Web Development budoucí python Java

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Pojďme se pod­vat na PHP a pokusit se pÅ™edv­dat svou budoucnost. V současn dobÄ› žijeme v technologick revoluci, s nov½mi zaÅ™­zen­mi a vyn¡lezy prezentovan rokem po roce. Vždy existuje nov½ produkt, novou funkci, nov½ n¡stroj. Technologick½ v½voj se st¡v¡ tak často, zejmna v oblasti informačn­ch technologi­, že když slyÅ¡­me o programovac­m jazyce, kter½ je st¡le relevantn­ po v­ce než 26 letech, zůst¡v¡me ohromeni. Tento jazyk nen­ jin½ než PHP: hypertextov½ pÅ™edprocesor.

PHP je skriptovac­ jazyk, což znamen¡, že na tom jsou Å™¡dky pokyny napsan, kter budou spuÅ¡tÄ›ny jeden po druhm. To je zvl¡Å¡tÄ› vhodn½ pro v½voj webu, pÅ™edevÅ¡­m pÅ™i nap¡jen­ dynamick½ch webov½ch str¡nek nebo webov½ch str¡nek, kter se neust¡le mÄ›n­ podle zmÄ›n proveden½ch uživatelem, jako je vytv¡Å™en­ ºÄtu, čten­ a odesl¡n­ koment¡Å™Å¯, pÅ™ihl¡Å¡en­, atd.

Jeden z důvodů popularity PHP je jeho jednoduchost. Podle ºdajů od roku 2019 bylo pÅ™ibližnÄ› 75% vÅ¡ech webov½ch str¡nek poh¡nÄ›l PHP v tomto roce, což z nÄ›j čin­ nejpouž­vanÄ›jÅ¡­m programovac­m jazykem na stranÄ› serveru.

I s PHP je popularita a historie ºspÄ›chu existuj­ i ​​jin jazyky, kter se na nÄ›j pomalu uzav­raj­. Na f³r vÄ›novan½ch v½voji webu, jako jsou ty na pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, jak½koli webov str¡nky soci¡ln­ch mdi­ pro v½voj¡Å™e, tam je mluvit o php pomalu um­raj­c­.

Neexistuje ž¡dn½ věčn½ prav­tko, a to nen­ odliÅ¡n ve svÄ›tÄ› programov¡n­, ale php by mohla m­t dlouhou cestu pÅ™ed t­m, nebo možn¡ je čas, aby se vytvoÅ™il cestu k jin½m alternativ¡m.

Historie php

PHP původnÄ› st¡l pro osobn­ domovskou str¡nku. To bylo vytvoÅ™eno v roce 1994 Rasmus Lerdorf, d¡nsk½-kanadsk½ program¡tor, kter½ hledal způsob, jak sledovat uživatele, kteÅ™­ navÅ¡t­vili jeho online životopis. Jak se to stane s velk½mi vyn¡lezy, Lerdorf nemÄ›l na mysli původnÄ› průkopnick½ n¡stroj, kter½ by zmÄ›nil způsob, jak½m vÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek nad svÄ›tovou prac­.

VytvoÅ™il skripty, kter by učinily PHP pouze jako n¡stroj, kter½ nebyl v tuto chv­li k dispozici, kter½ pozdÄ›ji propustil veÅ™ejnosti, takže k tomu nÄ›kdo mohl pÅ™ispÄ›t, stavÄ›t na nÄ›j.

Pot, co byl vyd¡n, začal z­sk¡vat popularitu, tolik, že zdrojov½ k³d musel b½t pÅ™eps¡n od poÅ¡kr¡b¡n­ mnoho různ½ch časů a zmÄ›nil velkou č¡st sv syntaxe časem ve snaze rozÅ¡­Å™it sv schopnosti. PHP by se pozdÄ›ji vyv­jel do PHP 2.

Pak, v roce 1997, Zeev Surcki a Andi Gutmans začal spolupracovat s Lerdorfem, když se snažili využ­t PHP pro jejich podnik¡n­, ale vÅ¡imli si, že postr¡dal nÄ›kter z funkc­, kter potÅ™ebovali. To znamenalo dalÅ¡­ pÅ™episov¡n­ PHP 2 a vytv¡Å™en­ PHP 3. To je tak v dobÄ›, kdy PHP zmÄ›nil z v½znamu osobn­ch domovsk½ch str¡nek na hypertextov½ pÅ™edprocesor.

BÄ›hem let 2000-2010 PHP 4, 5 a 6 byly propuÅ¡tÄ›ny, z nichž každ¡ se sv½mi zlepÅ¡en­mi a jejich v½zvami. Pak, v průbÄ›hu roku 2014 a 2015, jejich n¡sledn¡ verze, PHP 7, byla vyd¡na. NÄ›kteÅ™­ lid považuj­ PHP 7 oživen­ PHP, kvůli velk½m vylepÅ¡en­m nad jeho pÅ™edchůdci.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.