Vítězové za 25. výroční ceny Webby Ocenění oznámili

vytvoÅ™­me mimoÅ™¡dn½

Silicon Svahy, Utah - (Business Wire) - Domo (NASDAQ: DOMO) Dnes ozn¡mil, že vyhr¡la jak Webby Award a Webby Lid ocenÄ›n­ ocenÄ›n­ pro svůj Covid-19 tracker v 25. ročn­ku Webby Awards Internet Celebration. Domo zachytil WINS v aplikac­ch a softwaru: kategorie spr¡vy dat.

nalej jako "nejvyÅ¡Å¡­ čest internetu" v New York Times, Webby Awards, kter½ pÅ™edstavil Mezin¡rodn­ akademie digit¡ln­ch umÄ›n­ a vÄ›d (IADAS), je pÅ™edn­ mezin¡rodn­ ocenÄ›n­ organizace ct­t dokonalost na internetu . IADAS vybral Domo pro jeho využit­ technologi­ a dat, aby se bojovalo na pandemii. SamostatnÄ›, Hlasov ocenÄ›n­ Webbyho lidu byly hlasov¡ny a vybr¡ny online veÅ™ejnost­.

PÅ™i n¡stupu Covid-19, Domo rychle si uvÄ›domil, že občansk a obchodn­ vůdce potÅ™ebovali n¡stroje pro pochopen­ novho viru a informovat jejich reakci způsobem, kter½ by udržel lidi v bezpeč­ a komunit¡ch a podniky, kter budou udržet vpÅ™ed. Domo postavil svůj Covid-19 tracker na kur¡t, tvar a sd­len­ dostupn½ch dat - jako je infekce, pÅ™enos, testov¡n­ a ºmrtnost pro vÅ¡echny 50 st¡tů a glob¡lnÄ› - od mezin¡rodnÄ› důvÄ›ryhodn½ch zdrojů, jako je SvÄ›tov¡ zdravotnick¡ organizace, centra pro kontrolu nemoc­ a Johns Hopkins University. Domo neust¡le rozÅ¡­Å™il vhledy dostupn pÅ™ipojen­m nov½ch zdrojů dat, jako jsou ºdaje o ekonomickm dopadu, data mobility a očkovac­ ºdaje, jak bylo k dispozici.

"jsme rozpoznali brzy bÄ›hem pandemie, že spr¡vn¡ data v rukou každho by mohly informovat lepÅ¡­ rozhodnut­ pro navigaci nejistoty tohoto rychle se mÄ›n­c­ho prostÅ™ed­," Å™ekl Josh James, zakladatel a gener¡ln­ Å™editel, Domo. "T½m Domo je hrd½ na to, že bude uzn¡n za naÅ¡e ºsil­ a b½t zm­nÄ›n s mnoha dalÅ¡­mi inovativn­mi společnostmi."

Tracker je volnÄ› dostupn½ v snadno použitelnm veÅ™ejnm port¡lu, kter½ aktualizuje každ½ch 10 minut, zat­mco automaticky a současnÄ› zkÅ™­Å¾en¡ kontrola dat proti v­ce zdrojům, aby byla zajiÅ¡tÄ›na integrita a pÅ™esnost dat. Od konce bÅ™ezna byl tracker integrov¡n tměř 800 z¡kazn­ků do vlastn­ch Å™­dic­ch panelů Domo, kter použ­vaj­ k Å™­zen­ jejich podnik¡n­. KromÄ› toho bylo Å¡iroce použ­v¡no různ½mi m­stn­mi a st¡tn­mi z¡stupci vl¡dn­ch vl¡d, aby sledovali informace o aktivn­ch pÅ™­padech, ºmrt­ a zpÄ›tnÄ› z­skan½ch v jednotliv½ch komunit¡ch.

V prvn­m t½dnu spuÅ¡tÄ›n­ trackeru Covid-19 vidÄ›l, že Domo vidÄ›l tměř 85 000 n¡vÅ¡tÄ›v, v­ce než 57 000 jedinečn½ch n¡vÅ¡tÄ›vn­ků a 100 000 zobrazen­ str¡nek na webov str¡nky trackeru. BÄ›hem prvn­ch tÅ™­ mÄ›s­ců, Tracker obdržel tměř 1,3 milionu n¡vÅ¡tÄ›v, 575 000 unik¡tn­ch n¡vÅ¡tÄ›vn­ků a dva mili³ny str¡nek.

"Domo stanovil standard pro inovace a kreativitu na internetu," Å™ekl Claire Graves, v½konn½ Å™editel OcenÄ›n­ Webby. "Toto ocenÄ›n­ je důkazem dovednosti, vynalzavosti a vize jej­ch tvůrců."

Domo byl poctÄ›n na hvÄ›zdnm Webby Awards 'Celebration, hostil herečkou, televizn­ moder¡tor, Podcaster a aktivista Jameela Jamil. V­tÄ›zov patÅ™­: Dr. Anthony Fauci (Webby Osoba roku), Dwayne "sk¡la" Johnson (Webby speci¡ln­ ºspÄ›ch), Andra Day (Webby NejlepÅ¡­ herečka), Ava Duvernay (Webby Film & Video Osoba roku), Pharrell Williams (Webby Anthem Awards), Yara Shahidi (Webby Advok¡t z roku), Gladys Brown West (Webby Lifetime ºspÄ›ch), Riz Ahmend (Webby NejlepÅ¡­ herec), amorfn­ - Jimir Reece Davis (Webby speci¡ln­ ºspÄ›ch), Celeste Barber (Webby speci¡ln­ ºspÄ›ch) ), Jos Andrs (Webby speci¡ln­ ºspÄ›ch), mezi n¡mi (Webby Beakout z roku) a zastavit AAPI nen¡vist (Webby Soci¡ln­ hnut­ roku).

Zavolejte m­stn­ kancel¡Å™

OcenÄ›n­ Webby je pÅ™edn­ mezin¡rodn­ ocenÄ›n­ ct­t dokonalost na internetu. WebBys je založena v roce 1996 v roce 1996, jsou Webbys prezentov¡ny Mezin¡rodn­ akademie digit¡ln­ch umÄ›n­ a vÄ›d, kter¡ zahrnuje v½konn½ 1 000 člensk½m subjektem pÅ™edn­ch webov½ch odborn­ků, obchodn­ postavy, sv­tidel, vizion¡Å™i a kreativn­ celebrity a pÅ™idružen½mi členy, kteÅ™­ jsou b½val½ wobby ocenÄ›n­ v­tÄ›zů a kandid¡tů a dalÅ¡­ch internetov½ch profesion¡lů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.