Web design v kostce Desktop Rychlý odkaz

Obvykle se dostaneme od naÅ¡ich klientů, jak½ je nejlepÅ¡­ možn½ form¡t souboru, kter½ nahr¡t na sv webov str¡nky pro určitou funkci. VÄ›tÅ¡ina lid­ si napÅ™­klad mysl­, že logo webov½ch str¡nek je jen jednoduch. Soubor obr¡zku PEG, ale to je daleko od pravdy. NÄ›kter form¡ty souborů (zn¡m jako "RozÅ¡­Å™en­ souborů") jsou lpe optimalizov¡ny pro ºkol webov str¡nky po ruce. Projedeme pÅ™es každ½ typ souboru a vysvÄ›tlete, kter pÅ™­pony souborů byste mÄ›li použ­t pÅ™i nahr¡v¡n­ souborů na vaÅ¡e str¡nky. / p >.

Jak½ form¡t souboru by mÄ›l použ­t pro obr¡zky na m½ch webov½ch str¡nk¡ch?

MÄ›li byste použ­t a. NG (pÅ™enosn¡ s­Å¥ov¡ grafika) s průhledn½m pozad­m pro vaÅ¡e logo. Je dobr m­t průhledn pozad­, protože v¡Å¡ navigačn­ panel může m­t jinou barvu z pozad­ vaÅ¡eho loga. Samotn½ form¡t souboru pro loga je vÅ¡ak. VG (Scalable Vector Graphics) RozÅ¡­Å™en­ souborů. Tyto specializovan soubory použ­vaj­ aktu¡ln­ geometrii pro zobrazen­ loga. To znamen¡, že zmÄ›n­te velikost obrazu na libovolnou velikost bez jak½chkoliv kompresn­ch artefaktů. DalÅ¡­ v½hodou je, že velikost souboru obrazu je velmi mal¡. Soubory SVG budou udržovat barvu brandingu a budou m­t průhledn pozad­. Pokud maj­ form¡t SVG, můžete pož¡dat o logo, pokud maj­ form¡t SVG, můžete použ­t pro logo na vaÅ¡ich str¡nk¡ch. / p >.

obr¡zky webov str¡nky

Doporučujeme použ­vat komprimovan. Pg, nebo tak zn¡m½ jako. PEG (Skupina společn½ch fotografick½ch expertů), pro obr¡zky na obsahu str¡nky. Je důležit komprimovat. PG obr¡zky, protože maj­ v­ce obrazů s vysok½m rozliÅ¡en­m zpomal­ vaÅ¡e str¡nky k plazen­. Tak chcete oÅ™­znout obr¡zek, aby se str¡nka spr¡vnÄ› namontovala. To nepomůže, že v¡Å¡ obr¡zek je vysoce komprimovan½mi 8 000 x8 000 pixelů a potÅ™ebujete pouze obr¡zek, kter½ m¡ b½t 300x300 pixelů. NejjednoduÅ¡Å¡­ způsob, jak komprimovat sn­mky, je otevÅ™­t obr¡zek v aplikaci Photoshop a j­t do souboru -> Export -> Uložit pro web (Legacy) -> vedle kvality. Zde je rozev­rac­ dolů, v oknÄ› n¡hledu vyberte "High" v oknÄ› n¡hledu, zkontrolujte, zda se zobraz­, pokud vid­te jakkoli kompresn­ artefakty (pokud obraz vypad¡ zrnitost), pokud m¡ komprese artefakty, vraÅ¥te se do rozev­rac­ho seznamu a vyberte " Velmi vysoko." a kliknÄ›te na "Uložit" pro uložen­ sn­mku v m­stÄ›, kter je snadno zapamatovateln.

Animovan sn­mky

Možn¡ jste si vÅ¡imli, když surfov¡n­ na webu, kter½ jste vidÄ›li malou animaci nebo video bez zvuku hran­ ve smyčce. VÄ›tÅ¡ina z tÄ›chto animovan½ch sn­mků použ­v¡ form¡t souboru ,. Pokud (grafick½ v½mÄ›nn½ form¡t). V½slovn½ "JIF" (nicmnÄ›, pokud se vyslov­te "GIF," nebudeme soudit v¡s), tento form¡t souboru je extrmnÄ› popul¡rn­ na soci¡ln­ch mdi­ch a možn¡ jste vidÄ›li sv pÅ™¡tele sd­let ty vesel kr¡tk memy vaÅ¡ich obl­ben½ch poÅ™adů / filmů . Tento form¡t můžete použ­t k pÅ™id¡n­ mal½ch animac­ na vaÅ¡e str¡nky. ChceÅ¡ se ujistit, že doba trv¡n­ animace je kr¡tk¡ (pokud je to možn až 5 sekund), jinak začnete zpomalit str¡nku s masivn­ velikost­ souboru.

