jsou st¡le společn½m form¡tem pro použit­ tisku. NicmnÄ›, oni nepodporuj­ průhledn pozad­ a nemohou b½t snadno vrstveny s jin½mi prvky. PÅ™i ukl¡d¡n­ fotografick½ch obr¡zků je JPG určitÄ› vaÅ¡e nejlepÅ¡­ s¡zka versus bezeztr¡tov½ form¡t, jako je PNG. N­Å¾e uveden½ pÅ™­klad nevykazuje ž¡dn½ znateln½ vizu¡ln­ kontrast. Velikost souboru se vÅ¡ak ve velikosti zdvojn¡sob­. / p >.

png je dalÅ¡­m velmi běžn½m a vÅ¡estrann½m obrazov½m form¡tem nalezen½m na webu dnes. Může se pochlubit "bezeztr¡tovou" kompres­, můžete uložit PNG a neztratit ž¡dnou kvalitu. To vÅ¡ak bude (ve vÄ›tÅ¡inÄ› pÅ™­padů) pÅ™inst velmi velkou velikost souboru. PNG nen­ možnost, pokud jde o tisk, protože nepodporuje proces 4 barvy (CMYK). PNG je nejlepÅ¡­ form¡t pro screenshoty a vÄ›tÅ¡ina poč­tačů ukl¡d¡ screenshoty automaticky jako PNG. Komprese PNG je optimalizov¡na pro grafick sn­mky a obr¡zky, kter použ­vaj­ mnÄ› než 16 barev. Pokud n¡s sledujete na Facebooku, jste obezn¡meni s naÅ¡imi typy t½dne. Tato grafika jsou uložena jako PNG. VÅ¡imnÄ›te si rozd­l mezi verz­ PNG a verz­ JPG. / p >.

GIF je nyn­ rostouc­ s­la na webu nyn­. Tento form¡t je vynikaj­c­ volbou pro omezen barevn obrazy, kter mus­ b½t mal. Fotky a plnÄ› barevn sn­mky uložen ve form¡tu GIF budou poskytovat vysok ºrovnÄ› komprese s znatelnou ztr¡tou kvality. / p >.

Jedinečn¡ funkce form¡tu GIF je jeho schopnost b½t animov¡n. Zat­mco tato funkce se v posledn­ch letech sn­Å¾ila, jemn¡ a ºÄeln¡ animace s obrazem GIF může pÅ™inst spr¡vn množstv­ pozornosti na v½zvu k akci nebo jin ud¡losti na vaÅ¡ich str¡nk¡ch. / p >.

Acodez je v­ce-mezin¡rodn­ ocenÄ›n­ digit¡ln­ agentury, s kancel¡Å™emi v Gurgaonu, Mumbai, Bangalore a Calicut v Indii. Začal v roce 2011, Acodez m¡ v­ce než 600 spokojen½ch z¡kazn­ků rozÅ¡­Å™en½ch pÅ™es 70+ zem­. / p >.

Acodez vyhr¡l v­ce než 12 mezin¡rodn­ch ocenÄ›n­, soutěž­ s nejlepÅ¡­mi agenturami na svÄ›tÄ›. Tyto uzn¡n­, kter pÅ™edložily pÅ™edn­ průmyslov¡ sdružen­ ve svÄ›tÄ›, svÄ›dectv­ o naÅ¡ich kreativitu, technick½ch dovednostech a standardech kvality. / p >.

Nab­z­me Å¡irokou Å¡k¡lu služeb pro uspokojen­ nÄ›kterho z vaÅ¡ich webov½ch, mobiln­ch nebo digit¡ln­ch marketingov½ch požadavků. Buďte to prostÅ™ednictv­m kreativity naÅ¡ich n¡vrhů, použ­v¡n­ nejnovÄ›jÅ¡­ch technologi­ nebo dodržov¡n­ osvÄ›dčen½ch postupů průmyslu, vždy jsme prosp­vali na naÅ¡ich klientů svÄ›tov tÅ™­dy.

v Acodezu, jsme posedl­ kvalitou. A věř­me, že stejn½ důvod n¡m učinil ide¡ln­ volbou pro stovky spokojen½ch z¡kazn­ků pÅ™es zemÄ› zemÄ›koule - 70+ až po vÅ¡ech 6 kontinentech.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.