Web Developer Creative Career Choice

V ide¡ln­m svÄ›tÄ› byste nepotÅ™ebovali životopis. MÄ›li byste n¡bor¡Å™ k v¡m oslovit na lince: "V¡Å¡ ex-kolega Bob promluvil extrmnÄ› vysoce z vaÅ¡eho času pracuj­c­m na pÅ™etečen­ z¡sobn­ku. NaÅ¡e společnost roste a r¡di bychom s v¡mi mluvili. M¡te čas chatovat s nÄ›kolika členy t½mu pÅ™­Å¡t­ stÅ™edu? "

NicmnÄ›, ve skutečnosti, budete v určitm okamžiku, v určitm okamžiku, ocitnete se na společnost, kde Bob nen­ tam, aby v¡m zažil, takže nemůžete pÅ™eskočit pÅ™es proces vyhodnocov¡n­ dÅ™­ve, než bude t½m mluvit tobÄ›. / p >.

Byl jsem manažerem pro zamÄ›stn¡n­ pro četn společnosti a typicky projde stovky životopisů ročnÄ›. Tak jsem zkoumal tma psan­ v½voj¡Å™skho životopisu, kter½ v¡s dobÅ™e reprezentuje pÅ™i psan­ knihy Technologov životopis uvnitÅ™: Jak½ dobr½ v½voj¡Å™ životopis vypad¡. Pro knihu jsem skončil mluvil se dvÄ›ma des­tkami n¡bor¡Å™Å¯ a naj­m¡n­ manažerů na r¡di Google, Facebook, Microsoft, pÅ™enosu a dalÅ¡­ch zn¡m½ch firem. / p >.

v­te, jak½ c­l vaÅ¡eho životopisu je

Mnoho inžen½rů pÅ™edpokl¡daj­, že jejich životopis by mÄ›l jen obsahovat vrcholy jejich historie zamÄ›stnanosti. VidÄ›li profily linkedinu jin½ch lid­ a vidÄ›li nÄ›kolik životů. VÄ›tÅ¡ina z nich vypad¡ takto, a společnosti mus­ m­t z¡jem o to, co jste udÄ›lali. Spr¡vnÄ›?

C­lem vaÅ¡eho životopisu je prodat dostatek, aby z­skal telefonn­ hovor a pokračovat v procesu. To je velmi odliÅ¡n½ c­l vypr¡vÄ›t cel½ profesion¡ln­ pÅ™­bÄ›h. VaÅ¡­m c­lem by mÄ›lo b½t pÅ™edvst společnosti, proč jste dobr½ vhodn½ pro pozici, pro kter jsou n¡boru. / p >.

To znamen¡ zv½raznÄ›n­ č¡sti vaÅ¡eho životopisu, kter ukazuj­, že jste skvÄ›l½ z¡pas pro konkrtn­ pozici. LadÄ›n­, aby se veÅ¡ly do otvoru, může b½t tak jednoduch jako zmÄ›na poÅ™ad­ vÄ›c­ nebo pÅ™id¡v¡n­ konkrtn­ch detailů, kter by mohlo naj­t pouze tuto pozici. Když m¡te spoustu zkuÅ¡enost­, mohlo by to znamenat Å™ez¡n­ mnÄ› relevantn­ch d­lů kr¡tk½ch a opouÅ¡tÄ›t irelevantn­ vÄ›ci. / p >.

Prohl¡Å¡en­: Upozorňujeme, že tento čl¡nek je m½m osobn­m n¡zorem a poznatky o tom, jak jsem psal esej dopadů na rozvoj a z­skal stipendium. Je to v podstatÄ› veden­ ode mÄ› a nepÅ™edstavuje stanovisko stipendijn­ komise Společenstv­. ChtÄ›l jsem jen pomoci učenci z­skat dalÅ¡­ pochopen­ ot¡zek. / p >.

Tato str¡nka použ­v¡ soubory cookie pro poskytov¡n­ funkc­ a analytiky webov½ch str¡nek. Pokud byste se chtÄ›li dozvÄ›dÄ›t v­ce o typech souborů cookie, kter slouž­ a jak zmÄ›nit nastaven­ cookie, pÅ™ečtÄ›te si pros­m naÅ¡e ozn¡men­ cookie. Kliknut­m na tlač­tko "PÅ™ijmout" souhlas­te s použit­m tÄ›chto cookies. / p >.

modul: pÅ™ehled procesu psan­

Existuje mnoho prvků, kter se mus­ spojit, aby se vytvoÅ™ilo dobrou esej. Tma by mÄ›lo b½t jasn a zaj­mav. Autorsk½ hlas by mÄ›l proj­t, ale ne b½t rozpt½len­. V gramatickm, pravopisu, interpunkce nebo kapitalizaci by nemÄ›ly b½t ž¡dn chyby. Organizace je jedn­m z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch prvků eseje, kter¡ je často pÅ™ehl­Å¾ena. Organizovan¡ esej je jasn¡, zaměřen¡, logick¡ a ºÄinn¡. / p >.

Organizace usnadňuje pochopen­ pr¡ce. Chcete-li ilustrovat, pÅ™edstavte si dohromady na kole. M­t vÅ¡echny potÅ™ebn n¡stroje, č¡sti a smÄ›ry bude usnadnit pr¡ci, než pokud jsou d­ly rozÅ¡­Å™eny po m­stnosti a n¡stroje jsou um­stÄ›ny po celm domÄ›. Stejn¡ logika plat­ pro psan­ eseje. Když jsou vÅ¡echny č¡sti eseje v určitm poÅ™ad­, je to snadnÄ›ji pro spisovatele d¡t esej společnÄ› a pro čten¡Å™e pochopit hlavn­ myÅ¡lenky prezentovan v eseji. / p >.

Pokud je v¡Å¡ pap­r o Huckleberry Finn, pracovn­ pr¡ce by mohla b½t: "V Huckleberry Finn, Mark Twain vyv­j­ kontrast mezi životem na Å™ece a život na bÅ™ehu." NicmnÄ›, můžete se c­tit nejist½, pokud v¡Å¡ pap­r skutečnÄ› n¡sleduje na diplomov pr¡ci, jak je sl­beno. / p >.

Tento pap­r může m­t prospÄ›ch z obr¡cenho um­stÄ›n­. VaÅ¡­m c­lem je vytvoÅ™it obrys toho, co jste již napsali, na rozd­l od druhu obrysu, kter½ učin­te, než začnete ps¡t. Reverzn­ obrys v¡m pomůže vyhodnotit siln str¡nky a slab str¡nky vaÅ¡­ organizace i vaÅ¡eho argumentu. / p >.

NačrtnÄ›te n¡vrh pot, co jste pÅ™ečetli cel½ n¡vrh, pÅ™eneste stručn pozn¡mky k čerstvmu ​​listu pap­ru, kter½ je uveden v poÅ™ad­, ve kterm se objev­. Obrys může vypadat takto:

Prozkoumejte obrys hledat opakov¡n­ a dalÅ¡­ organizačn­ problmy. V zpÄ›tnm obrysu v½Å¡e je problm nÄ›kde v odstavc­ch 3-7, kde je potenci¡l pro opakov¡n­ vysok½, protože se pohybujete mezi Å™ekou a bÅ™ehem. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.