Webové stránky Design Development Development

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • raytheon technologie
 • collins letecospace
 • > Pratt & Whitney
 • raytheon inteligence a prostory
 • raytheon rakety a obrana

UTC podniky

 • šÅ™ad Provost
 • Oregon Campus
 • CTR. Pro veden­ Stu ...
 • Webov str¡nky fakulty
 • institucion¡ln­ revize deska
 • vysokoÅ¡kol¡k
 • dospÄ›l½ a profesion¡ln­ ...
 • umÄ›n­ a vÄ›dy
 • business
 • vzdÄ›l¡n­
 • ministerstvo
 • oÅ¡etÅ™ovatelstv­
 • soci¡ln­ a behavior¡ln­ ...
 • < Li> Absolvent
 • Business
 • VzdÄ›l¡v¡n­
 • ministerstvo
 • oÅ¡etÅ™ovatelstv­
 • soci¡ln­ a behavior¡ln­ ...
 • International ED
 • mezin¡rodn­ vzdÄ›l¡v¡n­
 • ctr. Pro English Lang ...

akademika

Tento pÅ™­kaz se použ­v¡ v režimu editoru zaÅ™­zen­ pro definov¡n­ možn½ch technologick½ch č¡st­ n¡zvu zaÅ™­zen­. PÅ™esnÄ› jedna z n¡zvů uveden½ch v pÅ™­kazu technologie bude použita k nahrazen­ "*" v nastavenm zaÅ™­zen­, když je pÅ™id¡no skutečn zaÅ™­zen­ do schmatu. Term¡ln­ technologie vypl½v¡ z hlavn­ho využit­ tto funkce pÅ™i vytv¡Å™en­ různ½ch variac­ stejnho z¡kladn­ho zaÅ™­zen­, kter maj­ stejn schematick symboly (S), stejn½ bal­Äek a stejn pÅ™ipojen­ PIN / podložky. LiÅ¡­ se pouze v č¡sti svho jmna, kter½ pro klasick¡ zaÅ™­zen­ TTL souvis­ s jejich různ½mi technologiemi, jako "L", "Ls" nebo "HCT".

Pokud nen­ v n¡zvu nastaven­ zaÅ™­zen­ pÅ™­tomen ž¡dn½ znak '*', bude technologie pÅ™ipojena k n¡zvu nastaven­ zaÅ™­zen­ pro vytvoÅ™en­ celho n¡zvu zaÅ™­zen­. VÅ¡imnÄ›te si, že technologie je zpracov¡na pÅ™ed variantou bal­Äku, takže pokud n¡zev nastaven­ zaÅ™­zen­ neobsahuje "*" ani "?" Znak, v½sledn½ n¡zev zaÅ™­zen­ se bude skl¡dat ze zaÅ™­zen­ Device_Set_Name + technologie + bal­Äek_variant.

N¡zvy uveden¡ v technologickm pÅ™­kazu budou pÅ™id¡ny do již existuj­c­ho seznamu technologi­ pro aktu¡ln­ zaÅ™­zen­. Zač¡tek jmna s '-' odstran­ toto jmno ze seznamu technologi­. Pokud se jmno začne "-", mus­ b½t uzavÅ™en v uvozovk¡ch. Použit­ - * odstran­ vÅ¡echny technologie.

v zaÅ™­zen­ s n¡zvem "74 * 00" velitelsk¡ technika - * '' l l l ls s hct; by nejprve odstranil vÅ¡echny existuj­c­ technologie a pak vytvoÅ™it individu¡ln­ technologick varianty 7400 74L00 74LS00 74S00 74HCT00 indexCopyright © 2005 CADSoft Computer GmbH

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.