Co když chci nahr¡t soubor dokumentu?

Můžete m­t webov str¡nky, kter maj­ kontakty nebo certifik¡ty, kter uživatel může zobrazit nebo st¡hnout. VÅ¡imli jsme si, že nÄ›kter webov str¡nky použ­vaj­ form¡t obrazovho souboru PNG pro svůj dokument nebo jednoduÅ¡e nahr¡t skutečn½ dokument aplikace Word a jejich uživatel by si st¡hli dokumenty webov½ch str¡nek. NicmnÄ›, nedoporučujeme použ­vat buď pro stahov¡n­ dokumentů. Doporučujeme pÅ™evst vaÅ¡e dokumenty do A. Form¡t souboru DF (pÅ™enosn½ dokument form¡tu). . Form¡t souboru DF zajist­, že vÅ¡echny str¡nky dokumentu jsou v jednom souboru a že uživatel nemůže upravit obsah souboru. To je velmi užitečn pro smlouvy, kter uživatel bude muset podepsat a zajist­, že uživatel nemÄ›n­ text ve smlouvÄ›. / p >.

Jak½ form¡t souboru by mÄ›l použ­t, pokud chci, aby uživatel st¡hli v­ce souborů na mm wordpress webu?

ŘeknÄ›me, že m¡te sb­rku souborů a chcete, aby vaÅ¡i uživatel mohli st¡hnout vÅ¡echny soubory lok¡lnÄ› na svm poč­tači. Můžete nahr¡t každ½ soubor na webov str¡nky, ale to by učinilo vÄ›ci těžš­ sledovat a využ­t svůj drahocenn½ ºložn½ prostor vaÅ¡ich str¡nek. Snadn Å™eÅ¡en­ tohoto problmu by bylo komprimovat soubory do jednoho souboru. . IP (n¡zev poch¡z­ ze smyslu, "PÅ™esunout na vysokorychlostn­") form¡t souboru zajiÅ¡Å¥uje, že vÅ¡echny soubory jsou um­stÄ›ny do jednoho souboru. Soubory můžete snadno zip pomoc­ n¡sleduj­c­ch možnost­:

pro uživatele Mac:

ŘeknÄ›me, že jste mÄ›li velkou prezentaci nebo setk¡n­ a chcete sd­let se sv½mi webov½mi uživateli. NejjednoduÅ¡Å¡­ a nejv­ce pÅ™­stupn½ form¡t zvukovho souboru by byl. P3 (MPEG Audio Layer 3) form¡t souboru. Možn¡ jste slyÅ¡eli o "MP3 pÅ™ehr¡vač­ch" pÅ™ed lety. Tito hr¡Äi byli pojmenov¡ni "MP3 pÅ™ehr¡vače" d­ky tomu, že tato audio zaÅ™­zen­ pÅ™ehr¡van MP3 soubory. St¡le použ­v¡te form¡t Audio MP3 na tento den. Nejv­ce, pokud ne, zaÅ™­zen­ mohou hr¡t A. P3 soubor. To zahrnuje stoln­ poč­tače, notebooky, tablety a smartphony.

Co když chci nahr¡t video?

Možn¡ budete cht­t nahr¡t video showcasing vaÅ¡­ pr¡ce. Můžete nahr¡t video soubor na str¡nku pomoc­. Form¡t souboru P4. Doporučujeme vÅ¡ak jednoduÅ¡e nahr¡t video do YouTube. YouTube umožn­ uživatelům rychle nač­st video a je pÅ™­stupn½ na vÅ¡ech zaÅ™­zen­ch. Video můžete skr½t zobrazen­ na vyhled¡v¡n­ YouTube a vaÅ¡e video se dostanete pouze odkazem. Po zastaven­ videa můžete tak vypnout doporučen­. Vzhledem k tomu, že video je hostov¡no prostÅ™ednictv­m tÅ™et­ strany, to znamen¡, že vaÅ¡e video nebude j­st vaÅ¡e webov str¡nky. Zde je n¡sleduj­c­ kroky, pokud chcete, aby vaÅ¡e video skryt od vyhled¡v¡n­ YouTube a zbavit se doporučen­ po zastaven­ videa (pouze pÅ™i vloženm):

Pojďme start

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.