Trendeest web design trendy pro rok 2016

2015 je na půli cesty, a my se již d­v¡me do budoucnosti webovho designu. Jak nov trendy se vyskoč­? Kter z nich budou konečnÄ› položeny k odpočinku? Jeden může jen pÅ™edv­dat, ale m¡me nÄ›jak siln vypr¡vÄ›n zn¡mky toho, co budeme vidÄ›t v roce 2016.

Celkov¡ predikce: v­ce jedinečn½ch zkuÅ¡enost­

Internet je tolik souč¡st­ života lid­ dnes, že je těžk uvěřit, že prvn­ webov str¡nky byly vytvoÅ™eny v roce 1990. V malm v­ce než 25 letech se webov str¡nky vyvinuly z jednoduch str¡nky statickho textu, Pro obrovsk interaktivn­ webov str¡nky, kter zahrnuj­ obr¡zky, videa a dokonce i softwarov programy. Tento pÅ™­spÄ›vek sleduje v½voj webovho designu, od koÅ™enů v 90. letech do současnosti.

web design v 's

Prvn­ webov¡ str¡nka HTML byla vyvinuta v roce 1990 společnost­ Tim Berners-Lee pro sd­len­ technick½ch dokumentů s kolegy. Odtud se internet rychle vyvinul a v roce 1991 byla veÅ™ejnost schopna pÅ™istupovat k webu World Wide.

od roku 1993 prohl­Å¾eče začaly objevovat, že byly uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv, podporovan obr¡zky a zahrnovaly nov prvky jako tabulky. Webov str¡nky se staly atraktivnÄ›jÅ¡­mi a inzerenti začali um­stÄ›n­ inzer¡tů na webov½ch str¡nk¡ch. Je to kolem tto doby, že web design se narodil jako průmysl.

  • PÅ™ehled
  • Uživatelsk testov¡n­
  • PÅ™izpůsoben½ uživatelsk½ v½zkum
  • Expertn­ recenze
  • Team trnink
  • Intenzivn­ aplikovan workshopy
  • Keynote meaking

So 2015 pÅ™iÅ¡el a pryč, a teď je čas na rok 2016, kde se nov a čerstv n¡pady konečnÄ› zhmotňuj­, protože lid zač­naj­ b½t unaveni ze star½ch form¡tů a n¡vrhů a hledaj­ nÄ›co, co inteliguje jejich mysl. Co rozhodne ºspěšn½ web design je trend kombinac­ různ½ch faktorů: Pokroky v technologii, chov¡n­ uživatele a reakci a v½voj v tvůrč­ch umÄ›n­ - napÅ™­klad to, co je trende v grafickm designu nebo m³dÄ›. Ale mezi vÅ¡emi možn½mi n¡pady na n¡vrh webu, ten, kter½ z­skal trnink od t doby, co začalo desetilet­, je zn¡m½ jako citliv½ web design. Ale samozÅ™ejmÄ›, kromÄ› toho, existuje mnoho dalÅ¡­ch vznikaj­c­ch n¡padů, kter by mÄ›l vÄ›dÄ›t:

ploch½ design a minimalismus

Minimalismus vzal na svůj vlastn­ život, s mnoha designrem upÅ™ednostňuj­c­m pÅ™es ostatn­ možn n¡vrhy, kter by mohlo vykouzlit. M¡ mnÄ› nepoÅ™¡dek a zaměřuje se na b­l½ prostor, č­mž se kontrastuje nejdůležitÄ›jÅ¡­ obsah proti zbytku. Prvky plochho designu, kter využ­vaj­ chytrou hru st­nů, svÄ›tla a pohybu, poskyuj­ uživatelům vizu¡ln­ podnÄ›ty jejich interakce s webovou str¡nkou. Ploch½ design: mÅ™­Å¾ky, negativn­ prostory, jasn z¡Å™iv barvy a ohromuj­c­ sn­mky vytv¡Å™ej­c­ z¡Å¾itky.

soustÅ™edÄ›n½ obsah

SamozÅ™ejmÄ›, že by to mohlo b½t d¡no a zÅ™ejm, ale vÄ›tÅ¡ina lid­ nen­ opravdu vÄ›doma sv½ch Å¡irok½ch dosahuj­c­ch v½hod. Ty, kteÅ™­ vystupovali v½jimečnÄ› dobÅ™e v mobiln­m a smartphonu pod­lu trhu. Tyto str¡nky, kter navrhli sv webov str¡nky s domovskou str¡nkou, s rovn½m množstv­m str¡nky pod z¡hybem, často upÅ™ednostňoval hlavn­ zpr¡vu, top a stÅ™ed. Hlavn­m důvodem, proč je to pÅ™ijato, je kvůli skutečnosti, že se jedn¡ o pozornost grabber a zvyÅ¡uje dobu prodlevy.

Formy na cel obrazovce

Formy cel obrazovky jsou pravdÄ›podobnÄ› jedna z nejužitečnÄ›jÅ¡­ch inventů chytr½ch telefonů, ke kter½m doÅ¡lo. Navrženo v rozsahu v rozsahu v obou smÄ›rech, pom¡h¡ uživateli zaměřit se na ºkol po ruce a snadnost použit­ a důsledkem takovho pokusu je hromadn¡ konverze uživatelů webov½ch str¡nek do čast½ch n¡vÅ¡tÄ›vn­ků.

v­ce interaktivn­ch zkuÅ¡enost­

Inherentn­ kvalita lidsk½ch bytost­, kter maj­ b½t pÅ™itahov¡ny k cokoliv, co lze Å™­ci způsobem pÅ™­bÄ›hů, je nejvhodnÄ›jÅ¡­. Hled¡me podobn zkuÅ¡enosti vÅ¡ude, a to je stejn pro navrhov¡n­ webov½ch str¡nek stejnÄ›. S velk½m n¡růstem technologick schopnosti vytv¡Å™et pohlcuj­c­ svÄ›ty: HTML 5, CSS3 pÅ™echody, animace, WebGL, JavaScript API je WebGL a Greensock, stejnÄ› jako s­la hardwarov akcelerace. Nyn­ si pÅ™edstavte, nÄ›kdo pomoc­ smartphonu, omezen¡ velikost obrazovky Smartphone, bude muset vždy posouvat dolů. To může b½t docela nepÅ™­jemn, pokud samozÅ™ejmÄ› můžete vytvoÅ™it interaktivn­ hrav prostÅ™ed­, aby se ztratili.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.