WYSIWYG WEB BUILDER PROMENTS

RozÅ¡­Å™en­ (tak naz½van doplňky nebo pluginy) jsou komponenty, kter zvyÅ¡uj­ funkčnost WYSIWYG WEB BUILDER. RozÅ¡­Å™en­ lze pÅ™istupovat pÅ™es panel n¡strojů nebo prostÅ™ednictv­m menu Vložit stejnÄ› jako standardn­ objekty. V budoucnu pl¡nujeme uvolnit Å¡irokou Å¡k¡lu rozÅ¡­Å™en­, aby WYSIWYG webov½ stavitel jeÅ¡tÄ› silnÄ›jÅ¡­ než je. NÄ›kter rozÅ¡­Å™en­ jsou jednoduÅ¡e komponenty s nÄ›kolika parametry, zat­mco jin jsou tměř ºpln aplikace samy.

Prohl¡Å¡en­: RozÅ¡­Å™en­ nejsou souč¡st­ softwaru a nejsou ofici¡lnÄ› podporov¡ny, jsou k dispozici jako dodatečn¡ služba pro uživatele WYSIWYG Web Builder, kter½ je považuj­ za užitečn a software je poskytov¡n "jako je" . Xtensions jsou k dispozici pouze pro registrovan uživatele aktivnÄ› podporovan½ch verz­ WYSIWYG WEB BUILDER!

rottenlime

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Můžete si st¡hnout wysiwyg webov½ stavitel 15 z naÅ¡­ softwarov knihovny zdarma. WYSIWYG (co-you-viz-is-what-you-get) - je program použ­van½ k vytvoÅ™en­ webov½ch str¡nek. WYSIWYG znamen¡, že hotov¡ str¡nka se zobraz­ pÅ™esnÄ› tak, jak byl navržen. Program generuje značky HTML (Hypertext Markup Language), když ukazujete a kliknÄ›te na požadovan funkce; Můžete vytvoÅ™it webovou str¡nku bez učen­ HTML. Stač­ pÅ™et¡hnout objekty na pozici str¡nky, kdekoli ', kter chcete, a když jste dokončili publikovat jej na webov½ server (pomoc­ sestavy v publikov¡n­ n¡stroje). WYSIWYG Web Builder 15 v¡m d¡v¡ plnou kontrolu nad obsahem a rozvržen­m webov str¡nky. S n¡strojov½m panelu n¡strojů Standard N¡stroje můžete provst z¡kladn­ pÅ™­kazy jako vytvoÅ™it nov½ web, otevÅ™­t existuj­c­ webov½ server, Uložit, Cut, Copy, Paste, Undo, Redo.

WYSIWYG WEB BUILDER 15 PÅ™edstavuje "citliv½ web design", kter½ umožňuje vytvoÅ™it jednu str¡nku HTML obsahuj­c­ různ varianty rozložen­, z nichž každ¡ optimalizuje pro specifick Å¡­Å™ky zaÅ™­zen­. VaÅ¡e webov str¡nky budou dynamicky reagovat na velikost obrazovky n¡vÅ¡tÄ›vn­ka a zobraz­ uspoÅ™¡d¡n­ nejvhodnÄ›jÅ¡­ pro jejich zaÅ™­zen­. Tyto různ varianty se naz½vaj­ "pÅ™eruÅ¡en­ bodů" a tento koncept je založen na medi¡ln­ch dotazech CSS3.

zar¡Å¾ka je samostatn½ 'pohled' str¡nky v WYSIWYG WEB BUILDER. Str¡nka může m­t v­ce zar¡Å¾ek, z nichž každ¡ optimalizuje pro konkrtn­ Å¡­Å™ku obrazovky. NapÅ™­klad můžete m­t standardn­ uspoÅ™¡d¡n­ desktopu, jeden pro tablety (1024 px) a dalÅ¡­ pro mobiln­ telefony (320 px).

Funkce WYSIWYG WEB BUILDER FULL

• Vizu¡lnÄ› navrhnout vaÅ¡e webov str¡nky (co-you-viz-is-co-you-get). • Nen­ vyžadov¡no ž¡dn znalosti HTML! Stač­ pÅ™et¡hnout objekty na str¡nku! • V½stupy Standard HTML4, HTML5, XHTML, CSS3, PHP. • Podpora Å¡ablony (100+). • HTML5 Audio / Video, YouTube, Flash video a dalÅ¡­! • Slizac­ dhaws, fotogalerie, obr¡zky pÅ™evr¡cen­, text pÅ™evr¡cen­. • Navigačn­ pruhy, panel nab­dek a mnoho dalÅ¡­ch možnost­ navigace.

Desktop publikov¡n­ pro web, vybudovat webov str¡nky tak snadn jako drag and drop! • "One Click Publikov¡n­" nen­ nutn½ ž¡dn½ FTP program. Nen­ nutn speci¡ln­ hosting, použit­ s ​​jakoukoliv hostingovou službou! • Snadno vytv¡Å™et formul¡Å™e pomoc­ vestavÄ›nho formul¡Å™e Průvodce plus ověřovac­ n¡stroje a vestavÄ›n CAPTCHA. • Pokročil grafick n¡stroje, jako jsou tvary, textart, ot¡Äen­, st­ny a mnoho dalÅ¡­ch obrazov½ch efektů. • PlnÄ› integrovan½ JQuery UI (akordeon, z¡ložky atd.), Animace, efekty a vestavÄ›n½ editor tmatu Themeroller. • Google Compatible SiteMap Generator / PayPal Ecommerce Tools • Mnoho navigačn­ch n¡strojů k dispozici: navigačn­ pruhy, menu z¡ložek, rozev­rac­ nab­dky, Sitetree, Slidemenus. • VestavÄ›n prezentace, fotogalerie, obr¡zky pÅ™evr¡cen­, bannery atd. • Podpora pro YouTube, Flash Video, Windows Media Player a mnoho dalÅ¡­ch video form¡tů. • Unik¡tn­ rozÅ¡­Å™en­ (doplňkov½) systm s již v­ce než 250 rozÅ¡­Å™en­!

VytvoÅ™it webov str¡nky HTML5 / CSS3 Dnes! • Typ dokumentu HTML5 (optimalizovan½ v½stup HTML5). • Podpora HTML5 Audio / Video a YouTube HTML5. • Formul¡Å™e HTML5: nativn­ validace formul¡Å™e, nov typy vstupů a možnosti, webov ºložiÅ¡tÄ›. • Podpora HTML5 pl¡tna a SVG ve tvarech a dalÅ¡­ch n¡stroj­ch kreslen­. • Font-face CSS3. Použijte non webov¡ bezpečn¡ fonty ve vÅ¡ech modern­ch prohl­Å¾eč­ch. • Opacity CSS3, okruh pohranič­, st­nov½ st­n. • Gradienty CSS3. PÅ™idat skvÄ›l gradientov efekty pomoc­ nativn­ho CSS3 (bez obr¡zků). • Navigačn­ menu CSS3. VytvoÅ™te ºÅ¾asn menu bez použit­ JavaScriptu nebo obr¡zků. • Animace a pÅ™echody CSS3. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.