Změna snímků pro webové stránky Velikost obrazu Směrnice 2021

Pomoc­ meta verze hodnota Å¡­Å™ka = Å¡­Å™ka zaÅ™­zen­ instruuje str¡nku, aby odpov­dala Å¡­Å™ce obrazovky v nez¡visl½ch pixelech zaÅ™­zen­. To umožňuje str¡nku reflow obsah, aby odpov­dal různ½m velikostem obrazovky, aÅ¥ už vykreslen na malm mobiln­m telefonu nebo velkmu monitoru desktopu. / p >.

meta tag v½hledov½ prvek

1. Když si človÄ›k pÅ™eje vytisknout dokument v barvÄ›, pož¡dat je, aby otevÅ™el dokument na svm poč­tači. V tomto okamžiku je mus­te zeptat, zda jsou spokojeni s dokumentem / obrazem v současnm stavu, poznamenat, že jakmile to vytisk¡me, jsou odpovÄ›dn za to, zda jsou spokojeni s tiÅ¡tÄ›nou kopi­ nebo ne. / p >.

4. Zkop­rujte dokument do Photoshop Soubory Zip Disk um­stÄ›n½ poč­tačem v kancel¡Å™i IMRC. VezmÄ›te tento disk do poč­tače, vložte a otevÅ™ete v pÅ™­sluÅ¡nm programu. Pokud se jedn¡ o obrazov½ soubor, použijte Adobe Photoshop.

5. Po zad¡n­ aplikace Adobe Photoshop zkontrolujte rozliÅ¡en­ obr¡zku. To lze provst kliknut­m na obr¡zek - velikost obr¡zku. DalÅ¡­ pokyny pro kontrolu rozliÅ¡en­ naleznete v č¡sti Informace um­stÄ›n n­Å¾e v č¡sti "PorozumÄ›n­ rozliÅ¡en­, tisk a web". UjistÄ›te se, že rozliÅ¡en­ je mezi 100 a 150 pixely na palec a že skutečn¡ velikost dokumentu je vhodn¡ pro velikost pap­ru. (N¡Å¡ pap­r je 8 1/2 x 11 ")

PÅ™i ukl¡d¡n­ sn­mků pro web a tisk na barevnou tisk¡rnu mus­te zvolit velikost obrazu a rozliÅ¡en­, kter jsou vhodn pro v¡Å¡ ºkol. Protože monitory mohou zobrazit obr¡zky pouze na 72 pixelech na palec, nen­ tÅ™eba zv½Å¡it rozliÅ¡en­ mimo tuto ºroveň. V pÅ™­kladu n­Å¾e m¡me obraz chybu, jak se zobraz­ otevÅ™en¡ ve velikosti 100% (skutečn¡ velikost) v aplikaci Photoshop 6. 1.

Jak poznamen¡te n­Å¾e v menu Velikost obrazu, existuj­ dva aspekty tohoto obr¡zku: RozmÄ›ry pixelů a velikost dokumentu. V tomto pÅ™­kladu jsou rozmÄ›ry pixelů 336 x 252 pixelů, rozmÄ›ry velikosti dokumentu jsou 4 67 x 3. palce a rozliÅ¡en­ je 72 pixelů na palec.

PÅ™em½Å¡lejte o rozliÅ¡en­ jako pÅ™ekladatele, jak velk½ obraz se zobraz­ na obrazovce ve srovn¡n­ s velikost­, kterou bude tisknout. Tento obr¡zek je určen pro web; Objev­ se na velikosti danho rozmÄ›rů pixelů s rozliÅ¡en­m vhodn½m pro prohl­Å¾en­ v poč­tači. V důsledku toho bude velikost souboru menÅ¡­, a proto snadnÄ›ji vys­l¡ pÅ™es internet. / p >.

Nyn­ pÅ™edpokl¡dejme, že nem¡te v ºmyslu, že v¡Å¡ obr¡zek bude zobrazen pÅ™es web; M­sto toho m¡te v ºmyslu tisknout obr¡zek na vysoce kvalitn­ barevn tisk¡rnÄ›. V pÅ™­kladu n­Å¾e jsme zv½Å¡ili rozliÅ¡en­ na 150 pixelů na palec; V důsledku toho se zobraz­ pohled "Skutečn¡ velikost" (100%) na obr¡zku se zobraz­ vÄ›tÅ¡­ na obrazovce.

Obsah

DevicePixelratio okenn­ho rozhran­ vr¡t­ pomÄ›r rozliÅ¡en­ ve fyzick½ch pixelech rozliÅ¡en­m v pixelech CSS pro aktu¡ln­ zobrazovac­ zaÅ™­zen­. Tato hodnota by mohla b½t tak interpretov¡na jako pomÄ›r velikost­ pixelů: velikost jednoho CSS pixelu na velikost jednoho fyzickho pixelu. V jednoduÅ¡Å¡­ch podm­nk¡ch to vypr¡v­ prohl­Å¾eč, kolik skutečn½ch pixelů obrazovky by mÄ›lo b½t použito k nakreslen­ jednoho CSS pixelu. / p >.

To je užitečn pÅ™i jedn¡n­ s rozd­lu mezi vykreslen­m na standardn­m displeji versus displej HIDPI nebo s­tnice, kter použ­vaj­ v­ce obrazov½ch pixelů pro kreslen­ stejn½ch objektů, což m¡ za n¡sledek ostÅ™ejÅ¡­ obraz. / p >.

Můžete použ­t okno. AtChmedia zkontrolovat, zda je hodnota zmÄ›n DevicePixelratio (kter¡ se může st¡t napÅ™­klad, pokud uživatel pÅ™et¡hne okno na displej s jinou hustotou pixelů). Viz pÅ™­klad n­Å¾e. / p >.

syntaxe

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

  • Prohl­dka ZačnÄ›te zde pro rychl½ pÅ™ehled webu
  • n¡povÄ›dy Centrum n¡povÄ›dy Podrobn odpovÄ›di na vÅ¡echny dotazy, kter můžete m­t
  • meta diskutovat o fungov¡n­ a politik¡ch Z tohoto webu
  • O n¡s DalÅ¡­ informace o pÅ™etečen­ z¡sobn­ku Společnost
  • Obchod se dozv­te v­ce o naj­m¡n­ v½voj¡Å™Å¯ nebo vys­l¡n­ reklam s USA

Stack Exchange S­Å¥ se skl¡d¡ z 177 Q & A komunit, včetnÄ› pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, nejvÄ›tÅ¡­, nejv­ce důvÄ›ryhodnÄ›jÅ¡­ online komunity pro v½voj¡Å™e se učit, sd­let sv znalosti a budovat svou kariru.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.