Kde distribuované týmy dělají práci

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

I s v­ce projekty napÅ™­Ä v­ce klienty, snadno shromažďovat vÅ¡echny ºkoly vaÅ¡eho t½mu do jednoho pracovn­ho postupu. Umožnit svobodu pro každ½ t½m aplikovat jejich preferovan½ r¡mec Scrum nebo Kanban.

AÅ¥ už je to marketing, v½voj nebo design, zve vÅ¡echny t½my, kter pÅ™isp­vaj­ a spolupracovat na jednom projektu. Dostanete sjednocen½ pÅ™ehled v re¡lnm čase celho projektu jako t½my aktualizac­ ºkolů na sv½ch vlastn­ch desk¡ch.

Trello byl vytvoÅ™en na z¡kladÄ› konceptu Kanban pomoc­ lepkav½ch pozn¡mek a kancel¡Å™sk½ch desek, aby sledoval pokrok. Zat­mco karta podobn¡ lepkav pozn¡mky pÅ™edstavuje ºkol v Trello, pÅ™edstavenstvo pÅ™edstavuje projekt. A to je rozdÄ›leno do sloupců, jako je TODO, dÄ›lat a udÄ›lat, aby reprezentoval stav karty v danm okamžiku v čase.

Tato jednoduchost a snadnost už­v¡n­ jsou to, co vÅ¡ichni miluj­ o trello. Tento n¡stroj byl v podstatÄ› postaven pro vÅ¡echny ºÄely z webu navrhov¡n­ na svatebn­ pl¡nov¡n­! Ale pokud jste na pozoru pro software pro spr¡vu projektů, kter½ podporuje agiln­ v½voj webovho v½voje, mus­te zv¡Å¾it dalÅ¡­ n¡stroje pro spr¡vu projektů, jako je Zepel jako alternativa k Trello.

Problmy s použit­m trello pro v½voj webu

S pÅ™ehledy a grafy, jako je sprint Burnup, vyp¡len­ a kumulativn­ v½vojov½ diagram, můžete m­t jasn½ pohled na pokrok vaÅ¡eho pracovn­ho postupu. To znamen¡, že můžete z­skat pÅ™­močar½ oček¡v¡n­ vs reality srovn¡n­, jak jste oček¡vali, že v¡Å¡ sprint bude pohybovat vpÅ™ed a jak to v současn dobÄ› pokračuje. To v¡m poskytne pochopen­ toho, kde je v¡Å¡ proces tvorby postaven v současnosti.

Zpr¡vy jsou tak užitečn pro anal½zu pÅ™edchoz­ch v½sledků sprintů a agiln­ch pracovn­ch postupů, aby identifikovali body bolesti a lpe napl¡novat nadch¡zej­c­ pracovn­ postupy. Bez agiln­ zpr¡vy se nejen snaž­te b½t transparentn­ se sv½mi zºÄastnÄ›n½mi stranami t½kaj­c­mi se progrese vaÅ¡eho t½mu, ale tak snadno ztrat­te z pohledu na vizi vaÅ¡eho softwarovho produktu.

v trello, nemůžete z­skat ž¡dn z tÄ›chto zpr¡v zdarma. Můžete si na nÄ› dostat jen ruce pÅ™id¡n­m power-upu a integrac­ tÅ™et­ch stran s popul¡rn­mi službami a aplikacemi. Trello dokonce umožňuje integraci s aplikacemi jako Zapier, služba webov¡ aplikace automatizace, kter¡ může automatizovat generov¡n­ sestav.

Zepel podporuje množstv­ agiln­ch zpr¡v včetnÄ› vyp¡len­, vyp¡len­, a kumulativn­ schma toku diagramu, kter v¡m pomohou zůstat na kurzu a splnit term­ny. Jak bylo uvedeno v½Å¡e, Zepel v¡m umožn­ dostat ruce na tyto informativn­ zpr¡vy zdarma.

funkce

Jste souč¡st­ rychl stimulačn­ organizace, kde každ½ je žonglov¡n­ mezi prim¡rn­mi a sekund¡rn­mi ºkoly? Můžete se divit, zda byste mÄ›li zač­t pÅ™ijmout agiln­ strategii pro Å™­zen­ projektů, abyste udrželi rovnov¡hu nebo budete dobr j­t.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.