Profil uživatele webových stránek

Když vytvoÅ™­te uživatelsk½ adres¡Å™ s pÅ™­stupem, můžete zvolit, aby každ½ profil "clickable". Jin½mi slovy: kliknut­m na v½sledek v adres¡Å™i uživatele v¡s zavede na str¡nku s v­ce informacemi o tomto konkrtn­m uživateli.

Tato uživatelsk¡ str¡nka může obsahovat velk množstv­ prvků; Můžete si vybrat, zda chcete, aby vaÅ¡i uživatel mohli b½t schopni upravovat a aktualizovat různ prvky, což v¡m poskytne konečnou flexibilitu, pokud jde o jak informace.

Pokud potÅ™ebujete vytvoÅ™it str¡nky profilu ve spojen­ s uživatelem adres¡Å™

Test času prok¡zal, že webflow je ide¡ln­ pro pomoc pÅ™i vytv¡Å™en­ marketingov½ch webov½ch str¡nek ve zlomku času, kter½ je tÅ™eba vytvoÅ™it s k³dem. Nyn­ dalÅ¡­ krok lež­ na tom, jak daleko můžete vytvoÅ™it webov½ postup vybudovat složitÄ›jÅ¡­ webov str¡nky, jako jsou tržiÅ¡tÄ›, aplikace nebo dokonce platformy.

Existuj­ již skvÄ›l pÅ™­klady komplexn­ch webov½ch str¡nek postaven½ch na webu, kter zahrnuj­ pÅ™ihl¡Å¡en­ a zaregistrovat funkčnost, uživatelsk profily, upraviteln marketplace v½pisy a dokonce i nÄ›kolik n­zk½ch k³dů.

Unicorn Factory - platforma na voln noze, kter¡ uv¡d­ m­stn­ voln noze. Zahrnuje datab¡ze, uživatelsk ºÄty, str¡nky profilu, vyhled¡v¡n­ a funkce filtrů a dokonce i Dashboard a nastaven­ ºÄtu, kter lze aktualizovat.

MÄ›jte na pamÄ›ti, že mnoho pÅ™­kladů, jako jsou tyto, bude pÅ™id¡no s nÄ›kter½m uživatelsk½m k³dem. NebudeÅ¡ schopen vybudovat komplexn­ aplikace webov½ch str¡nek v WebFlow, aniž byste se dostali ruce Å¡pinav s vlastn­ k³dem a tak spoustu pokusu a chyby.

  • Dodej a udržovat služby, jako jsou v½padky sledov¡n­ a ochranu proti spamu, podvodu a zneuž­v¡n­
  • měřit publikum angažovanosti a statistiky str¡nek, aby pochopili, jak jsou naÅ¡e služby použ­v¡ny

KliknÄ›te na "PÅ™izpůsobit" pro kontrolu možnost­, včetnÄ› ovl¡dac­ch prvků pro odm­tnut­ použ­v¡n­ cookies pro personalizaci a informace o ovl¡dac­ch prvc­ch ºrovnÄ› prohl­Å¾eče, kter odm­tnou nÄ›kter nebo vÅ¡echny soubory cookie pro jin¡ použit­. Můžete tak navÅ¡t­vit G.co/privacyTools kdykoliv.

VÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek, kter umožňuj­ uživateli zaregistrovat a pÅ™ispÄ›t informace, maj­ str¡nku profilu pro každho uživatele. Tato aplikace nen­ jin¡. V tomto tutori¡lu, co chceme udÄ›lat, je umožnit uživatelům webu kliknout na uživatelsk jmno v prohl­Å¾eči a zobrazit dalÅ¡­ informace o tomto uživateli na str¡nce profilu. Budeme nastavit z¡kladn­ funkci str¡nky profilu s podporou testovac­ch pÅ™­padů v naÅ¡em k³du, abyste se ujistili, že funguje dobÅ™e. StejnÄ› jako u pÅ™edchoz­ch tutori¡lů nech¡me v½sledky provozu naÅ¡ich testů pÅ™­mo na to, co dalÅ¡­ kroky pÅ™ijmou, jsou pÅ™i budov¡n­ str¡nky profilu pro naÅ¡e uživatele.

Vytvořit test uživatele profil

OtevÅ™ete soubor web.php trase a pÅ™idejte trasu, kterou potÅ™ebujeme, jak je zv½raznÄ›no zde. Když uživatel prov¡d­ uživateli požadavku / profileshe, pak by mÄ›la spouÅ¡tÄ›t metoda Zobrazit profilescontroller.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.