Západní technická vysoká škola

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

 • prvn­ a pÅ™­jmen­
 • kontaktn­ informace včetnÄ› e-mailov adresy a telefonn­ho č­sla
 • adresa
 • n¡zev společnosti
 • PÅ™edvolby kurzu a z¡jmy
 • DalÅ¡­ informace relevantn­ pro zpÄ›tnou vazbu pÅ™edmÄ›tu
 • preference platformy poč­tače
 • kurz (y) poÅ™­zen a um­stÄ›n­ kurzu
 • < / ul >.

  Tento dokument stanov­ z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů ("z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů") pro tuto webovou str¡nku, www. ChangeTraining. “. k ("m­sto"). M¡te-li n¡mitky na z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů, byste nemÄ›li pÅ™istupovat ani použ­vat. Tato z¡sada ochrany osobn­ch ºdajů neÅ™­d­ postupy ochrany osobn­ch ºdajů spojen½ch s offline činnost­ nebo jin½mi webov½mi str¡nkami XChange Training UK Ltd. / p >.

  xchange trnink UK Ltd se zav¡zala zajistit bezpečnost a ochranu osobn­ch ºdajů, kter zpracov¡v¡me, a poskytnout kompatibiln­ a důsledn½ pÅ™­stup k ochranÄ› ºdajů. M¡me robustn­ a ºÄinn½ program ochrany ºdajů na m­stÄ›, kter½ splňuje st¡vaj­c­ pr¡vo a dodržuje z¡sady ochrany ºdajů. / p >.

  Jako n¡vÅ¡tÄ›vn­k na tyto str¡nky se můžete zapojit do mnoha aktivit bez poskytnut­ osobn­ch ºdajů. V souvislosti s jin½mi činnostmi, jako jsou rezervace kurzu, dotazy nebo pÅ™edplatitelstv­ XCHANGE Å kolen­ UK Ltd v¡s pož¡daj­, abyste poskytli určit informace o sobÄ› vyplnÄ›n­m a pÅ™edložen­m online formul¡Å™e s ž¡dost­ o souhlas, abych v¡s kontaktoval v souladu s pr¡vem GDPR. / p >.

  Když použ­v¡te web, XChange trnink UK Ltd nebo tÅ™et­ strany autorizovan společnost­ XChange Training UK Ltd mohou tak shromažďovat určit technick a smÄ›rov¡n­ informac­ o vaÅ¡em poč­tači, aby se usnadnily využ­v¡n­ str¡nek a jeho služeb. Můžeme napÅ™­klad log environment¡ln­ promÄ›nn, napÅ™­klad typu prohl­Å¾eče a operačn­ systm poč­tače. Tyto environment¡ln­ promÄ›nn použ­v¡me k usnadnÄ›n­ a sledov¡n­ využit­ webu a jeho služeb. Bez v½slovnÄ› v¡s informovat v každ konkrtn­ okolnosti, neodpov­d¡me takov informace s nÄ›kter½m z vaÅ¡ich osobn­ch ºdajů. / p >.

  Jsme odhodl¡ni zajistit, aby vaÅ¡e informace byly bezpečn. Aby se zabr¡nilo neopr¡vnÄ›nmu pÅ™­stupu nebo zveÅ™ejnÄ›n­, jsme zavedli vhodn fyzick, elektronick a manažersk postupy pro zajiÅ¡tÄ›n­ a zabezpečen­ informac­, kter shromažďujeme online. / p >.

  Str¡nky obsahuje odkazy na jin str¡nky, na kter se shromažďuj­ osobn­ ºdaje. V takov½ch pÅ™­padech, pokud nen­ v½slovnÄ› uvedeno naopak, bude sbÄ›r a použ­v¡n­ vaÅ¡ich osobn­ch ºdajů Å™­d­ z¡sadami ochrany osobn­ch ºdajů vztahuj­c­ se na toto m­sto. Tato z¡sada ochrany osobn­ch ºdajů by mÄ›ly identifikovat ºÄetn­ jednotku, kter¡ shromažďuje vaÅ¡e osobn­ ºdaje. / p >.

  Uživatel, kteÅ™­ již nechtÄ›j­ z­skat n¡Å¡ newsletter a propagačn­ komunikace, se mohou odhl¡sit z pÅ™­jmu tÄ›chto komunikac­ odpovÄ›d­ na odhl¡Å¡en­ pÅ™edmÄ›tu v e-mailu nebo e-mailem na infoxChangeTraining. “. k. / p >.

