Web vs mobilní rozvoj, který bych se měl naučit první

Bylo to pÅ™ed dvÄ›ma lety. ÄŒas pÅ™ed voln½m k³dem k³du dokonce existoval. Jsem googled "Jak se st¡t webov½m v½voj¡Å™em" a objevil se dlouh½ seznam jazyků. UdÄ›lal jsem nÄ›jak½ v½zkum a zd¡lo se, že Ruby byl nejobl­benÄ›jÅ¡­m jazykem. / p >.

Každ¡ kapitola mÄ›la nÄ›kolik jednoduch½ch algoritmick½ch problmů, kter byste mohli dokončit jako recenzi. Po asi mÄ›s­ce pracuj­c­ho skrze knihu po mnoho hodin dennÄ› jsem byl nakonec schopen běžet celou knihu v jedinm dni a vyÅ™eÅ¡it každ½ problm bÄ›hem nÄ›kolika minut. / p >.

NÄ›kter webov str¡nky jsou sp­Å¡e jako software, sp­Å¡e než webov str¡nky v tradičn­m smyslu. Ukl¡daj­ data / interakci s datab¡z­ na zadn­ stranÄ›, spust­ nÄ›kter¡ obchodn­ logika a informace o procesu složitÄ›jÅ¡­m způsobem. JistÄ›, že maj­ webov rozhran­, ale i když je souč¡st­ webov softwarov aplikace, kterou můžeme vidÄ›t, nen­ to nejv½znamnÄ›jÅ¡­ č¡st (z hlediska programovac­ho ºsil­ alespoň). V½voj webu je ºloha vytvoÅ™it webov½ software sp­Å¡e jen navrhovat hezk intern­ pÅ™ipojen­ / webov str¡nky. A mÄ›lo by b½t provedeno profesion¡lem s pozad­m v programov¡n­ a v½voj softwaru, sp­Å¡e navrhovat. / p >.

s modern­m n¡strojem pro v½voj webov½ch v½voje a r¡mců, lze j­t velmi dlouhou cestu pÅ™i tvorbÄ› funkčnosti, aniž by dokonce uvolňovalo, co jde za scnou. Bez důkladnho pochopen­ principů n¡vrhu softwaru nen­ možn dos¡hnout architektury solidn­ softwaru, kter¡ vede k spolehlivosti, Å¡k¡lovatelnosti a aplikaci zabezpečen­. / p >.

  • Koncov½ v½voj softwarov½ch systmů z architektury a navrhov¡n­ prostÅ™ednictv­m rozvoje k nasazen­ a ºdržbÄ›.
  • Poskytuje vstup do technologickho veden­, projektovho Å™­zen­ a ºÄetn­ t½my pro definov¡n­ v½stupů a časov½ch lhůt.
  • Experiment s a vyhodnocovat nov technologie

webov½ v½voj¡Å™

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Rozhodov¡n­ o tom, kter½ programovac­ jazyk se učit a v konečnm důsledku, zda sledovat v½voj webu nebo mobiln­ rozvoj, je těžk rozhodnut­ a skutečnÄ› z¡vis­ na vaÅ¡ich osobn­ch a karirn­ch c­lech. Pod­vejte se na n¡Å¡ průvodce, abyste v¡m pomohli rozhodnout. / p >.

Popul¡rn­ jazyky v½voje webu zahrnuj­ c #, Java, JavaScript, Ruby, PHP a Python, aby pojmenovali nÄ›kolik. Pokud se pÅ™ij­m¡te do v½voje webovho rozvojovho bootcampu, budete pravdÄ›podobnÄ› zač­t učen­m HTML, CSS a JavaScriptu, kter½ poskytuje z¡kladn­ p¡teÅ™ v jakkoli webov str¡nce jeÅ¡tÄ› dnes. Mezi obl­ben mobiln­ v½vojov jazyky patÅ™­ Swift a Objective-C pro IOS a Java pro Android. V pÅ™­padÄ› IOS, Apple vytvoÅ™il Xcode, vlastn­ integrovan v½vojov prostÅ™ed­ (nebo IDE) poskytovat v½voj¡Å™e s množstv­m r¡mců a n¡strojů s c­lem vytvoÅ™it aplikace pro iPhone, iPad a Mac. Pokud se pÅ™ij­m¡te do mobiln­ho v½vojovho bootcampu zaměřenho na IOS, budete bezpochyby naučit se ins a outs of XCode, stejnÄ› jako z¡klady novho programovac­ho jazyka Apple, Swift. / p >.

I když je to subjektivn­ z¡ležitost, mnoho v½voj¡Å™Å¯ pocit, že kÅ™ivka učen­ pro v½voj webu je o nÄ›co jednoduÅ¡Å¡­ než pro nativn­ mobiln­ rozvoj. Webov½ v½voj byl asi o dobr½ kousek dle, a tedy naprost½ objem n¡strojů, r¡mců, tutori¡lů atd., Půjčuje pomocnou ruku pro zač¡tečn­ky pr¡vÄ› zač­naj­. To znamen¡, že mobiln­ v½voj dÄ›l¡, pÅ™inejmenÅ¡­m v pÅ™­padÄ› iOS, vyžaduj­ použit­ IDE, což může pomoci pouk¡zat na chyby a chytit chyby - velkou pomoc nov¡Äku. AÅ¥ tak či onak, karira softwarovho v½voj¡Å™e je jedn­m z důsledn½ch učen­ - uspÄ›t v průmyslu, kter¡ se pohybuje stejnÄ› rychle jako technologie, je to nezbytn, aby si vychutnal a prosp­val se v učen­ nov½ch n¡strojů a technik obchodu.

Pro z¡jemce o l¡m¡n­ do pole je důležit udÄ›lat nÄ›jak½ v½zkum na okoln­ch trz­ch, aby se rozmyslel, kter technologie jsou v popt¡vce a kdo najde. Zat­mco trend je jistÄ› pÅ™­zniv, může b½t obt­Å¾nÄ›jÅ¡­ pÅ™ist¡t junior iOS nebo Android-only Developer Job, protože vÄ›tÅ¡ina trhů se zd¡, že se nach¡z­ v­ce vstupn­ch pozic v webovm prostoru. To Å™ekl, t­m v­ce univerz¡lnÄ›jÅ¡­ v½voj¡Å™, t­m lpe, a posun smÄ›rem k nativn­mu mobiln­m aplikac­m se nezd¡, že by se již brzy ponechal!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.