Architektura webových aplikací

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Architektura webov½ch aplikac­ je r¡mec, kter½ se skl¡d¡ ze vztahů a interakce mezi složkami aplikac­, jako jsou napÅ™­klad middleware systmy, uživatelsk¡ rozhran­ a datab¡ze. Obecn½ koncept architektury webov aplikace je v souladu s konceptem uživatele prohl­Å¾eče, kter½ spouÅ¡t­ aplikaci, kter¡ je schopna spustit na v­ce webov½ch str¡nk¡ch. / p >.

Jak se technick½ svÄ›t nad¡le vyv­j­, aplikace jsou považov¡ny za spearhead v tomto transformačn­m procesu. Modern­ aplikačn­ architektura a jej­ v½voj se neust¡le zlepÅ¡uj­ v obou jej­ch frontendov½ch i backendov½ch schopnost­. / p >.

KonkrtnÄ›, na stranÄ› backendu nebo serveru, existuje mnoho pÅ™­stupů architektury v½voje aplikac­, kter se objevuj­ tak, aby se vyrovnaly a vyÅ™eÅ¡ily současn v½vojov potÅ™eby, jako jsou mikroservice, architektury bez serveru, a jedin str¡nky. V nadch¡zej­c­ č¡sti V¡m poskytneme v­ce informac­ o různ½ch typech architektur webov½ch aplikac­. / p >.

BÄ›hem posledn­ch nÄ›kolika let byla preferovan¡ platforma pro poskytov¡n­ obsahu a služeb webu. Společnosti vÅ¡ech tvarů a velikost­ tak potÅ™ebovaly b½t online a pÅ™­tomn pro sv vyhl­dky a pravideln klienty. / p >.

v současn dobÄ›, kter¡ m¡ online pÅ™­tomnost tak znamen¡ b½t mobiln­, protože v­ce a v­ce webovho pÅ™­stupu poch¡z­ s mobiln­mi zaÅ™­zen­mi. Architektura mobiln­ch aplikac­ hraje kl­Äovou roli v tom, jak v½voj¡Å™i pÅ™ibližuj­ požadavkům klienta, aby bylo zajiÅ¡tÄ›no, že existuje konzistence a dostupnost napÅ™­Ä vÅ¡emi platformami. Jako složitost je pÅ™id¡na do aplikac­, v½voj¡Å™Å¯, zase mnÄ› specializuj­c­ se na pokryt­ v­ce rozvojov½ch dovednost­. Pln¡ architektura v½voje z¡sobn­ku ztÄ›lesňuje v½znamn½ objem informac­ a n¡strojů, kter sdružuj­ webovou aplikaci. Vzhledem k tomu, že linky rozostÅ™uj­ mezi frontendem a backend v½vojem, plnou architekturu v½voje z¡sobn­ku pracuje s obÄ›ma. Je to pozoruhodn zm­nit, že REST API pom¡h¡ Å™adÄ› platform¡m pracovat s v½vojem backend. / p >.

Komponenty architektur webov½ch aplikac­

Uživatelsk rozhran­ App komponenty App Components Viz webov str¡nky zobrazuj­c­ Å™­dic­ panely, protokoly, ozn¡men­, nastaven­ konfigurace a dalÅ¡­. Nejsou relevantn­ pro struktur¡ln­ v½voj aplikace a jsou v­ce uživatelsk rozhran­ / zkuÅ¡enosti orientovan. / p >.

Webov½ prohl­Å¾eč nebo klient je vyd¡v¡n­m rozhran­ funkce webov aplikace, s nimiž uživatel interaguje. Tento obsah dodan½ klientovi lze vyvinut pomoc­ HTML, JavaScript a CSS a nevyžaduje adaptace souvisej­c­ s operačn­m systmem. V podstatÄ› webov½ prohl­Å¾eč nebo klient spravuje, jak koncov­ uživatel komunikovat s aplikac­. / p >.

Server Web Application spravuje obchodn­ logiku a vytrvalost dat a mohou b½t postaveny pomoc­ PHP, Python, Java, Ruby ,. Et, uzel. S, mimo jin jazyky. Obsahuje alespoň centralizovan centrum rozbočovače nebo Å™­dic­ho centra pro podporu v­cevrstv½ch aplikac­. / p >.

Datab¡zov½ server poskytuje a ukl¡d¡ relevantn­ data pro aplikaci. KromÄ› toho může tak dodat obchodn­ logiku a dalÅ¡­ informace, kter jsou spravov¡ny webov½m aplikačn­m serverem. / p >.

typy architektury webov aplikace

Webov½ server nemus­ vyr¡bÄ›t HTML, CSS, obr¡zky a skripty pro sv klienty. Pokud je to z¡mÄ›r, zavol¡me na server + klienta webappu. Pokud server vytvoÅ™­ pouze surov¡ data (obecnÄ› v textu nebo JSON), pak mluv­me o webov službÄ›. / p >.

pÅ™­klad

gmail je webapp. VÅ¡ichni uživatel potÅ™ebuj­ webov½ prohl­Å¾eč. PÅ™ihlaÅ¡uj­ se, vytv¡Å™ej­ a organizovat filtry, č­st zpr¡vy, odpověď, pÅ™edat, odes­lat a odstraňovat a odhl¡Å¡en­. Zpr¡vy existuj­ v ºložiÅ¡ti dat na serveru, stejnÄ› jako cel½ k³d pro generov¡n­ str¡nek. SamozÅ™ejmÄ› "str¡nky" zahrnuj­ spravedliv½ počet skriptů, kter prohl­Å¾eč v­, jak provst, ale poznamenejte si, že tyto skripty jsou uchov¡v¡ny na serveru a staženy na vyž¡d¡n­.

webov aplikace vs nativn­ aplikace

S WEBAPPS, nemus­te balit software pro distribuci a instalaci na klientsk poč­tače. Aktualizace softwaru je tak jednoduÅ¡Å¡­, protože nemus­te odeslat aktualizaci a uživatel nadÄ›je vÄ›dÄ›t, jak jej nainstalovat. Stač­ provst zmÄ›nu na serveru sami a uživatel zobrazit novou verzi pÅ™i pÅ™­Å¡t­m n¡vÅ¡tÄ›va vaÅ¡ich str¡nek (i když nÄ›kter prohl­Å¾eče mezipamÄ›ti star½ch str¡nek trochu agresivnÄ›).

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.