  Osobn­ informace na tÄ›chto str¡nk¡ch se sb­r¡ XChange Training UK Ltd, kter¡ se nach¡zej­ na: 5. John's Lane, Clerkenwell, Lond½n, EC1M 4BH, Velk¡ Brit¡nie a jej­ telefonn­ č­slo je: +44 (0) 345 363 1130.

  Nebudeme prod¡vat, distribuovat ani pronajmout sv osobn­ ºdaje tÅ™et­m stran¡m, pokud nem¡me sv povolen­ nebo je povinen tak učinit. VaÅ¡e osobn­ ºdaje můžeme použ­t k odesl¡n­ propagačn­ch informac­ o tÅ™et­ch stran¡ch, kter si mysl­me, že můžete naj­t zaj­mav, pokud n¡m Å™eknete, že si to pÅ™ejete. Můžete pož¡dat o informace o osobn­ch ºdaj­ch, kter o v¡s budeme držet. Pokud byste chtÄ›li kopii informac­, kter jste na v¡s drželi, napiÅ¡te na XChange Å¡kolen­, 5 sv. John's Lane, Lond½n, EC1M 4BH. / p >.

  Pokud se domn­v¡te, že jakkoli informace, na kter se drž­me, jsou nespr¡vn nebo neºpln, pros­m, zapiÅ¡te n¡s nebo n¡s e-mailem co nejdÅ™­ve, na v½Å¡e uveden adrese. Budeme okamžitÄ› spr¡vnÄ› spr¡vn informace, kter maj­ b½t nespr¡vn. / p >.

  • Newsletters
  • dostal zpr¡vu tip?
  • inzerovat
  • Tiskov zpr¡vy
  • pÅ™­spÄ›vky pro hosty <
  • nab­dky
  • ºlohy
  • vb lab
  • o
  • kontakt
  • z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů <

  Design & Web trnink

  UvÄ›domujeme si, že vÄ›tÅ¡ina n¡vrh¡Å™Å¯ a umÄ›leck½ch dÄ›ln­ků nen­ do k³dov¡n­, takže n¡Å¡ webov½ trnink je navržen kolem grafick strany webu. Provozujeme na m­stÄ› Å¡kolen­ v Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Fireworks a Adobe Photoshop. Naučte se pracovat s aplikac­ Photoshop vytvoÅ™it a rozv­jet grafiku pro webov str¡nky, eShots a eNewsetters. Pomoc­ rozhran­ Adobe Muse's Slick Drag and Drop vytvoÅ™te kr¡sn str¡nky portfolia pro zobrazen­ umÄ›leck½ch dÄ›l, fotografov¡n­ a podnik¡n­ kr¡snÄ› nebo kombinovat Photoshop a Dreamweaver pro marketingov eshoty a v½buchy e-mailu. / p >.

  Tyto kurzy webu Adobe Web Design jsou dod¡v¡ny na m­stÄ› pÅ™es Midlands a Velk¡ Brit¡nie včetnÄ› vÅ¡ech velk½ch mÄ›st z Liverpoolu a Leeds na severu až do Derby, Nottingham, Leicester v Midlands a Lond½n na jihu. / p >.

  html e-mailov½ designov½ kurz

  PÅ™­kladem kÅ™­Å¾ovho appingu je n¡Å¡ html e-mailov½ designov½ kurz, kter½ použ­v¡ dreamweaver navrhnout webovou str¡nku whilst photoshop, jako obvykle, vytv¡Å™­ vysok plechov webov grafiky. Jsme vÅ¡ak stejnÄ› Å¡Å¥astn­, že spustit tento HTML Design Course v Photoshopov½ch prvc­ch a Adobe Muse nebo Microsoft Software, jako je Microsoft Essentials

  Adobe Muse trninkov½ kurz

  Kurz Adobe Muse je ide¡ln­ pro n¡vrh¡Å™e použ­van k tiskovmu prostÅ™ed­. Adobe ho navrhl s myÅ¡lenkou vytvoÅ™it hladk½ pÅ™echod mezi tiskov½mi a webov½mi postupy. Pokud se použ­v¡te na Photoshop nebo InDesign, budete se brzy c­tit doma s Muse. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.