Proč bych se měl naučit web design

StejnÄ› jako mnoho dalÅ¡­ch tmat v programov¡n­ neexistuje ž¡dn¡ spr¡vn¡ odpověď na tyto ot¡zky. JavaScript je vÅ¡ak relativnÄ› snadn½ programovac­ jazyk. Takže množstv­ potÅ™ebn k naučen­ JS je pÅ™­mo v¡z¡no na dobu, kdy jste ochotni investovat do učen­. / p >.

Dnes půjdeme na nÄ›kolik strategi­, abychom se dostali na vaÅ¡i cestu, abyste se stali fantastick½m v½voj¡Å™em frontend. Budu se tak pokusit d¡t realistickou pÅ™edstavu o tom, jak dlouho trv¡ naučit se nov½ programovac­ jazyk. / p >.

JavaScript a r¡mce

spolu s html a css, JavaScript je jedn­m ze tÅ™­ technologi­ z¡kladn­ k¡men. HTML struktury str¡nky, CSS Styles to a JavaScript pÅ™id¡v¡ interaktivitu. Drtiv¡ vÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek použ­v¡ JavaScript a hlavn­ webov prohl­Å¾eče maj­ vyhrazen½ motor k proveden­. / p >.

JavaScript r¡mce jsou sb­rky knihoven k³dů JavaScriptu, kter poskytuj­ pÅ™edem napsan½ k³d JS pÅ™ipraven k použit­ pro rutinn­ programovac­ funkce a ºkoly. Zrychl­ proces v½voje a dÄ›laj­ dobrou pr¡ci oddÄ›len­ odpovÄ›dnosti v kodexu. Existuje spousta r¡mců, včetnÄ› ºhlov, reagovat, VUE a meteorjs. Pokud jste na chv­li fuÅ¡ili v k³du, pravdÄ›podobnÄ› o nich slyÅ¡eli. / p >.

Zač­n¡me s javascriptem

Jakmile se s nimi obezn¡m­te, zkuste nÄ›co budovat! NapiÅ¡te webovou str¡nku "Hello World" nebo vytvoÅ™te kontaktn­ formul¡Å™ pro odesl¡n­ z¡kladn­ch informac­. ObÄ› tato cvičen­ v¡m pomohou ocenit velk½ obraz a d¡t novÄ› z­skan dovednosti k použit­. / p >.

Snažte se vyÅ™eÅ¡it problmy pro tmata, na kter jste dobÅ™­. Pokud jste napÅ™­klad dobr½ v matematice, vytvoÅ™te aplikaci Calculator. Pokud jste dobr½ v marketingu, vytvoÅ™te pÅ™ist¡vac­ str¡nku pro generaci olova. Hlavn­m c­lem je Å™eÅ¡en­ problmu re¡lnho svÄ›ta. / p >.

Zapomeňte na r¡mečky (nyn­!): ZačnÄ›te s vanilkou JavaScript

Nezač­nejte se pokusit se naučit r¡mec. Nech¡pejte mÄ› Å¡patnÄ›, nen­ to, že byste se nemÄ›li naučit - dÄ›laj­ z¡zraky pro v½voj¡Å™e vÅ¡ude! V¡Å¡ čas vÅ¡ak bude lpe str¡ven½ ujistit, že jste zdatn­ v HTML, CSS a JavaScriptu. Tyto z¡kladn­ v½vojov jazyky jsou stavebn­ bloky každho r¡mce JS kolem. Učit se je usnadnit, aby se naučili o oborech a postrojit vÅ¡echny ºÅ¾asnosti, kter poskytuj­. / p >.

Mnoho jednotlivců, kteÅ™­ zač­naj­ učen­ javascriptu v r¡mci r¡mce, maj­ těžk Å™azen­ pÅ™evodovky. To je do značn m­ry proto, co vÄ›d­ HTML, CSS a JavaScript poch¡z­ z kontextu konkrtn­ho r¡mce. Pokud vÅ¡ak začnete mimo r¡mce, můžete skočit do libovolnho r¡mce a zač­t zjistit, jak pracovat s nimi, jakmile m¡Å¡ kryt½ Javascript.

DalÅ¡­ problmy vznikaj­ pro ty, kteÅ™­ se nauč­ JS prostÅ™ednictv­m r¡mců, když se aktualizuje čas. JavaScript v r¡mci r¡mce podlh¡ čast½m aktualizac­m, kter mohou vÅ¡e, co v­te o tomto r¡mci irelevantn­. šhlov¡ zmÄ›nila tak drasticky v posledn­ch letech, že ºhlov¡ 1. nem¡ tměř nic společnho s ºhlov½mi 6. Knihovny a n¡Å™ad­ pÅ™ich¡zej­ a jdou, ale vaÅ¡e schopnosti a dovednosti, kter se vyv­j­te, jsou zde, abychom zůstali.

Nemůžete přistupovat k brainstationio

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.