Nejlepší webový vývoj webu v roce 2020

Vzhledem k tomu je obrovsk¡ popt¡vka po webov½ch v½voj¡Å™Å¯ a v½voj¡Å™Å¯ aplikac­ a pom¡hat jim je skutečnÄ› modern­ a Å¡pičkov integrovan v½vojov prostÅ™ed­ pro vÅ¡echny hlavn­ operačn­ systmy na trhu. V tomto čl¡nku se budeme pod­vat na 11 nejlepÅ¡­ch ides, kter můžete využ­t pro v½voj webu, nejen v½voj webu, ale tyto IDES mohou b½t tak použity pro v½voj aplikac­.

phpstorm

phpstorm je cross-source cross-platform integrovan½ v½vojov½ prostÅ™edek speci¡lnÄ› navržen½ pro k³dov¡n­ v PHP, HTML a JavaScriptu. Poplativn­ platforma Jetbrains 'Intellij MyÅ¡lenka, Phpstorm je jedn­m z nejmodernÄ›jÅ¡­ch a nejmodernÄ›jÅ¡­ch IDES k dispozici pro v½voj webu na Ubuntu. Phpstorm lodÄ› se vÅ¡emi vlastnostmi webov stanice s plnohodnotnou podporou pro PHP a datab¡ze / SQL. PozdÄ›ji v tomto čl¡nku se budeme vÄ›dÄ›t v­ce o webu.

phpstorm m¡ velmi atraktivn­ a slick uživatelsk rozhran­, protože jeho front-end je navržen s nejnovÄ›jÅ¡­mi Å¡pičkov½mi technologiemi, jako je HTML5, CSS, SaaS, Coffeescript atd. Můžete pÅ™izpůsobit toto IDE s podporou tmat a rozÅ¡­Å™en­ pro zv½Å¡en­ vlastnost­. Poskytuje jeden z nejlepÅ¡­ch k³duj­c­ch prostÅ™ed­ webov½ch v½voj¡Å™Å¯ s funkcemi, jako je automatick½ k³d dokončen­, zv½raznÄ›n­ chyb, podpora hlavn­ch r¡mců, jako je WordPress, Joomla!, Yii, symfony atd.

Je tak dod¡v¡n s n¡stroji PHP, kter nab­zej­ vÅ¡echny jazykov funkce PHP pro modern­ v½voj webovho v½voje, vestavÄ›n v½voj¡Å™e n¡strojů, jako jsou d¡lkov zav¡dÄ›n­, datab¡ze / SQL, n¡stroje pÅ™­kazovho Å™¡dku atd., SMART CODE Navigator , refaktoring a ladÄ›n­, stejnÄ› jako zkuÅ¡ebn­ n¡stroje.

Nemůžete přistupovat k lambdatestcom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Bootstrap Studio je v½konn½ stoln­ aplikace pro projektov¡n­ a prototypov¡n­ webov½ch str¡nek

Dod¡v¡ se s velk½m počtem vestavÄ›n½ch souč¡st­, kter můžete pÅ™et¡hnout a klesnout na sestaven­ citliv½ch webov½ch str¡nek. Aplikace je postavena na vrcholu oboustrannÄ› popul¡rn­ho r¡mce bootstrap a exportuje čist a smantick html.

Bootstrap Studio je tady! Pod­vejte se, co je novho na naÅ¡ich verz­ch »

Bootstrap Studio pÅ™ich¡z­ s velk½m množstv­m hezk½ch komponent pro str¡nky reaguj­c­ho na budov¡n­. M¡me z¡hlav­, z¡pat­, galerie, slideshows a dokonce i z¡kladn­ prvky, jako jsou rozpÄ›t­ a divy. VidÄ›t nÄ›kter z nich n­Å¾e.

se zaměřen½mi vizu¡ln­mi n¡stroji a preprocesorovou podporou, z¡vorky jsou modern­ textov½ editor, kter½ usnadňuje design v prohl­Å¾eči. Je vyroben z uzemnÄ›n­ pro web designry a v½voj¡Å™e front-end.

Python je jedn­m z prominentn­ch a na vysok ºrovni jazyky, kter byly poprv vyd¡ny v roce 1991. Je velmi využ­v¡no pro v½voj softwaru, v½voje webu na stranÄ› serveru, umÄ›lou inteligenci a skriptov¡n­. To běž­ na platform¡ch pro rozdÄ›lovače jako Mac, Windows, Linux a Raspberry PI.

NejlepÅ¡­ editory k³du Python Idandd jsou určeny pro v½voj¡Å™e k k³dům a ladÄ›n­ programů bez n¡mahy. Pomoc­ takov½ch ides Python můžete spravovat obrovskou Codebase a dos¡hnout rychlho nasazen­. PÅ™ed objeven­m v­ce o Python IDE pochop­me, co je IDE.

Co je ide?

Integrovan½ v½vojov½ prostÅ™ed­ je softwarov¡ aplikace, kter¡ nab­z­ Å¡irokoºhl služby pro poč­tačov program¡tory pro jak½koli v½voj softwaru. Takov integrovan v½vojov prostÅ™ed­ (IDE) obvykle zahrnuje sestaven­ automatizačn­ch n¡strojů, alespoň editor zdrojovho k³du a ladic­ program.

Hranice mezi IDE a dalÅ¡­mi fragmenty Å¡irÅ¡­ho ekosystmu rozvoje softwaru nen­ jasnÄ› definov¡na. Občas se sjednocuje schma Å™­zen­ verz­ nebo nÄ›kolik n¡strojů, kter zjednoduÅ¡uj­ strukturu grafickho uživatelskho rozhran­ (GUI).

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.