Top 10 Nejlepší design Inspirace stránek pro web designéry

Obsah je naps¡n, je vybr¡n platforma a dr¡tov r¡mečky jsou schv¡leny. VÅ¡echno, co zbylo, je posadit se a vyrazit na kr¡sn½ design, tak i klient bude spokojen. Je to časy, kdy je to, když n¡s inspirace může uniknout a my jsme v kreativn­m bloku. Když se snaž­m navrhnout vizu¡lnÄ› zapojovac­ webovou str¡nku, pod­v¡m se na p¡r zdrojů, abych se dostal znovu svou kreativitu. N¡sleduje seznam obl­ben½ch webov½ch str¡nek použit½ch pro nalezen­ inspirace designu webov½ch str¡nek.

Zde jsou nejlepÅ¡­ m­sta, m­sta, kterou hled¡m webov str¡nky inspirace:

Jeden z prvn­ch str¡nek jdu, když potÅ™ebuji nÄ›jak webov str¡nky design inspirace je webdesign inspirace. Webov str¡nky uv¡dÄ›n na webdesign inspiraci jsou různorod a mohou b½t tÅ™­dÄ›ny na z¡kladÄ› průmyslu, typu a barvy.

# Å¡ablona monstrum

Může se c­tit podivn z­skat inspiraci webov½ch str¡nek design z webu, kter½ prod¡v¡ pÅ™edem postaven n¡vrhy, ale kontrola Å¡ablony Monster je skvÄ›l½m m­stem pro z­sk¡n­ různ½ch n¡padů o tom, jak může b½t obsah vykreslen. Můžete zobrazit Å¡ablony na z¡kladÄ› platformy, průmyslu a funkc­.

# css nektar

css nektar je dalÅ¡­ skvÄ›l¡ galerie pro kontrolu pÅ™i hled¡n­ inspirace designu webov½ch str¡nek. Vybran webov str¡nky jsou hodnoceny na z¡kladÄ› designu, k³dov¡n­ a tvoÅ™ivosti a mohou b½t seÅ™azeny podle barvy, funkce, zemÄ› a kategorie.

# awwards

StejnÄ› jako CSS nektar, Awwwards m¡ ratingov½ systm pro webov str¡nky uv¡dÄ›n a vybere nov½ web každ½ den na prezentaci. Nab­zej­ tak podrobnÄ›jÅ¡­ anal½zu str¡nek a umožňuj­ uživatelům komentovat n¡vrhy. Str¡nky zde pÅ™edstavovaly jsou často edgy a modern­, což je skvÄ›l, když potÅ™ebujete inspiraci pro nÄ›co mnÄ› tradičn­ho.

# nejlepÅ¡­ webov str¡nky galerie

Co se mi l­b­ o nejlepÅ¡­ galerii webov½ch str¡nek je schopnost zobrazit sn­mky obrazovky vnitÅ™n­ch str¡nek na detailn­m zobrazen­ pro každ½ web. To je skvÄ›l, když chcete vidÄ›t, jak se ostatn­ str¡nky d­vaj­ na webu bez proch¡zen­ každ½m ze str¡nek sami. To v¡m může pomoci z­skat v­ce in-hloubkov webov str¡nky design inspiraci mimo jen domovskou str¡nku.

# siteinspire

Pokud jste vlastn­kem podnik¡n­, vaÅ¡e webov str¡nky jsou naprosto jedn­m z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch n¡strojů, kter m¡te ve svm arzen¡lu, abyste z­skali v­ce - a lepÅ¡­ - klienty a z¡kazn­ky. Co tedy oddÄ›luje dobr webov str¡nky ze Å¡patn½ch webov½ch str¡nek, nebo dobr½ z velkho? Zde je 10 kvalit, kter budou potÅ™ebovat skvÄ›l webov str¡nky. AÅ¥ už se jedn¡ o udržen­ makeespace! Jako vaÅ¡e webov designry založen na Louisville, mÄ›li byste je považovat za užitečn:

Design webov½ch str¡nek by mÄ›lo b½t snadn pro navigaci a položky menu by mÄ›ly snadno pÅ™­stupn z jakkoli str¡nky. Prohl­Å¾eč by mÄ›l vždy vÄ›dÄ›t pÅ™esnÄ› tam, kde jsou na webov½ch str¡nk¡ch a maj­ snadn½ pÅ™­stup, kde by chtÄ›li b½t. Mapa str¡nek je skvÄ›l½ n¡pad a bude použit, pokud je k dispozici. To zvuky element¡rn­, ale vÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek by mohla b½t v tto oblasti zlepÅ¡ena. Nezapomeňte, že mezi interaktivn­ menu a nepÅ™­jemnou lini­, takže funkce by mÄ›la b½t myÅ¡lenka.

Lid jsou vizu¡lnÄ› orientovan­ stvoÅ™en­, a využ­vaj­c­ skvÄ›lou grafiku je dobr½ způsob, jak učinit vaÅ¡e webov str¡nky pÅ™itažlivÄ›jÅ¡­. VaÅ¡e webov¡ str¡nka m¡ asi 1/10 sekundy zapůsobit na v¡Å¡ n¡vÅ¡tÄ›vn­k - a potenci¡ln­ho z¡kazn­ka - a dejte jim vÄ›dÄ›t, že vaÅ¡e webov str¡nky - a podnik¡n­ (od proxy) - je důvÄ›ryhodn½ a profesion¡ln­. Je vÅ¡ak důležit j­t pÅ™es palubu pÅ™­liÅ¡ mnoho. Rolovac­ text, animace a fl popel intros by mÄ›l b½t použ­v¡n Å¡etrnÄ› ve vaÅ¡em webu design a pouze pro zdůraznÄ›n­ bodu pro maxim¡ln­ efekt.

Toto je p¡teÅ™ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. Nejen, že v¡Å¡ obsah hraje v½znamnou roli ve vaÅ¡em um­stÄ›n­ vyhled¡vače, je to důvod, proč vÄ›tÅ¡ina n¡vÅ¡tÄ›vn­ků hledaj­ na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch na prvn­m m­stÄ›. Text webov½ch str¡nek by mÄ›l b½t informativn­, snadno čiteln½ a stručn. DobÅ™e promyÅ¡len½ webov½ obsah a kopie udÄ›l¡ v­ce než cokoliv jinho, ​​aby vaÅ¡e webov str¡nky navrhli, efektivn­ a popul¡rn­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.