5 nejlepších příkladů pro webové aplikace

Progresivn­ webov aplikace se zastavily, že jsou jen buzzword. Tato technologie pÅ™ekonala rodn aplikace a prok¡zala svou ºÄinnost pro podnik¡n­. Progresivn­ webov¡ aplikace design se st¡v¡ hork½m tmatem pro firmy, kter chtÄ›j­ vyniknout od konkurentů s velk½m a v½konn½m Å™eÅ¡en­m PWA.

Tento prohl­Å¾eč nen­ podporov¡n pehenkem

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

  • 8 Hlavn­ v½hody eCommerce pro majitele podniků
  • Jak nakonfigurovat nastaven­ SMTP pro odes­l¡n­ e-mailů v Magento
  • 10 NejlepÅ¡­ zdarma Magento 2 Tmata a Å¡ablony v roce 2021
  • Magento a WordPress Integration tutori¡l
  • porozumÄ›n­ SKU a jak vytvoÅ™it efektivn­ SKU System
  • Elektronick½ analytics: Co to je a jak to pom¡h¡ Å™­dit V­ce prodeje
  • Magento 2 Platform Podrobn½ pÅ™ehled
  • VytvoÅ™en­ omezenho času nab­dky pro e-commerce spr¡vnou cestu: tipy a pÅ™­klady

design, ale jednoduch½

webov¡ aplikace, kter¡ je obt­Å¾n¡ zjistit, neintuitivn­ nebo neefektivn­ nebude vyhr¡t mnoho srdc­. Ale navrhov¡n­ uživatelsky pÅ™­jemnho rozhran­ je těžk. Na vrcholu obvyklho n¡vrhu Problmy, jako je vyzvednut­ spr¡vn½ch barev a vytvoÅ™en­ spr¡vn struktury obsahu, mus­te si tak b½t vÄ›domi vÄ›tÅ¡­ho obrazu.

Každ½ zakladatel by si mÄ›l b½t vÄ›dom tÄ›chto pravidel. Uživatelsk¡ zkuÅ¡enost m¡ velmi m¡lo společnho s photoshopem a hodnÄ› co do činÄ›n­ s t­m, jak dobÅ™e se v¡Å¡ produkt pÅ™ijme na trhu. V současn dobÄ› se uživatel nemus­ usazovat s mnÄ› než dokonal½m uživatelsk½m zkuÅ¡enostem. Pokud nedok¡Å¾ete ºÄinnÄ› uspokojit sv potÅ™eby, prostÄ› se pÅ™esune do vaÅ¡­ soutěže.

nezv­dan½ch vzorů

Existuje důvod, proč vÅ¡echny modern­ mobiln­ operačn­ systmy použ­vaj­ ikony pro pÅ™­stup uživatelů pÅ™­stupu aplikac­. Nemohli b½t tak snadno vyměňov¡ni na seznam nebo jin½ prvek UI? SamozÅ™ejmÄ›. Ale to by vyžadovalo uživatele, aby se naučili nov½ vzor pokažd, když pÅ™epnete zaÅ™­zen­. To by nakonec znamenalo spoustu rozzloben½ch uživatelů.

Skupina souvisej­c­ prvky

Uživatel by mÄ›li (ve vÄ›tÅ¡inÄ› pÅ™­padů) schopni odhadnout, kde naj­t kontrolu nebo informace. SkvÄ›l½ způsob, jak se ujistit, že je to seskupit souvisej­c­ objekty dohromady. NapÅ™­klad funkce, jako je odhl¡Å¡en­, nastaven­, profil, ºÄet pÅ™ep­nače, proto by nemÄ›ly b½t roztrouÅ¡eny. Můžeme je pÅ™ipojit s barvou, styly (stejn velikosti p­smo), nebo je um­stit do stejnho pole.

mnÄ› je lepÅ¡­

vaÅ¡i uživatel chtÄ›j­ rychlejÅ¡­ konÄ›. Požadavky na funkce se nikdy nezastav­. VaÅ¡e aplikace nebude nikdy dokonal¡. Ale může to b½t užitečn. A jedin½ způsob, jak se ujistit, že je omezen­m počtu funkc­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.